Laman

Senin, 18 April 2011

ABU HURAIRAH


Pemikiran Islam


ABU HURAIRAH 

Al-Sayyid ‘Abd al-Husain Syarafuddin
al-Musawi al-‘Amili

                                                    Diterjemahkan dari buku Abu Hurairah                             
                                                    Karya Syrafuddin al-Musawi al- ‘Amili
                                                   Cetakan  PeerMahomed Ebrahim Trust
                            Karachi, Pakistan, 1997
                                          ____________________________________________
                                
                                          ____________________________________________
                                            Hak terjemahan dilindungi undang-undang
                                                                                   All rights reserved
                                        _____________________________________________
                                                            Cetakan Pertama: Februari, 1979
                                        _____________________________________________
                                     
                        
                                       _____________________________________________
                                                                            Edisi Bahasa Inggeris
         Abu Hurairah7 Februari 1979/ 9 Rabi‘ al-Awwal 1399.

                                                                 
                                      
                                                                                                                   
       Edisi Bahasa Melayu
.
                                                      
                                         

                                             Bismillahi al-Rahman al-RahimPRAKATA


       Kami merasa sungguh bangga kerana dapat mengemukakan sebuah risalah mengenai kajian tentang kehidupan Abu Hurairah, salah seorang sahabat Nabi (s.‘a.w). Kitab ini merupakan sebuah ringkasan yang diadaptasi daripada kitab berbahasa Inggeris yang diambil daripada sumber asalnya berbahasa Arab berjudul “ Abu Hurairah,” tulisan tokoh pemikir Islam yang terkenal dan termasyhur dalam zaman moden ini, iaitu al-Sayyid ‘Abd al-Husain Syarafuddin al-Musawi, yang memperolehi kemasyhurannya dengan penerbitan kitab mengandungi soal-jawabnya dengan Ketua dan Rektor Universiti al-Azhar, Qahirah, Mesir mengenai persoalan-persoalan yang berhubung dengan perbezaan  di antara kepercayaan atau akidah madhhab Syi‘ah dan Sunni dalam Islam di bawah tajuk al-Muraja‘at. Pengarang tersebut, seperti yang para pembaca sendiri menyedari bahawa dengan membaca kitab ini, telah memperlihatkan pengetahuannya yang menyeluruh dalam pelbagai penulisan Islam mulai dengan al-Qur’an, dan merangkumi semua koleksi hadith yang dikenali sebagai Sahih atau Musnad dan sebagainya, tafsiran al-Qur’an, sejarah, biografi tokoh-tokoh muslim, termasuklah kehidupan dan personaliti tokoh-tokoh hadith dan lain-lain.


       Ketika beliau berbicara dengan mana-mana tokoh, prinsip atau hujah, beliau kelihatan memperhatikan semua perkara  yang berkaitan dengan subjek dalam hampir seluruh sumber yang terdapat dalam dunia penulisan Islam dan beliau telah mengambil pertimbangan terhadap semua material sebelum membentuk atau menyatakan pendapatnya dan membolehkan para pembaca itu sendiri membuat keputusan akhirnya. Secara bersahaja, beliau memiliki pemikiran yang kritikal, dengannya beliau secara logik dapat sampai kepada kebenaran selepas melakukan kajian terhadap semua material atau bahan mengenai subjek tersebut. Cara beliau berhujah adalah mudah dan kelihatan beliau tidak memaksa para pembaca untuk menerima pendapatnya sebaliknya, hanya membawa mereka meneliti fakta-fakta yang dibentangkannya daripada pelbagai sumber dan mentafsirkannya  dengan cara yang mudah bagi para pembaca untuk bersetuju dengannya dalam kesimpulannya dengan cara yang bebas dan dengan kekuatan bukti-bukti dan kenyataan-kenyataan.
       Oleh kerana pengarang sendiri telah menjelaskan, beliau berfikir untuk mengeluarkan kitab mengenai   Abu Hurairah ” ini, kerana sahabat ini daripada sekalian sahabat, telah meriwayatkan hadith-hadith dikatakan daripada Nabi (s.‘a.w) “ jauh lebih banyak ” daripada mana-mana tokoh, bahkan “ melampaui batas ” berbanding dengan periwayatan oleh Ahl al-Bait, empat orang khalifah yang terawal, dan juga sembilan orang Ummahat al-Mu’minin (isteri-isteri Rasulullah (s.‘a.w) semuanya, manakala hadithnya kerap kali dipetik dan dirujuk oleh tokoh-tokoh besar hadith muslim (Sunni) sebagai sumber pelbagai kepercayaan dalam Islam, dan juga perundangan Islam yang dikenali Syari‘ah.  Justeru, adalah menjadi suatu kewajiban untuk melakukan kajian terhadap kesahihan hadith-hadith yang diriwayatkannya dan untuk itu, menjadi kewajiban juga untuk mengkaji kehidupan dan perwatakannya bagi menilai kebolehpercayaan terhadapnya dalam persoalan yang amat penting ini.

       Pengarang telah mendalami kedua-dua aspek, bilangan (kuantitatif) dan juga kandungan (kualitatif) periwaatan hadithnya. Dalam perbincangan mengenai kedua-dua aspek itu, beliau telah meninjau latar belakang kehidupannya, seperti masa memeluk Islam, tempoh masa dia bersama-sama dengan Nabi (s.‘a.w), status sosial pada masa itu sebagai perbandingan dengan sahabat-sahabat yang lain, yang akan menunjukkan sama ada dia berada dalam situasi lebih baik berbanding yang lain untuk mendengar hadith-hadith daripada Nabi (s.‘a.w).

Dalam perbahasannya mengenai kehidupan tokoh yang dikaji itu, pengarang secara umumnya telah membahagikannya kepada dua bahagian:

Pertama: Zaman kehidupan Nabi (s.‘a.w) dan empat orang khalifah Islam yang terawal.
Kedua:    Zaman pemerintahan Bani Umaiyyah.

       Dalam peringkat pertama kehidupannya, Abu Hurairah hampir tidak dikenali dan tidak pula diketahui, dia hidup di kalangan Ahl al-Suffah (iaitu orang-orang yang mempunyai apa-apa dan hidup di kawasan serambi masjid Nabi (s.‘a.w)) di Madinah dan melalui kehidupan mereka dengan menerima sedekah dan kebajikan orang lain. Jelaslah, dalam tempoh masa ini, dia tidak mempunyai peluang untuk mendengar hadith-hadith daripada Nabi (s.‘a.w) berbanding dengan sahabat-sahabat Ahl al-Suffahnya yang lain dan dia tidak mungkin meriwayatkan lebih banyak daripada orang lain. Abu Hurairah adalah orang yang bermastautin di Yaman dan datang ke Madinah untuk menganuti Islam dalam tahun berlakunya Perang Khaybar, iaitu dalam tahun 7 H. Justeru, dia dapat menikmati bersama-sama Nabi (s.‘a.w) selama kira-kira 3 tahun sahaja dan itu pun dalam keadaan terpencil dan terasing. Semasa zaman empat orang khalifah juga, dia kelihatan terus dalam keadaan terpinggir dan hidup dalam keadaan kehinaan berbeza dengan tokoh-tokoh terkemuka yang lain pada masa itu.

       Seperti yang dicatatkan oleh sejarah, Mu‘awiyah yang sedang merancang mendapatkan kekuasaan duniawi ke atas seluruh negara Islam, merampasnya daripada tangan ‘Ali (‘a.s), ternyata telah dapat mengesan ketokohan dalam diri Abu Hurairah yang boleh memberikan keuntungan kepadanya dalam pelbagai rancangannya untuk menyanjungi ketiga-tiga orang khalifah dan untuk meruntuhkan kedudukan ‘Ali (‘a.s) dan para penyokongnya dengan apa cara sekalipun dan mengembangkan naungannya terhadapnya. Tidak lama kemudian, Abu Hurairah dilihat keluar daripada kehidupannya kegelapan dan kehinaan kepada kegemerlapan dan penghormatan yang tinggi.

       Wajar juga disebutkan di sini bahawa kebanyakan hadith diriwayatkan Abu Hurairah pada masa ini dan sangat sedikit diriwayatkan pada  zaman ketiga-tiga orang khalifah. Hal ini memang terserlah kerana Mu‘awiyah telah mengeluarkan arahan umum bahawa sesiapa sahaja yang menghasilkan hadith-hadith berkaitan dengan keistimewaan ketiga-tiga orang khalifah terawal atau dalam keadaan seumpamanya yang boleh merendahkan kedudukan dan keistimewaan ‘Ali (‘a.s) akan diberikan ganjaran yang lumayan. Memperolehi ganjaran lumayan dan kedudukan yang sangat tinggi kerana meriwayatkan hadith-hadith yang dapat memenuhi permintaan para pemerintah telah mendorong Abu Hurairah untuk mengabadikan semua kemahirannya kepada tugas yang menguntungkan. Inilah alasan menyebabkan semua hadith yang diriwayatkannya, walaupun dihubungkan kepada Nabi (s.‘a.w) mempunyai pembinaan bentuknya yang tersendiri dan sangat mudah dikesani sebagai hadith palsu hasil daripada pemikirannnya sendiri. Selain itu, pengkajian yang kritikal yang dilakukan oleh pengarang mengenai aspek kuantitatif hadith-hadith Abu Hurairah dengan jelas menunjukkan bahawa semuanya adalah rekaan semata-mata.

       Pengarang tidak hanya membataskan diri dengan membuat kajian berbentuk umum tentang bilangan atau tabiat hadith-hadith yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahkan kajian dilakukan secara kritikal terhadap 40 buah hadith satu demi satu dengan secara terperinci, dengan memberikan rujukan mengenai pengarangnya, ahli sejarawan, ahli hadith, para pentafsir yang sah dan lain-lain yang menunjukkan kajiannya yang luas dan pendapatnya yang mendalam di suatu sisi, dan keikhlasan sebagai tokoh penyelidik di suatu sisi yang lain. Dalam pemeriksaan hadith yang kritikal, pengarang telah berjaya menunjukkan bahawa hadith-hadith itu bukan sahaja tidak boleh dipercayai bahkan memberikan imej yang buruk kepada Islam dan Rasulullah (s.‘a.w), kerana semuanya bukan sahaja tidak boleh diterima akal yang waras bahkan turut berbeza dengan kepercayaan dan prinsip asas Islam yang telah diterima baik seperti hadith  yang menunjukkan bahawa Allah meletakkan kaki-Nya ke dalam neraka untuk memenuhinya seolah-olah Dia (Allah) mempunyai anggota dan terdiri daripada bahagian-bahagian, ataupun hadith yang menyebutkan bahawa Nabi Musa (‘a.s)  menampar malaikat maut sehingga tersembol salah satu matanya seolah-olah para malaikat  begitu biadap dan ingkar kepada perintah-Nya, ketika Dia (Allah) mengutuskan malaikat maut untuk mematikannya, mereka menamparnya dan menyebabkannya berpatah kembali kepada  Allah tanpa dapat mencabut nyawa yang Allah telah perintahkan itu. Kata-kata tidak diperlukan untuk memperlihatkan bahawa hadith-hadith tersebut dalam apa cara sekalipun tidak wajar diterima sebagai kata-kata Nabi (s.‘a.w)  yang sahih, kerana dasar ajaran baginda yang tidak dapat diganggugugat adalah Keesaan Allah (al-Tawhid) dan kemaksuman para malaikat daripada kelemahan sifat manusiawi.

       Selepas membincangkan 40 buah hadith, pengarang telah mengabadikan bab masing-masing kepada aspek-aspek penting Abu Hurairah yang lain seperti:

(1) Tabiatnya meriwayatkan hadith seolah-olah dia sendiri mendengarnya daripada Nabi (s.‘a.w) walaupun sebenarnya dia tidak pernah mendengarnya daripada baginda (s.‘a.w). 

(2) Dakwaan Abu Hurairah mengenai kehadirannya dalam peristiwa-peristiwa tertentu sedangkan berdasarkan fakta-fakta sejarah yang telah dibuktikan, dia tidak pernah hadir sama sekali.

(3) Penolakan hadith Abu Hurairah oleh tokoh-tokoh terkemuka pada zamannya dan lain-lain, seperti ‘Ali (‘a.s), ‘Umar, ‘A’isyah dan lain-lain.

       Jelas kelihatan Abu Hurairah tidak begitu memberikan perhatian terhadap kritikan terhadap riwayatnya oleh tokoh-tokoh terkemuka pada zamannya dan dia cuba berdalih mengenainya. Pengarang telah melakukan penelitian terhadap pandangan Abu Hurairah sendiri mengenai perkara itu dan mengemukakan gambaran sebenar kepada para pembaca supaya mereka dapat membuat kesimpulan yang adil iaitu kebanyakan hadith riwayatnya ternyata tidak memenuhi piawaian (standard) kebolehpercayaan dan dengan demikian, tidak dapat diterima sebagai sahih.
Tidaklah perlu diperkatakan lagi bahawa ketika membahaskan persoalan tersebut dengan penuh ketelitian, pengarang turut mengambil daripada atau merujuk kepada pendapat-pendapat atau fakta-fakta yang dicatatkan dengan banyaknya oleh para penulis terkemuka yang terawal dalam kitab-kitab mereka  yang telah dianggap sebagai berautoriti oleh umat muslim keseluruhannya dan yang telah membentuk asas dan dasar pengkajian dalam pengajian Islam. Selaku seorang tokoh ulama yang berkedudukan tinggi, pengarang dengan begitu berhati-hati mengelakkan diri daripada mengemukakan sebarang pendapat tanpa haq.

            Sebagai tambahan kepada perkara-perkara yang disenaraikan di atas, pengarang turut sama memperuntukkan sebuah bab mengenai apa yang dikatakan keistimewaan Abu Hurairah dan membincangkannya dengan gaya akademik yang sama seperti yang dilakukan terhadap perkara lain yang dibahaskan dalam kitab ini. Beliau tidak mengambil semua yang diperkatakan tentang perwatakan tokoh yang dikaji dan menyelidiki perkara itu secara kritikal berdasarkan fakta-fakta sejarah dan hadith-hadith yang boleh dipercayai. Bab ini bertajuk “ Keistimewaan Abu Hurairah.”

            Di akhir kitab ini sebelum membicarakan kematian Abu Hurairah, keturunannya yang terselamat dan lain-lain, pengarang telah meletakkan sebuah bab bertajuk “ Keganjilan Abu Hurairah,” dengan beliau memasukkan semua tabiat atau sifat semulajadinya yang melengkapkan gambaran keperibadian dan memperlihatkan dirinya yang sebenarnya.

            Bab akhir membicarakan kematiannya dan keturunannya yang terselamat yang lebih merupakan fakta berbanding penilaian kritikal. Sekalipun demikian, keterangan mengenai salat jenazah, pengebumian dan lain-lain sekali lagi membuktikan kenyataan bahawa Abu Hurairah keluar dari keadaannya yang tidak diketahui dan tetap berada dalam keadaan tidak dikenali pada zaman Nabi (s. ‘a.w) dan keempat-empat orang khalifah, kepada keadaan yang cukup terkenal, ternama dan dimuliakan kerana hubungannya dengan para pemerintah Bani Umaiyyah yang terus memperlihatkan kecenderungan mereka terhadapnya sehingga selepas kematiannya, dan keadaan tersebut sudah pasti bukanlah tanpa sebab, dan kerana itulah biasanya dia memberikan khidmatnya kepada mereka menerusi riwayat hadithnya yang memenuhi matlamat politik dan matlamat-matlamat yang lain berdasarkan perencanaan mereka.
            Peermahomed Ebrahim Trust merasakan bahawa kitab ini akan dapat memberikan pandangan yang adil dan saksama kepada para pembaca tentang peribadi tokoh yag dibincangkan iaitu Abu Hurairah, sebagaimana ia dilihat dalam keterangan-keterangan yang dicatat oleh para sejarawan, ahli hadith, pentafsir dan ahli biografi, dan membolehkan mereka membuat keputusan untuk diri mereka sendiri sama ada boleh dipertahankan, dibela atau dibenar untuk menerima hadith-hadith yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah secara bersendirian sebagai sahih dan boleh dipercayai.

            Oleh kerana beberapa perkataan Arab yang mengandungi pengertian bersifat teknikal dalam sumber penulisan Islam digunakan dalam teks tanpa diterjemahkan kepada Bahasa Inggeris, sebuah glosari telah ditambahkan di akhirnya untuk memperjelaskan pengertiannya.Pemegang Amanah,
PEERMAHOMED EBRAHIM TRUST

Karachi,
7 Februari 1979M.
9 Rabi‘ al-Awwal 1399H.

KANDUNGAN:1.
Kajian mengenai kehidupannya sebagai sahabat dan periwayat hadith Nabi (s.‘a.w)

2.
Nama dan keturunan Abu Hurairah

3.
Permulaan kehidupan, keislaman dan persahabatan.

4.
Abu Hurairah di sepanjang kehidupan Nabi (s.‘a.w)

5.
Abu Hurairah disebat semasa pemerintahan dua orang khalifah yang awal kerana ketidakjujurannya.

6.
Abu Hurairah semasa Khilafah ‘Uthman

7.
Abu Hurairah semasa Khilafah ‘Ali (‘a.s)

8.
Sikap Abu Hurairah Dalam Peperangan Siffin

9.
Abu Hurairah semasa pemerintahan Mu‘awiyah

10.
Sokongan Bani Umaiyyah terhadap Abu Hurairah

11.
Peranan Abu Hurairah menyokong Bani Umaiyyah

12.
Bilangan hadith Abu Hurairah yang keterlaluan

13.
Aspek kualiti hadith Abu Hurairah

14.
Hujah-hujah selanjutnya mengenai hadith ini

15.
Melihat  Allah  pada Hari Qiyamat dengan  mata  zahir  dalam gambaran yang berbeza-beza

16.
Persoalan melihat Allah

17.
Neraka tidak akan penuh sehinggalah Allah memasukkan kaki-Nya ke dalam neraka

18.
Allah turun ke langit dunia pada setiap malam  

19.
Nabi Sulaiman menentang keputusan bapanya, Nabi Dawud

20.
Nabi Sulaiman bertukarganti 100 orang wanita dalam satu malam

21.
Nabi Musa (‘a.s) menumbuk mata malaikat maut

22.
Batu melarikan pakaian Musa dan Musa mengejarnya dari belakang kemudian Bani Isra’il melihat Musa tidak berpakaian

23.
Umat manusia yang takut telah memohon perlindungan kepada Adam, seterusnya Nuh, Ibrahim, Musa dan ‘Isa pada hari Qiyamat, mengharapkan syafa‘at mereka dan mereka pula berdukacita.

24.
Keraguan para nabi dan rasul, kesalahan Nabi Lut (‘a.s) dan kemuliaan Nabi Yusuf (‘a.s) mengatasi Nabi Muhammad (s.‘a.w)

25.
Belalang emas jatuh ke atas Nabi Ayyub ketika sedang mandi dan celaan Allah terhadapnya kerana menyembunyikannya dalam pakaiannya.

26.
Pendedahan keaiban Musa, ketika semut menggigitnya, dia membakar seluruh sarangnya.

27.
Nabi terlupa salat dua rakaat

28.
Nabi (s.‘a.w) memukul, menyebat,mencela dan melaknat orang yang tidak sepatutnya.

29.
Gangguan syaitan kepada Nabi (s.‘a.w) semasa mendirikan salat

30.
Nabi (s.‘a.w) tertidur sehingga terlepas waktu salat subuh

31.
Lembu dan serigala bercakap dalam bahasa Arab yang fasih

32.
Abu Bakr menjadi ketua perwakilan Haji tahun 9H dan Abu Hurairah diwakilkan untuk mengumumkan Bara’ah pada tahun yang sama

33.
Malaikat bercakap dengan ‘Umar

34.
Warisan pusaka Nabi (s.‘a.w) adalah sadaqah

35.
Abu Talib didakwa enggan mengucapkan dua kalimah syahadat (syahadatain)

36.
Peringatan pertama pada Hari al-Dar (Yaum al-Dar)

37.
Orang berkulit hitam (Habsyi) bermain-main dalam masjid berdekatan Nabi (s.‘a.w)

38.
Pembatalan sebelum tiba masa mengamalkannya

39.
Melakukan perbuatan dalam jangka masa yang tidak memadai.

40.
Manusia bertukar bentuk menjadi tikus

41.
Apabila sesebuah hadith ditolak di hadapannya, dia mengatakan bahawa dia mendengarnya daripada Fadl bin ‘Abbas, bukannya daripada Nabi (s.‘a.w)

42.
Dua buah hadith bercanggah antara satu sama lain

43.
Dua orang bayi yang baru lahir bercakap tentang perkara yang tidak diketahui

44.
Abu Hurairah ditugaskan menguruskan zakat atau fitrah sebagai amanah sementara syaitan datang mencurinya selama 3 malam

45.
Penerimaan Islam oleh Ibu Abu Hurairah dengan doa Nabi (s.‘a.w) dan juga doa Nabi (s.‘a.w) agar kedua-duanya dicintai orang-orang mu’min dan orang-orang mu’min pula dicintai kedua-duanya

46.
Hamba Abu Hurairah semasa penghijrahannya

47.
Cerita dongeng bermatlamat untuk memperlihatkan kebaikan bersaqadah

48.
Sebuah lagi cerita khayalan tentang kebaikan memenuhi sumpah

49.
Dongeng ketiga tentang akibat baik mensyukuri nikmat dan akibat buruk menafikannya

50.
Cerita khayalan keempat menunjukkan akibat penganiayaan yang buruk

51.
Cerita khayalan kelima menunjukkan kebaikan berbuat baik

52.
Cerita khayalan dengan tujuan yang sama seperti yang terdahulu

53.
Kekufuran melampaui batas yang Allah ampuni

54.
Orang berdosa bertaubat kepada Allah kemudian kembali melakukan dosa berulang kali lalu Allah mengatakan kepadanya: “ Buatlah apa yang kamu suka, kerana Aku telah mengampunimu.”

55.
Abu Hurairah mengaitkan cerita atau riwayatnya sendiri kepada Nabi (s.‘a.w)

56.
Abu Hurairah mendakwa dia hadir sedangkan dia sebenarnya tidak hadir

57.
Penolakan hadith-hadith Abu Hurairah oleh tokoh-tokoh terawal

58.
Protes Abu Hurairah terhadap orang-orang yang menyalahkannya

59.
Beberapa mu‘jizat Nabi (s.‘a.w) yang menakjubkan

60.
Sekilas pandang tentang kebaikan Abu Hurairah

61.
Beberapa perkara baru tentang Abu Hurairah

62.
Kematian Abu Hurairah dan keturunannya yang masih selamat

63.
GlosariBISMILLAHI AL-RAHMAN AL-RAHIM

ABU HURAIRAH


1. Kajian mengenai kehidupannya sebagai sahabat dan periwayat hadith Nabi (s.‘a.w)
            Ini merupakan kajian mengenai kehidupan seorang sahabat yang meriwayatkan hadith-hadith daripada Nabi (s.‘a.w) dengan  jumlah yang paling banyak. Kitab-kitab  hadith  yang sahih dan diakui  oleh  kebanyakan orang  Islam  turut sama mencatatkan  hadith  daripadanya  dengan jumlah yang begitu besar hingga dianggap keterlaluan. Dalam  menghadapi  kedua-dua keadaan yang keterlaluan  ini, kami  merasa  wajar  untuk  meneliti  kesahihan  sumber-sumbernya kerana hubungannya  yang  rapat dengan  keilmuan  dan  kehidupan beragama  kita,  khususnya para pengikut  empat  madhhab Islam yang diketahui umum, telah mengambil banyak hadith tersebut dalam  perkara-perkara berhubung dengan dasar-dasar keimanan  dan juga hukum-hakam syariah.
2. Nama dan keturunan Abu Hurairah

Keturunan  Abu Hurairah tidak begitu jelas  sehingga menyebabkan  ramai yang  berselisih pendapat mengenai namanya dan nama bapanya,  dan dia  lebih  dikenali dengan nama  gelarannya. Bagaimanapun, dia dikaitkan  dengan  Dus  yang berasal daripada  puak  Yaman  iaitu daripada Dus bin ‘Adnan.

Mengenai  bapanya,  namanya disebutkan  sebagai  Umair.  Dia merupakan anak kepada Ibn ‘Amir bin ‘Abd-Zisy Syari bin Tarif dan lain-lain,  akhirnya  dihubungkan dengan Dus. Nama  ibunya pula  ialah Umaimah. Dia merupakan anak perempuan kepada Safih bin Haris  bin Syabi bin Abi Sa‘b dan  sekali lagi berakhir dengan Dus.

Dia  lebih dikenali sebagai Abu Hurairah kerana seekor  anak  kucing  yang dikaitkan dengan  begitu  lumrah.  Ini kerana dalam bahasa Arab, Hurairah bermaksud anak kucing.
3. Permulaan kehidupan, keislaman dan persahabatan

Abu Hurairah melalui zaman mudanya di tempat kelahirannya di Yaman  dan  tetap berada di sana sehingga berusia lebih  dari  30 tahun  dalam  keadaan  jahil, perkembangan  mental yang lembab, melarat, terasing, bersendirian, papa kedana dan terpaksa memberi­kan perkhidmatan kepada lelaki dan wanita untuk meneruskan hidup­nya  sampai ke tahap memadai dengan mendapat roti untuk dimakan  dan berpuashati dengan keadaan hidupnya yang serba daif.

Walau bagaimanapun, apabila kedudukan Nabi (s.‘a.w) bertam­bah  baik  selepas peperangan Badr, Uhud,  Ahzab  dan  lain-lain, lelaki  ini yang tidak mempunyai apa-apa turut datang mendengar selepas  peperangan  Khaybar dan memeluk Islam  di  tangan  Nabi (s.‘a.w) yang suci. Semua  ahli  sejarah bersepakat, hal tersebut  berlaku  pada tahun  ke-7H/13M. Oleh itu, jangka masa persahabatannya dengan  Nabi (s.‘a.w) seperti yang diceritakan oleh tokoh hadith yang terke­muka, al-Bukhari adalah tidak lebih dari 3 tahun sahaja.

4. Abu Hurairah di sepanjang kehidupan Nabi (s.‘a.w)

Selepas memeluk Islam, Abu Hurairah membawa dirinya  tinggal bersama-sama dengan orang-orang miskin di Suffah, yang bersumber­kan  catatan  Abu al-Fida’ dalam kitab  sejarahnya, al-Mukhtasar terdiri daripada orang-orang faqir yang tidak mempunyai  kediaman dan perlindungan, dan tidur di serambi masjid Nabi (s.‘a.w). Oleh  kerana  mereka menghabiskan masa di  serambi  masjid, akhirnya mereka dikenali sebagai Ahl al-Suffah (penghuni  serambi masjid). Apabila Nabi (s.‘a.w) makan malam, baginda akan  menga­jak sekumpulan daripada mereka makan bersama-samanya dan  meminta para  sahabat yang lain membenarkan kumpulan-kumpulan  lain pula berkongsi  makanan dengan mereka. Abu Hurairah merupakan  seorang yang dikenali  umum di antara mereka, dan tetap berada  di  situ sehingga akhir hayat Nabi (s.‘a.w).
Berdasarkan  hadith yang dicatatkan dalam Sahih  al-Bukhari, Abu  Hurairah  sendiri telah menceritakan,  biasanya  dia  berada bersama-sama Nabi (s.‘a.w) bertujuan untuk mendapatkan  makanan. Terdapat  beberapa kenyataan oleh Abu Hurairah dalam  kitab-kitab hadith menunjukkan kemiskinan yang begitu berat memaksanya  hidup dengan  apa sahaja yang diperolehinya sebagai salah  seorang  Ahl al-Suffah, dan dengan  cara itu dia menerima kebajikan  dan  sedekah yang diberikan oleh orang ramai.
Ja‘far bin Abi Talib merupakan orang yang paling murah  hati bersedekah  kepada orang-orang miskin. Oleh kerana  Abu  Hurairah mendapat  banyak kelebihan daripada sifat murah hati Ja‘far,  dia menganggap  Ja‘far sebagai orang yang terbaik daripada yang  lain selain daripada Nabi (s.‘a.w).  Hal  ini  diceritakan  bahawa  Ja‘far  bin  Abi  Talib  suka membantu orang-orang miskin, duduk bersama-sama dan  berbual-bual dengan  mereka hinggakan Nabi (s.‘a.w) menggelarkannya ‘Abd  al-Masakin (hamba orang-orang miskin). Abu  Hurairah tetap berada di Suffah, siang dan malam,  dan tidak  pernah  pergi ke tempat-tempat lain  kerana  bimbang  akan kelaparan.  
Itulah   sebabnya  dia  tidak  disebutkan   dalam mana-mana peperangan, atau bahkan juga dalam sebarang peristiwa perdamaian, kecuali ada disebutkan bahawa dia melarikan diri daripada sariy­yah (ekspedisi) Mu‘tah, dan dalam peperangan tersebut, pelindung­nya  yang  utama  iaitu Ja‘far bin Abi Talib  telah  mati  syahid selepas kedua-dua tangannya cedera parah.
5. Abu Hurairah disebat semasa pemerintahan dua orang khalifah yang awal kerana ketidakjujurannya

Sekali lagi, nama Abu Hurairah tidak disebutkan dalam peris­tiwa  semasa  pemerintahan khalifah-khalifah pertama  dan  kedua, kecuali  pada  tahun  21H ketika khalifah kedua,  ‘Umar  ibn al-Khattab  melantiknya  sebagai gabenor Bahrain tetapi  pada  tahun 23H, ‘Umar telah memecatnya dan melantik ‘Uthman bin Abi al-‘As Thaqafi pula untuk menggantikannya. Khalifah bukan  setakat memecat Abu Hurairah,  bahkan  juga memerintahkannya  mengembalikan sejumlah 10 000 dirham  ke  Bait al-Mal yang telah disalahgunakan olehnya. Kata-kata ‘Umar  kepada Abu Hurairah dalam perkara ini memang wajar dinyatakan di sini.

Ibn ‘Abd  al-Rabbih telah mencatatkan peristiwa  itu  dalam kitabnya, ‘Iqd al-Farid, bahawa ‘Umar ibn al-Khattab telah menghantar utusan kepada Abu Hurairah dengan kata-katanya: “ Aku mendapat  tahu semasa aku melantikmu sebagai gabenor Bahrain, kamu tidak mempun­yai sepasang kasut pun, tetapi telah sampai kepada pengetahuanku bahawa  kamu telah membeli kuda dengan harga 1 600 dinar.”

Abu  Hurairah  memjawab: “ Aku  memperolehi  kuda  yang  cepat membiak, yang aku terima sebahagiannya sebagai hadiah.”  Kemudian ‘Umar  berkata: “ Aku akan berikan apa yang cukup bagimu.  Ini sudah melampaui batas. Berikan balik.” Dia menjawab: “ Ini  bukan hakmu.” Lalu ‘Umar  berkata: “ Demi  Allah,  aku  akan   menyebat belakangmu.” Sambil mengatakannya, ‘Umar berjalan menuju ke  arah Abu  Hurairah  dengan  tali  sebatnya  dan  menyebatnya  sehingga
berdarah. Kemudian  ‘Umar  berkata: “ Kembalikan.”  Abu  Hurairah menjawab: “ Aku akan membuat tuntutan di hadapan  Allah.” ‘Umar berkata: “ Perkara tersebut hanya akan berlaku sekiranya engkau mengambilnya dengan cara yang halal dan membayarnya dengan  baik. Aku  akan  mengembalikanmu  kepada  ibumu   (Umaimah)   seumpama pemelihara kaldai.”
6. Abu Hurairah semasa zaman pemerintahan ‘Uthman

Semasa zaman pemerintahan ‘Uthman, Abu Hurairah mengabdikan  dirinya kepada keluarga Abu al-‘As dan seluruh Bani Umaiyyah. Justeru itu, dia begitu rapat dengan Marwan dan menjadi pengampu keluarga  Abi  Muit  (iaitu Bani Umaiyyah) yang meletakkan  kemuliaan kepada kehinaan dan kehormatan pula kepada kenistaan. Pada ketika ‘Uthman dikepung dalam rumahnya semasa  penentangan terhadapnya  berlaku,  Abu Hurairah turut bersama-sama dengannya  tetapi  dia hanya memasuki rumah itu selepas Khalifah (‘Uthman)  mengarahkan orang-orangnya  supaya  tidak melawan, sebaliknya  berdamai.  
Abu  Hurairah  memang  mengetahui  bahawa  orang-orang  yang memberontak  hanya menghendakinya. Inilah  yang  mendesaknya supaya terus  berada  bersama-sama dengan orang-orang yang terkepung itu. Walau apapun  keadaannya, perancangannya   yang  teliti  itu menghasilkan keputusan   yang dikehendakinya  kerana  Bani Umaiyyah  dan  rakan-rakannya mulai mendengar kata-katanya dan berusaha dengan pelbagai  cara  untuk menyebarkan hadith  riwayatnya. Untuk kepentingan dirinya, Abu Hurairah akan mengada-adakan hadith  yang boleh menggembirakan  Bani Umaiyyah. Sebahagian  kecil hadith-hadith  seumpamanya  yang diriwayatkan oleh  Abu Hurairah untuk  mereka  (Bani  Umaiyyah)  dikatakan  daripada sabda Nabi (s.‘a.w) seperti dikemukakan di bawah:
(1)  Setiap  nabi  mempunyai teman  rapatnya  dari  kalangan umatnya  dan  teman rapatku ialah ‘Uthman.  Semua  ulama’ hadith bersepakat menolak hadith ini kerana sumber Abu Hurairah tergantung  kepada  Ishaq bin Naji yang merupakan  salah  seorang periwayat  Abu Hurairah, tetapi al-Dhahabi telah  menun­jukkan  bahawa hadith ini ditolak dalam kitabnya Mizan  al-I‘tidal semasa perbincangan mengenai Ishaq.
(2)  Abu  Hurairah  berkata: Aku  mendengar  Nabi  (s.‘a.w) bersabda: “ ‘Uthman seorang yang pemalu sehingga  malaikat  pun turut malu kepadanya.”
(3) Diceritakan daripada Abu Hurairah bahawa Nabi  (s.‘a.w) bersabda: “ Setiap nabi mempunyai teman di syurga dan temanku  di syurga ialah ‘Uthman.”

Hadith  ini  juga ditolak sama sekali.  Para pendokong  Abu Hurairah  dalam hal ini, bersumber kepada ‘Uthman bin Khalid  bin ‘Umar  bin ‘Abdullah bin al-Walid bin ‘Uthman bin ‘Affan,  yang merupakan salah seorang perawi yang mengambil hadith terus daripada  Abu Hurairah  tetapi sekali lagi al-Dhahabi  membuktikan  bahawa  hadith tersebut ditolak  dalam kitabnya, Mizan al-I‘tidal yang bersumber  daripada ‘Uthman bin Khalid.
(4)  Abu Hurairah berkata: “ Aku memanggil  Ruqaiyyah,  anak perempuan Rasulullah (s.‘a.w) yang juga merupakan isteri ‘Uthman semasa di tangannya ada sikat. Dia berkata kepadaku: “ Nabi (s.‘a.w)  baru sahaja  pergi sewaktu tadinya aku menyikatkan rambutnya.  Baginda bertanya kepadaku: “ Bagaimanakah kamu  dapati  Abu ‘Abd-Allah (‘Uthman),” lalu aku menjawab: “ Baik.” Kemudian baginda  bersab­da: “ Muliakanlah dirinya, sesungguhnya di kalangan  sahabatku, dia mempunyai akhlak yang serupa denganku.”
Mengenai hadith ini, al-Hakim dan al-Dhahabi bersepakat  bahawa walaupun  rangkaian perawinya (sanad) tidak diragui, tetapi  kan­dungan  hadith (matan) hadith itu tidak dapat diterima sama sekali  kerana Ruqaiyyah  meninggal  dunia  pada tahun 3H,  semasa  Perang  Badr sedangkan Abu Hurairah memeluk Islam hanya  selepas  penaklukan kota Khaybar.

Dalam perkara-perkara tertentu, Abu Hurairah  cuba  menyele­wengkan  maksud sebenar hadith untuk memuji-muji seseorang dari kalangan Bani Umaiyyah. Contohnya, terdapat sebuah hadith yang diterima,  dikatakan Nabi Muhammad  (s.‘a.w) bersabda: “ Akan terjadi selepasku nanti, fitnah dan perselisihan pendapat.” Orang  ramai bertanya: “ Apakah yang tuan perintahkan kami lakukan  nanti, wahai Rasulullah?” Lalu baginda bersabda sambil mengisyaratkan kepada ‘Ali (‘a.s): “ Kamu hendaklah mematuhi Amir (ketua)  ini  dan  para sahabatnya,” tetapi Abu  Hurairah  telah mengubahkan  perkataan “ Rasulullah mengisyaratkan kepada  ‘Ali (‘a.s) ” kepada “ ‘Uthman ” untuk menggembirakan  Bani Umaiyyah termasuk keluarga Abi al-‘As, Mu‘it dan Abi Sufyan. Bani Umaiyyah telah mengurniakan hadiah yang banyak di atas cadangannya itu.
7. Abu Hurairah semasa zaman pemerintahan ‘Ali (‘a.s)

Pada zaman pemerintahan Amir al-Mu’minin ‘Ali (‘a.s), Abu Hurairah berdiam diri dan bersembunyi sama seperti pada permulaan hidupnya dahulu. Dia tidak menyertai tentera ‘Ali (‘a.s), sebaliknya menasihat  dan membantu musuh-musuhnya. Pada ketika  Mu‘awiyah merancangkan pemberontakan menentang  ‘Ali (‘a.s), Abu Hurairah dan al-Nu‘man bin Basyir berada  bersama-sama Mu‘awiyah di  Syria. Mu‘awiyah   mengutuskan  kedua-duanya  kepada  ‘Ali   (‘a.s), meminta beliau (‘a.s) menyerahkan para pembunuh ‘Uthman  kepadanya supaya  dia  dapat mengadili mereka. Mu‘awiyah tahu  bahawa  ‘Ali (‘a.s)  tidak akan berbuat demikian tetapi dia bermaksud  apabila kedua-duanya  kembali nanti, mereka akan menjadi saksi  terhadap keengganan ‘Ali (‘a.s) menyerahkan para pembunuh ‘Uthman dan dia akan  mendakwanya di khalayak ramai di Syria, dengan mempersalahkan ‘Ali  (‘a.s)  dalam  perkara  ini, dan menyokong rancangan Mu‘awiyah menentang ‘Ali (‘a.s).
Mu‘awiyah berkata kepada mereka berdua: “ Pergilah kepada ‘Ali  dan beritahu  kepadanya dengan nama Allah  bahawa  sekiranya  beliau (‘a.s) menyerahkan para pembunuh ‘Uthman yang berada dalam perlin­dungannya  kepada  kita,  peperangan di antara  kita  tidak  akan terjadi. Sebaliknya,  kalau beliau (‘a.s) enggan, kamu menjadi  saksi-saksi  Allah ke atasnya dan berada di hadapan orang  ramai  untuk menceritakan semuanya.”
Justeru, kedua-duanya pergi menemui ‘Ali  (‘a.s).  Kemu­dian,  Abu  Hurairah  berkata kepada beliau: “ Wahai  Abu  al-Hasan, sesungguhnya  Allah  telah mengurniakan keutamaan  dan kemuliaan kepadamu  dalam Islam kerana engkau merupakan  sepupu  Rasulullah (s.‘a.w).  Kami telah diutuskan oleh sepupumu dengan suatu  permintaan, bahawa peperangan sudah semakin hampir, dan Allah boleh menghentikan permusuhan   ini  sekiranya  engkau  menyerahkan  para pembunuh sepupunya   iaitu ‘Uthman  kepada  Mu‘awiyah,  supaya dia  boleh menjatuhkan hukuman bunuh ke atas mereka dan Allah nanti akan dapat menyatukan  dan mententeramkan kedua-dua belah pihak. Dengan demikian, umat manusia akan terselamat daripada fitnah dan perpecahan.
Seterusnya,  al-Nu‘man  menyusul dengan  menegaskan  perkara seumpamanya.  Selepas itu,  ‘Ali (‘a.s)  berkata  kepada  mereka berdua: “ Jangan berkata seperti ini lagi. Al-Nu‘man, beritahukan kepada­ku,  adakah engkau orang yang terbaik untuk  memberikan  petunjuk dari kalangan  kaummu, Ansar?” Dia lalu  menjawab: “ Tidak.” Lantaran itu, ‘Ali  (‘a.s) pun mengatakan: “ Ketahuilah bahawa setiap  orang dari kalangan kaummu  telah   mengikutiku kecuali  beberapa orang yang tersisih. Adakah kamu mahu dirimu termasuk dalam  golongan yang tersisih?” Al-Nu‘man  membalas: “ Moga-moga Allah mengurniakan kebaikan kepadamu. Sesungguhnya  aku datang untuk berada di pihakmu  dan  tetap bersama-samamu. Mu‘awiyah telah menyuruhku mengucapkan semua  ini kepadamu,  sedangkan aku berharap mendapat peluang menemuimu  dan turut menyertaimu. Aku  bermohon  juga agar Allah mewujudkan persefahaman di antara kamu berdua. Seandainya pendapatmu berbeza, aku rela bersama-samamu dan akan tetap berada di pihakmu.”
Ahli-ahli sejarah mencatatkan bahawa ‘Ali (‘a.s) tidak berca­kap  dengan  Abu Hurairah yang kemudiannya kembali ke  Syria  dan memberikan  amaran  kepadanya  tentang situasi tersebut. Lalu  Mu‘awiyah mengarahkannya memberikan peringatan  kepada orang  ramai mengenai hal tersebut dan dia terus  melaksanakannya seperti yang diingini Mu‘awiyah. Al-Nu‘man  tetap bersama-sama ‘Ali  (‘a.s)  tetapi kemudian, dia  melarikan diri ke Syria (Syam)  dan menceritakan semuanya kepada orang ramai di sana.
8. Sikap Abu Hurairah dalam peperangan Siffin

Pada masa peperangan berlaku dengan begitu hebat di antara ‘Ali (‘a.s) dengan Mu‘awiyah, Abu  Hurairah menjadi semakin resah dan gelisah. Pada awal pergolakan itu, dia benar-benar yakin ‘Ali (‘a.s) akhirnya  akan menang. Walau bagaimanapun, dalam usahanya  menyi­sihkan  diri, dia telah cuba sedaya upaya untuk  memecahbelahkan  orang ramai daripada menolong ‘Ali (‘a.s) dengan cara rahsia. Contohnya, pada  suatu hari dia menceritakan sebuah hadith  yang  bermaksud: Aku mendengar Rasulullah (s.‘a.w) bersabda:

“ Fitnah akan timbul nanti, orang  yang tetap dalam keadaan duduk adalah  lebih baik daripada orang yang berdiri (melibatkan diri), orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan, orang yang berjalan pula lebih  baik daripada orang yang berlari, dan sesiapa yang menemui tempat  perlindungan  atau tempat menyelamatkan diri  hendaklah berlindung kepadanya.”[1]
Abu  Hurairah tetap tidak berubah sehinggalah puak  Khawarij bangkit menentang ‘Ali (‘a.s) manakala penduduk ‘Iraq pula turut  meng­ingkarinya,  sedangkan di pihak Mu‘awiyah mendapat kekuatan  baru menerusi kekuasaannya ke atas Mesir dengan terbunuhnya  Muhammad bin Abu Bakr (bin Abi Quhafah), usahanya menimbulkan  kacau-bilau dan  huru-hara dalam kerajaan Amir al-Mu’minin ‘Ali (‘a.s),  serta penghantaran  Busr  bin  Abi Arta’at ke Hijaz dan Yaman  dengan kekuatan  tentera seramai 3000 orang untuk melakukan  apa  sahaja kerosakan dan kemusnahan, membunuh orang ramai, membakar,  merun­tuhkan  tempat-tempat  suci dan menawan anggota keluarga  orang-orang mu’min sebagai suatu pengajaran kepada orang yang hidup dan menjadi bahan perbincangan generasi terkemudian.
Pada  akhir  keadaan yang tidak menentu itu,  Busr  mendapat bai‘ah  (sumpah taat setia) para penduduk Hijaz dan Yaman untuk  Mu‘awi­yah.  Dalam  pertemuan ini, Abu Hurairah membongkarkan  apa  yang terpendam di lubuk hatinya kepada Busr dan dari situ, Busr menda­pat tahu  bahawa Abu Hurairah memang menyokong  Mu‘awiyah  dalam usahanya mendapatkan taat setia orang ramai untuk Mu‘awiyah.
Justeru, semasa meninggalkan tempat itu, Busr  melantik Abu  Hurairah  sebagai gabenor Madinah  dan  memerintahkan  para penduduknya  mentaatinya.  Dari saat inilah, Abu Hurairah mulai mendirikan sembahyang dengan para penduduk di sana dan menjadikan dirinya sebagai gabenor sehinggalah Jariyah bin Qudamah menuju ke sana  bersama-sama  tentera berkuda seramai 2000  orang  sebagai gabenor ‘Ali  (‘a.s). Abu Hurairah melarikan  diri  dari  keadaan tersebut.  Kemudian, Jariyah mengatakan: “ Seandainya  aku  dapat menangkap “ kucing ” itu, aku akan memancung kepalanya.”
Jariyah  berada di Hijaz ketika berita  mengenai  kesyahidan ‘Ali  (‘a.s) sampai kepadanya. Oleh itu, beliau meminta  bai‘ah penduduk Madinah untuk Imam al-Hasan (‘a.s) dan kembali ke Kufah. Pada  masa ini, Abu Hurairah datang semula ke Madinah  dan  mulai bersembahyang dengan orang ramai. Bagaimanapun, dia tetap  merasa bimbang  sehinggalah seluruh keadaan telah bertukar  menyebelahi Mu‘awiyah.
9. Abu Hurairah semasa zaman pemerintahan Mu‘awiyah

Zaman  pemerintahan  Mu‘awiyah  terbukti  memberikan  banyak peluang  kepada  Abu Hurairah kerana kebanyakan  hasratnya  dapat dipenuhi.  Dia  mulai menyampaikan  bermacam-macam  hadith  untuk menyokong dan  menyatakan kelebihan Mu‘awiyah  walaupun  (hadith itu) aneh dan melucukan.
Lantaran  itu, zaman ini dikenali sebagai zaman  penciptaan hadith-hadith palsu bertujuan untuk merendah-rendahkan Bani Hasyim.  Begitu juga,  pelbagai bentuk kebatilan ditujukan kepada Nabi (s.‘a.w) dan  orang  ramai  mereka-rekakan hadith  kerana  mereka  diminta berbuat demikian, manakala Abu Hurairah merupakan tokoh  pemalsu hadith yang paling terkenal di kalangan mereka.
Di sini, dikemukakan beberapa contoh hadith palsu:
(1)  Abu  Hurairah meriwayatkan:  

“ Aku  mendengar  Rasulullah (s.‘a.w) bersabda: “ Allah mempercayai 3 orang berhubung  dengan wahyu-Nya, iaitu aku, malaikat Jibril dan Mu‘awiyah.”
(2) Abu Hurairah meriwayatkan:

“ Rasulullah (s.‘a.w)  menga­nugerahkan anak panah kepada Mu‘awiyah sambil bersabda:  Ambillah anak panah ini hinggalah engkau bertemu denganku di syurga.”
(3) Abu al-‘Abbas al-Walid bin Ahmad al-Zuzani telah mencer­itakan  daripada Abu Hurairah, dalam kitabnya  Syajarat  al-‘aql, bahawa dia meriwayatkan: Aku mendengar Rasulullah (s.‘a.w) bersabda:

“ Sesungguhnya, bagi Abu Bakr sebuah kubah daripada mutiara putih dengan  empat pintu. Ia dilindungi dengan rahmat Allah,  bahagian luarnya adalah keampunan Allah manakala bahagian dalamnya  kered­haan  Allah,  setiap  kali dia merindui Allah,  dibukakan  pintu baginya dan dapatlah dia melihat Allah ‘azza wa jalla.”

(4) Ibn  Hibban telah menceritakan  daripada  Abu  Hurairah menerusi rangkaian perawi, bahawa dia meriwayatkan:

“ Pada ketika malaikat  Jibril  berada di sisi Rasulullah (s.‘a.w),  kebetulan  Abu Bakr melintas, lalu Jibril berkata: “ Inilah Abu Bakr al-Siddiq.” Rasulullah (s.‘a.w) bertanya: “ Adakah kamu mengenalinya, Jibril?” Lalu dijawab: “ Ya, sesungguhnya dia (Abu Bakr) lebih  masyhur di langit  daripada di bumi. Para  malaikat menamakannya  Halim Quraisy (bermaksud orang Quraisy yang paling penyantun). Sesung­guhnya  dia  adalah  wazir (menteri) semasa  hidupmu dan  dia adalah khalifahmu selepas kewafatanmu.”
(5)  Ibn Hibban menceritakan daripada Abu Hurairah  menerusi serangkaian   perawi  bahawa  dia meriwayatkan:  

“ Apabila   Rasulullah (s.‘a.w) sampai ke gua dalam perjalanan baginda ke Madinah, Abu Bakr  memegang  tempat  letak kekang  kuda.  Rasulullah  kemudian bersabda: “  Patutkah aku memberikan  khabar  gembira  kepadamu, wahai Abu Bakr? Sesungguhnya Allah ta‘ala menjelma kepada  makh­luk-makhluk-Nya pada hari Qiyamat secara umum dan menjelma  kepa­damu secara khusus !”
(6) Al-Khatib menceritakan daripada Abu  Hurairah  menerusi serangkaian  perawi  bahawa  dia  berkata:  Rasulullah  (s.‘a.w) bersabda:  

"  Pada suatu hari apabila Abu Bakr  dilahirkan,  para malaikat merasa sungguh gembira dan Allah melihat ke arah syurga `Adn  dan berfirman: Demi kemuliaan dan kebesaran-Ku, tidak  akan masuk  ke syurga ini kecuali orang yang mencintai anak yang  baru lahir ini."
(7) Ibn  ‘Adi menceritakan daripada Abu  Hurairah  menerusi serangkaian  perawi bahawa dia meriwayatkan:

Aku mendengar  Rasulullah (s.‘a.w)  bersabda:  “ Ketika aku diangkatkan  ke langit, maka setiap kali  aku merentasi langit aku  temui  tulisan  tercatat: Muhammad Rasulullah dan Abu Bakr al-Siddiq.”
(8) Abu  al-Farj ibn al-Jawzi telah  menceritakan  daripada para perawi yang sampai kepada Abu Hurairah yang meriwayatkan bahawa:

“ Rasu­lullah  (s.‘a.w) menceritakan kepadamu bahawa syurga dan neraka saling berbangga-bangga antara mereka, maka kata  neraka  kepada syurga,  aku  lebih berkuasa daripadamu,  maka  Allah menyampaikan wahyu kepada syurga supaya berkata: “ Kelebihanku adalah kerana  Allah menghiasiku kerana Abu Bakr.”
(9) Al-Khatib menceritakan menerusi para perawi yang  sampai kepada  Abu  Hurairah yang meriwayatkan bahawa:

Rasulullah  (s.‘a.w)  keluar sambil  memegang  ‘Ali bin Abi Talib (‘a.s), ketika Abu Bakr dan ‘Umar maju ke hadapan untuk menyambutnya, Nabi (s.‘a.w) bersabda: “ Wahai ‘Ali, adakah engkau mencintai kedua-dua orang tua (syaikh) ini? Katanya: “ Ya.”  Rasulullah (s.‘a.w)  bersabda: “ Cintailah kedua-duanya dan kamu akan dapat masuk syurga.”
(10) Sekali  lagi, al-Khatib menceritakan  dalam  kitabnya, Tarikh  Baghdad dan Ibn Syahin dalam Sunannya, menerusi dua  cara sampai kepada Abu Hurairah yang meriwayatkan bahawa:

Aku mendengar Rasulullah (s.‘a.w) bersabda:  “ Sesungguhnya di langit dunia ini terdapat 80 ribu malaikat  memohon ampunan kepada sesiapa yang mencintai Abu Bakr  dan ‘Umar, dan di langit kedua, 80 ribu malaikat pula melaknati sesiapa yang membenci Abu Bakr dan ‘Umar.”
(11) Al-Khatib  menceritakan menerusi  para  perawi  sampai kepada  Abu  Hurairah,  dia meriwayatkan bahawa:

Aku  mendengar  Rasulullah (s.‘a.w)  bersabda: “ Sesungguhnya bagi Allah di langit itu  70 ribu malaikat  melaknati orang-orang yang mencela  Abu  Bakr  dan ‘Umar.”
Semua  hadith itu ditolak oleh  tokoh-tokoh tersebut  yang mencatatkannya  dalam kitab-kitab mereka seperti  dinyatakan  di atas. Selanjutnya al-‘Allamah Jalal al-Din al-Suyuti telah memasukkan semua hadith ini dalam kelompok hadith-hadith palsu dengan  menyebutkannya menerusi nama-nama perawinya dan memetik teks (matan) sepenuhnya dalam kitabnya,  La‘aliyat al-Masnu‘ah, tetapi tokoh-tokoh  tadi  tidak menemui sebarang  kesalahan Abu Hurairah dalam perkara ini,  hanya mencela orang yang menceritakan daripadanya  tanpa  menghormati orang-orang  yang telah menemui Rasulullah (s.‘a.w)  dan orang-orang Islam yang telah meriwayatkan hadith-hadithdaripadanya.

Demikian  juga mereka telah lakukan  terhadap  hadith-hadith palsu  Abu Hurairah. Sebenarnya mereka tidak  mampu  menyesuaikan keadaan  hadith-hadith  itu, dengan sebahagian kecilnya dinyatakan di bawah:  Contoh  riwayatnya, aku  mendengar  Rasulullah  (s.‘a.w) bersabda:

“  Ini Jibril menyampaikan  kepadaku  daripada  Allah, bahawa tidak mencintai Abu Bakr dan ‘Umar melainkan orang  mu’min yang bertaqwa dan tidak membenci kedua-duanya melainkan  munafiq terkutuk.”
Hadith  ini termasuk dalam hadith-hadith palsu yang  ditolak oleh  kesemua  ahli ilmu dan tokoh hadith  terkemuka,  al-Dhahabi telah  menyebutkan  dalam  kitabnya,  Mizan  al-I‘tidal menerusi Ibrahim bin Malik al-Ansari dan menyatakan bahawa ia adalah batil (sesat).  Dengan cara inilah, sesiapa  menghadapi  kebenaran dengan kebatilan akan rugi. Dia mengatakan:

Rasulullah (s.‘a.w) bersabda: “ Allah menciptakanku dari Nur-Nya dan menciptakan Abu Bakr dari Nur-Ku, dan  menciptakan ‘Umar dari Nur Abu Bakr, seterusnya menciptakan umatku (seluruh umat Islam) dari Nur ‘Umar, sedangkan ‘Umar ialah lampu (siraj) Ahli syurga.”
Hadith ini juga ditolak sama sekali seperti hadith sebelumnya.  Al-Dhahabi  telah menyebutkannya mengenai Ahmad al-Samarqandi  dalam Mizan  al-I‘tidal.  Kalau diteliti ternyata ia sememangnya batil dan bercanggah  dengan  al-Qur’an. Bagi orang-orang  yang  menghadapi  kebenaran dengan kebatilan sudah pasti akan kecewa. Katanya:

Aku  mendengar Rasulullah  (s.‘a.w) bersabda: “ Abu Bakr dan ‘Umar  merupakan orang-orang yang  paling baik daripada golongan terdahulu  (al-Awwalin) dan terkemudian (al-Akhirin).”

Hadith tersebut juga ditolak sama seperti dua buah hadith sebe­lumnya. Al-Dhahabi telah menyebutkannya dalam Mizan al-I‘tidal mengenai Jirun bin Waqid al-Afriqi dan menganggapnya sebagai batil. Abu Hurairah meriwayatkan:

Rasulullah (s.‘a.w) bersabda: “ Para sahabatku seperti bintang-bintang, sesiapa yang mengikuti mana-mana di antara mereka akan mendapat hidayat (petunjuk).”

Al-Dhahabi telah mencatatkan hadith tersebut mengenai Ja‘far bin  ‘Abd  al-Walid al-Qadi dalam kitabnya Mizan  al-I‘tidal  dan membuktikan bahawa hadith tersebut adalah salah sebuah hadith ciptaan dan rekaan Abu Hurairah.
Riwayat  Abu Hurairah turut menyebutkan Rasulullah (s.‘a.w) sebagai ber­sabda:  

“ Telah diturunkan dalam kitab al-Injil  tentang  sifatku dan sifat para sahabatku iaitu Abu Bakr, ‘Umar, ‘Uthman dan ‘Ali seperti  tanaman yang mengeluarkan tunasnya maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi besarlah ia dan tegak lurus di atas pokoknya, tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya kerana Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir (dengan kekuatan orang-orang mu’min).

(Perkataan-perkataan yang diitalikkan adalah ayat al-Qur’an, surah al-Fath (48): 29.) Kedua-dua buah kitab, Sahih al-Bukhari  dan Sahih Muslim  mengandungi sejumlah hadith yang dihubungkan oleh Abu Hurairah dengan cara seperti ini  dan diceritakan pula seperti itu.

10. Sokongan Bani Umaiyyah terhadap Abu Hurairah
Bagaimana  Bani  Umaiyyah mempergunakan  Abu  Hurairah untuk mencapai tujuan mereka dapat diperhatikan dengan jelas sekiranya  ditinjau keadaannya  sebelum mereka berkuasa dan semasa mereka  berkuasa. Sebelum Bani Umaiyyah menduduki tampuk pemerintahan, Abu Hurairah merupakan seorang yang hina dan merempat, mencari kutu di bajunya seperti  yang dicatatkan oleh Abu Nu‘aim mengenai  Abu  Hurairah dalam kitabnya, Hilyat al-Awliya’.[2] Semasa pemer­intahan  Bani Umaiyyah, keadaan Abu Hurairah berubah sama  sekali setelah mereka mengeluarkannya  daripada  kegelapan kejahilan kepada  kemuliaan, memakaikannya dengan pakaian  sutera  bersulam benang emas atau perak dan kain kapas yang bermutu.
Mereka membina istana untuknya di al-‘Aqiq untuk didiami dan mengurniakannya berbagai-bagai  kesenangan.  Mereka  menyebarkan kemasyhurannya ke merata-rata tempat dan menjulang namanya tinggi sehingga  dia dilantik sebagai gabenor tanah suci  Madinah.  Semua ini dicatatkan  dalam kitab-kitab yang mu‘tabar seperti Sahih  al-Bukhari,  Tabaqat Ibn Sa‘d, al-Isabah Ibn Hajar,  al-Ma‘arif  Ibn Qutaybah, Musnad Ahmad ibn Hanbal dan sebagainya.
Kemuncaknya  adalah pada zaman keagungan Bani Umaiyyah,  dia mengahwini  Busrah bint Ghazwan bin Jabir bin Wahb  al-Mazaniyyah, saudara perempuan ‘Utbah bin Ghazwan, tokoh perang yang  terkenal pada zaman Khalifah ‘Umar yang menjadikannya sebagai ketua dalam beberapa sariyyah (ekspedisi) ketenteraan dan kemudian melantiknya  sebagai gabenor Basrah. Abu Hurairah berkahwin dengannya selepas kematian ‘Utbah.  Perlu juga dinyatakan bahawa pada mulanya, Abu Hurairah biasanya menjadi hamba kepadanya semata-mata untuk mendapatkan makanan dan dia tidak  pernah terfikir  akan  berkahwin  dengannya. Cerita-cerita  mengenainya boleh didapati dalam  beberapa buah  kitab  sejarah seperti  al-Isabah Ibn Hajar, Hilyat al-Awliya’ Abu  Nu‘aim,  Tabaqat Ibn Sa‘d dan lain-lain yang memperlihatkan bahawa dalam  beberapa peristiwa, Abu Hurairah mengatakan pada mulanya,  biasanya dia memberikan khidmatnya kepada Busrah bint Ghazwan ketika dia memerlukan sesuatu  daripadanya seperti menaikkannya ketika dia hendak  me­nunggang  dan menyambutnya  ketika dia  pulang,  tetapi  selepas mengahwininya, Abu Hurairah  tetap melakukan  tugas  yang  sama kepadanya.
11. Peranan Abu Hurairah menyokong Bani Umaiyyah

Para  pemerintah  Bani Umaiyyah  begitu  memperhambakan  Abu Hurairah dengan pelbagai kurniaan sehingga dia menjadi  penyampai dakyah  mereka dalam pemerintahan Islam sebagai pemerintah  yang berhak dan memberikan sokongan dalam semua cita-cita politik  dan aktiviti mereka.  Oleh  itu,  di  satu pihak dia  merekacipta  hadith-hadith  yang menceritakan kelebihan mereka, manakala di dalam  hadith-hadith yang  lain pula, memuji-muji  kedua-dua orang khalifah  yang terdahulu menurut  citarasa   Mu‘awiyah  dan  puak  penderhakanya  yang bertujuan menentang ‘Ali (‘a.s) dan Ahl al-Bait Rasulullah  (s.‘a.w)  yang tidak mungkin dapat dicapai tanpa mengangkat kedudukan kedua-dua  orang khalifah tersebut.
Berdasarkan  kitab Syarh Nahj al-Balaghah,[3] Abu Ja‘far al-Iskafi telah menyatakan bahawa Mu‘awiyah menugaskan  beberapa orang sahabat dan tabi‘in meriwayatkan  ha­dith-hadith yang mencaci ‘Ali (‘a.s) dan mendesak orang ramai supaya  menjauh­kan  diri mereka daripadanya  serta memaksa  mereka melakukan  sesuatu mengikut kehendak dan keinginannya, dan mereka menciptakan apa sahaja yang dihajatkan untuknya. Golongan ini terdiri daripada Abu Hurairah, ‘Amr bin al-‘As,  al-Mughirah  bin Syu‘bah dari kalangan sahabat, manakala ‘Urwah  bin al-Zubayr dan lain-lain dari kalangan tabi‘in.
Dalam kitab tersebut,[4] Abu Ja‘far al-Iskafi  berkata: Pada  tahun al-Jama‘ah (‘Am al-Jama‘ah), Abu Hurairah  telah datang  ke ‘Iraq  bersama-sama dengan Mu‘awiyah dan terus ke masjid Kufah. Apabila dia melihat orang ramai datang menyambutnya, dia pun berlutut dan selepas batuk beberapa kali, dia pun berkata: “ Wahai para penduduk ‘Iraq, apakah kamu sekalian menyangka aku  berdusta  kepada  Allah dan Rasul-Nya  dan sanggup  membakarkan  diriku dengan  api  neraka? Demi Allah, sesungguhnya  aku  mendengar Rasulullah (s.‘a.w) bersabda:

“ Setiap nabi mempunyai tanah haram, dan sesungguhnya Madinah adalah tanah haramku. Sesiapa yang melakukan kekotoran (hadth), laknat  Allah, malaikat dan manusia seluruhnya akan ditimpakan ke atasnya,” lalu dia berkata: “ Aku  bersaksi bahawa  sesungguhnya  ‘Ali  telah melakukan kekotoran  (ahdath)  di tanah ini.”

Ketika  kata-kata  tersebut sampai  kepada pengetahuan  Mu‘awiyah,  dia  telah memberikan hadiah  dan kemuliaan kepadanya serta melantiknya menjadi gabenor Madinah.
Diriwayatkan  oleh Sufyan al-Thauri daripada ‘Abd  al-Rahman bin Qasim daripada ‘Umar bin ‘Abd al-Ghaffar, semasa Abu Hurairah sampai ke Kufah bersama-sama Mu‘awiyah, dia duduk berdekatan  pintu  Kindah dan orang  ramai lalu mengerumuninya. Kemudian seorang pemuda yang datang dari Kufah, dikatakan dia  ialah al-Asbagh  bin  Nubatah,  lalu bertanya: “  Wahai  Abu Hurairah, dengan nama Allah aku ingin menasihatimu, adakah engkau mendengar Rasulullah (s.‘a.w) bersabda kepada ‘Ali bin Abi  Talib  (‘a.s): Demi  Allah, perwalikanlah orang yang mewalikannya dan  musuhilah sesiapa  yang  memusuhinya?” Kata  Abu  Hurairah: “  Demi  Allah, memang  benar.”  Lalu katanya: “ Aku  bersaksi demi Allah,  sesungguhnya  kamu  (Abu Hurairah) telah  memperwalikan  musuhnya  dan  engkau memusuhi walinya,” kemudian dia (al-Asbagh) bangun dan berlalu dari situ.
Dalam  beberapa peristiwa yang lain, Abu Hurairah  telah  menghasilkan hadith-hadith yang mempertahankan golongan munafiq dari  kalangan Bani  Umaiyyah,  bertujuan untuk menghindari keaiban  mereka  dan agar agama tetap terpelihara daripada sifat kemunafikan mereka,  mana­kala manusia seluruhnya tetap terselamat  daripada  rancangan  jahat mereka. Oleh  itu, Abu  Hurairah begitu rapat  dengan  Marwan  dan Mu‘awiyah serta teman-temannya yang lain, dan dia mengatakan:

“ Aku mendengar Rasulullah (s.‘a.w) bersabda: “ Demi  Allah,  sesungguhnya Muhammad  itu  hanyalah  seorang manusia, baginda marah seperti kemarahan orang lain, seandainya terdapat orang mu’min yang pernah aku hina atau caci, hendaklah kamu membayar kifarat untuknya dan sebagai  suatu cara mendekatkan diri (qurbah)nya kepadamu pada Hari  Qiyamat.”
Sebenarnya,  Marwan dan anak-anaknya telah pergi lebih  jauh lagi dalam mengangkat kedudukan Abu Hurairah melebihi  tokoh-tokoh sezamannya  sehingga  kesannya dapat dilihat dan dirasai dengan jelas  hingga ke hari ini, kerana Marwan dan  lain-lain  berusaha bersungguh-sungguh memberikan  keutamaan  kepada  semua   hadith yang direkacipta oleh Abu Hurairah sehingga ia benar-benar diterima umum.
Dalam  usaha untuk menunjukkan bahawa Abu  Hurairah  sebagai seorang perawi  hadith yang boleh dipercayai, Marwan telah  menggunakan  taktik pemutarbalikan. Dia   menyampaikan cerita dengan menyuruh   penulisnya (Zu‘aiza‘ah)  duduk di suatu tempat yang tidak  diketahui orang, sedangkan dia  sendiri  akan  mengemukakan  soalan  kepada   Abu Hurairah  dan penulisnya akan mencatatkan jawapan yang  diberikan oleh Abu Hurairah. Kemudian,  setelah setahun berlalu, Marwan  akan  menanyakan masalah-masalah yang serupa itu semula dan pada masa tersebut,  Abu Hurairah   akan  memberikan  jawapan  yang  sama. Cerita-cerita  seumpama ini disebarkan kepada golongan  elit (penduduk  Syria) sehingga ia mendapat liputan atau publisiti yang  begitu meluas,  bahkan al-Hakim  sendiri menceritakan  dalam kitabnya,  al-Mustadrak.[5]
12. Bilangan hadith Abu Hurairah yang keterlaluan

Ahli  hadith  bersepakat[6] bahawa  Abu Hurairah meriwayatkan jumlah hadith yang terbanyak iaitu sebanyak 5374 buah hadith. Dalam Sahih al-Bukhari sahaja, terdapat 446 buah hadith. Kalau  kita mengkaji hadith-hadith yang  diriwayatkan  oleh kesemua  empat orang khalifah, kita akan dapati jumlah hadith  mereka keseluruhannya kurang 27 % daripada hadith yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah secara bersendirian, kerana hadith-hadith daripada riway­at Abu Bakr berjumlah 142, ‘Umar berjumlah 537, ‘Uthman  sebanyak 146  dan ‘Ali (‘a.s) sebanyak 586, dengan jumlah  kesemuanya  1411 buah hadith,  sedangkan daripada Abu Hurairah seorang sahaja adalah  sebanyak 5374 buah hadith diriwayatkan seperti yang telah disebutkan tadi.
Malahan  para pengkajinya sudah tentu merasa hairan  melihat perbezaan  yang sedemikian besar, terutamanya memandangkan dia agak lewat  memeluk Islam, keturunan bapa dan ibunya pula tidak diketahui, yang pasti menjadikan  jumlah hadithnya sedikit, sedangkan dari  sudut  yang lain  pula,  keempat-empat orang khalifah tersebut berada dalam  kedudukan  yang jauh  lebih  baik.
Ini  kerana  mereka memeluk  Islam lebih awal,  keistimewaan mereka dengan penglibatan dalam bidang perundangan dan  kedudukan mereka  yang  baik selama lebih kurang 52 tahun, iaitu 23  tahun dihabiskan  bersama-sama Rasulullah (s.‘a.w) dan 29  tahun  lagi selepas  baginda mentadbirkan urusan umat Islam dan urusan  umat-umat yang lain, penaklukan kerajaan Kisra dan Qaisar, pembangunan bandar,  perluasan  tanah  dan  kawasan  baru,  penyebaran dakwah Islam kepada  para  penduduk  dan  negara-negara   lain, penyampaian hukum-hakam dan amalan (sunan) di kalangan mereka dan pembangunan kawasan yang luas. Bagaimana  mungkin hadith-hadith riwayat Abu Hurairah  boleh mencapai  beberapa  kali ganda melebihi  jumlah  riwayat keempat -empat orang khalifah tadi?
Abu Hurairah tidak langsung boleh disamakan dengan ‘A’isyah[7] walaupun dia juga banyak meriwayatkan hadith kerana dia dikahwinkan dengan Rasulullah (s.‘a.w) 10 tahun sebelum Abu Hurairah memeluk Islam. Oleh itu, dia berada di tempat penurunan wahyu dan al-Qur’an serta tempat pertemuan malaikat Jibril dan Mika’il selama 14 tahun dan hanya meninggal dunia sedikit lebih awal daripada Abu Hurai­rah.
Kedua-dua  tokoh  tersebut berbeza  dalam  persahabatan  dan persaksian  dengan Rasulullah (s.‘a.w).  Dalam   persahabatan, perbezaannya  memang jelas manakala dalam persaksian, penyaksian ‘A’isyah  adalah serentak dengan pendengaran,  sedangkan  akalnya mengatasi pendengarannya. Pemikiran yang lebih mudah untuk menerima  dan cepat  menangkap (sesuatu). Pada ketika dia  terdengar  sesuatu, terus  sahaja digubah menjadikannya sebuah syair.  
‘Urwah pernah menceritakan bahawa dia tidak menemui  seorang jua  pun  yang lebih mengetahui daripada ‘A’isyah  dalam  perkara yang  berhubung  dengan ilmu fiqh, perubatan  dan syair.  Masruq menceritakan  bahawa  para pemimpin dari kalangan  sahabat  besar biasa bertanyakannya mengenai hukum fara’id. Selanjutnya, dia  mempunyai ramai pendokong  dan penyokong dalam pemerintahan Islam. Dengan bantuan mereka, dia dapat memim­pin  suatu ketumbukan tentera yang kuat ke Basrah yang dikenali dalam sejarah sebagai Perang Jamal, bersempena unta yang  ditung­ganginya semasa memimpin tenteranya itu.       
Di samping semua faktor tadi, jumlah hadith daripadanya jauh lebih  kecil bahkan hanya setengah sahaja daripada jumlah  hadith Abu Hurairah. Malahan    seandainya   hadith-hadith daripada ‘A’isyah dicampurkan  hadith-hadith daripada Umm Salamah yang hidup  lebih lama sehinggalah selepas peristiwa Karbala’, kemudian dicampurkan lagi  dengan  hadith-hadith daripada semua  Ummahat  al-Mu’minin (ibu-ibu  golongan  mu’minin), juga termasuk  al-Hasan dan al-Husayn, Fatimah   (‘a.s)  serta  kesemua  empat  orang   khalifah,   jumlah keseluruhannya masih lagi kurang berbanding   dengan    yang diriwayatkan  oleh  Abu  Hurairah.  Perkara  ini tentunya boleh dianggap keterlaluan, khususnya kepada orang-orang yang berakal.
Sehubungan  dengan  itu, Abu Hurairah mendakwa  bahawa  Nabi (s.‘a.w)  telah menyampaikan hadith-hadith kepadanya yang  tidak diberitahukan  olehnya  kepada orang lain  dan kerana  itu  tetap berada dalam fikirannya. Justeru, Abu Hurairah berkata: “ Aku menerima  dua kantung  berisi hadith, salah  satunya  sudah  aku kosongkan tetapi kalau aku kosongkan yang satu lagi,  tenggorokku pasti terputus.”[8]

Abu  Hurairah  berkata  lagi: “ Kalaulah  aku  memberitahumu segala  apa yang aku tahu, tentulah orang akan  melontarkan  batu kepadaku dan mengatakan Abu Hurairah gila.” Dia berkata:  “ Kalau aku menceritakan kepadamu segala yang  ter­pendam  dalam  diriku, tentulah manusia akan melontariku  dengan najis binatang (al-ba‘r).” Selanjutnya  dia  berkata: “ Orang ramai berkata: Wahai  Abu Hurairah, engkau sudah melampaui batas. Demi Dia yang diriku ini di tangan-Nya, seandainya aku menceritakan semua apa  yang  aku dengari  daripada  Rasulullah (s.‘a.w) kepadamu,  tentulah  kamu melontariku dengan tompokan najis binatang (al-qasy‘ @ al-mazabil), kemud­ian kamu tidak lagi dapat melihatku.”[9]

Dia berkata lagi: “ Aku menghafal banyak hadith  daripada  Rasulullah (s.‘a.w)  yang  aku tidak sampaikan  kepadamu,  seandainya  aku menyampaikannya,  tentulah  kamu  semua  akan merejamiku  dengan batu.”[10]

Menurut  Abu Nu‘aim,[11] Abu Hurairah berkata: “ Aku  menghafal lima (5) karung hadith daripada Rasulullah (s.‘a.w), hanya dua (2)  karung  sahaja yang aku dedahkan.  Seandainya  aku dedahkan karung yang ketiga, kamu akan merejamiku dengan batu.” Tidak  dapat dipastikan kenapa Rasulullah (s.‘a.w)  menyam­paikan  hadith-hadith  baginda kepada orang  yang  tidak sanggup mendedahkannya  kepada  orang ramai, takut pula direjami  dengan  batu atau dilontari najis binatang dan berbagai-bagai lagi. Dari sudut lain pula, menurut Ibn Sa‘d,[12] Abu  Hurairah  selalu  mengatakan: “  Abu Hurairah tidak pernah menyembunyikan atau menulis sesuatu apa pun. Bagaimana mungkin kata-katanya dapat dihubungkan  dengan semua omongan kosong tersebut.”
Seterusnya,  kalaulah dia tidak mendedahkan  sejumlah  besar hadith  Nabi  (s.‘a.w) kerana takut direjami  dengan  batu  atau dilontari dengan najis atau kotoran, tidak mungkin dapat diterima sikap ini dengan adanya banyak hadith yang diriwayatkan olehnya. Sebagai  contoh:

Bukankah dia yang menceritakan bahawa  Nabi (s.‘a.w) lupa dan bersembahyang dua raka‘at daripada sembahyang empat  raka‘at,  dan  apabila baginda ditanya  sama  ada terlupa atau memendekkannya (qasr) dengan sengaja, baginda menaf­ikan kedua-duanya.

Bukankah dia yang menceritakan bahawa Nabi (s.‘a.w)  selalu memukul,  mencaci,  melaknat dan menyebat  orang-orang yang tidak patut menerimanya ketika sedang marah.
Bukankah dia yang menceritakan bahawa Nabi (s.‘a.w) bersabda: “ Kami lebih wajar berada dalam keraguan  berbanding  dengan Ibrahim.”
Bukankah dia yang mengada-adakan cerita tentang Nabi Lut (‘a.s) yang  dikatakan tidak beriman kepada Allah.
Bukankah dia yang menyifatkan Nabi Adam, Nuh, Ibrahim,  Musa dan  ‘Isa (‘a.s)  dengan sifat-sifat yang sama sekali tidak  layak  bagi mereka.
Bukankah  dia yang menuduh Nabi Musa (‘a.s) menampar malaikat  maut sehingga  tersembul biji matanya, dan Nabi  Musa (‘a.s)  berlari  dalam keadaan  bertelanjang melintasi kaum  Bani Israil yang melihat kemaluannya itu.
Bukankah dia yang menceritakan bahawa Nabi Sulaiman (‘a.s) menukar­kan  keputusan  ayahnya, serta enggan  meneruskan  pemerintahan menurut kehendak Allah. Oleh kerana itu, dia sentiasa gagal dalam pemerintahannya.
Bukankah dia yang menceritakan tentang Allah, apa yang tidak layak sama sekali dengan-Nya sama ada berdasarkan akal yang waras atau hukum syarak seperti neraka (al-Nar) tidak akan merasa  puas sehinggalah Allah memasukkan kaki-Nya ke dalam neraka. Allah  memperlihatkan diri-Nya  kepada  manusia  pada  Hari Qiyamat  dalam  bentuk yang tidak diketahui  oleh  mereka, Dia (Allah)  kemudian berfirman: “ Akulah  Tuhan  yang  Maha Kuasa.” Mereka  berkata: “ Kami berlindung  dengan  Allah  daripadamu.” Kemudian Dia (Allah) akan datang semula dalam keadaan yang  dike­tahui oleh mereka kemudian, mereka semua berkata: “ Kamukah Tuhan  kami.”
Bukankah  dia yang meriwayatkan bahawa Nabi Adam (‘a.s) diciptakan dalam  surah (bentuk) Allah atau Allah menciptakan  Nabi Adam (‘a.s)  menurut keadaan diri-Nya. Panjangnya 60 hasta (dhira‘ah) dan lebarnya  70 hasta. Abu Hurairah telah menceritakan semua hadith karut  tersebut tetapi  dia tidak pernah direjam dengan  batu,  dilontar  dengan najis binatang atau kekotoran.
Menurut  Sahih  al-Bukhari,[13] Abu Hurairah mendakwa, tiada seorang pun di antara para sahabat  Nabi (s.‘a.w)  yang paling banyak meriwayatkan hadith melebihi  diri­nya,  kecuali ‘Abd-Allah bin ‘Amr (bin al-‘As) kerana dia  selalu menulis sedangkan Abu Hurairah tidak menulis.
Di  sini  dia mengatakan ‘Abd-Allah  bin ‘Amr  meriwayatkan hadith daripada Nabi (s.‘a.w) lebih  banyak berbanding  dengan dirinya  sendiri.  Bagaimanapun,  setelah  diteliti  kami dapati ‘Abd-Allah  hanya meriwayatkan hadith tidak lebih  daripada  700 buah,[14] dan jumlah ini adalah kira-kira 1/8 daripada hadith riwayat Abu Hurairah.
Kedudukan  ini  menunjukkan  bahawa  Abu  Hurairah  mengakui ‘Abd-Allah  bin  ‘Amr bin al-‘As mengatasinya  dalam  periwayatan hadith  pada  masa-masa  awal selepas  Nabi (s.‘a.w), sedangkan kebanyakan  hadith karutnya timbul semasa pemerintahan  Mu‘awiyah dan  bukannya pada zaman-zaman pemerintahan Abu Bakr, ‘Umar  atau ‘Ali  (‘a.s)  yang merupakan di antara tokoh-tokoh  yang  ditakuti oleh Abu Hurairah.
13. Aspek kualiti hadith Abu Hurairah
Dalam  kebanyakan  hal, gaya bahasa (uslub)  yang  digunakan  dalam hadith  riwayat  Abu Hurairah tidak boleh  diterima  naluri  yang halus,  juga  ia tidak selari dengan akal yang waras  dan ilmu. Memadailah sekiranya kami membentangkan 40 buah hadith  yang diriwayatkan daripadanya sebagai contoh dengan disertai  analisis kami  yang  kritikal dan terperinci bagi  pembaca  untuk membuat kesimpulan mereka masing-masing.
·       Bentuk (surah) Adam seperti bentuk Allah:  

Dicatatkan  oleh  al-Bukhari dan Muslim[15] daripada ‘Abd  al-Razzaq daripada Ma‘mar daripada Hamman ibn Munabbih yang berkata: Inilah yang diceritakan kepada kami oleh Abu Hurairah daripada Nabi  (s.‘a.w) yang bersabda:
“  Allah  menciptakan  Adam seperti  bentuk  (surah)  Allah, dengan  panjang badan 60 hasta (27 meter),” Ahmad menambah [16] daripada sumber Sa‘id bin al-Musayyab daripada Abu Hurairah secara marfu‘  dengan  katanya: Abu Hurairah juga menceritakan: “ dengan  lebar badannya 7 hasta (3.15 meter).”
Dia  juga berkata: Selepas menciptanya Allah berfirman:  “ Pergilah dan ucapkanlah salam kepada malaikat yang duduk di  sana dan  dengarlah bagaimana mereka menyambut salammu, kerana  itulah salam  bagimu  dan  keturunanmu. Lalu dia pergi  dan  berkata: “ Assalamu ‘alaikum.”  Mereka menjawab: “ Assalamu‘alaikaum  wa rahmatu-llah.” Dengan cara ini, mereka menambahkan rahmatu-llah. Oleh  itu, setiap  orang  yang  masuk syurga adalah dalam  bentuk Adam (‘a.s)  dan panjangnya  60  hasta. Selepasnya, mereka menjadi  semakin kecil hinggalah sekarang.
Kritikan
Sesungguhnya  Allah Maha Suci daripada rupa bentuk  dan  penyeru­paan.  Hadith ini kelihatan diambil daripada kitab Yahudi  iaitu kitab Perjanjian Lama (Old Testament @ al-‘Ahd al-Qadim) yang menyebutkan perkara yang  sama dengan perkataan yang sama iaitu “  Allah menciptakan manusia seperti bentuk-Nya sendiri.”[17]   
Sungguh  dikesali  Abu Hurairah mengemukakan  ajaran  Yahudi dalam agama Islam dengan memasukkan hadith ini. Takwilan yang  paling tepat  kepada  hadith  ini adalah  kita hendaklah mengembalikan gantinama  (damir) “ hu ” dalam perkataan suratu-hu kepada Adam (‘a.s)  dan bukannya kepada  Allah.
Justeru,  ia bermaksud bahawa Allah  (s.w.t)  menciptakannya  di syurga mengikut bentuknya (Adam) (dan bukannya mengikut bentuk Allah), dengan maksud  Adam diciptakan sekaligus dalam bentuknya  yang sempurna tanpa  melalui peringkat-peringkat sperma, segumpal darah,  janin tanpa  rangka,  diikuti janin  dengan  rangka,  kemudian  dengan daging,  menjadi bayi,  kanak-kanak, remaja  dan dewasa dengan bentuk panjang dan lebarnya yang sempurna.
Bagaimanapun,  takwilan ini tidak tepat kerana  hadith  yang sama  diriwayatkan daripada Abu Hurairah dengan kata-kata: “  Adam diciptakan seperti al-Rahman (iaitu Allah). Al-Qastalani mengatakan kata gantinama  diri (damir) hu ” pada perkataan suratu-hu kembali kepada Allah dan bukan kepada Nabi Adam (‘a.s).
Terdapat juga dalam hadith-hadith lain diriwayatkan daripada Abu Hurairah bahawa Allah diperlihatkan sebagai berfirman  kepada Nabi Musa (‘a.s): “ Aku menciptakan mereka (manusia) menurut bentuk-Ku.” Oleh itu, hadith yang menetapkan rupabentuk dan penyerupaan bagi Allah tidak boleh diterima sama sekali.
14. Hujah-hujah selanjutnya mengenai hadith ini
(1) Seandainya tinggi Nabi Adam (‘a.s) 60 hasta, tentulah  lebarnya 17  1/7 hasta mengikut bentuk fizikal seperti yang lazim kita  ketahui, ataupun  sekiranya lebarnya 7 hasta, tinggi sepatutnya  ialah 24 1/2 hasta kerana lebar badan seseorang manusia biasa  ialah  2/7 daripada tingginya. Bagaimana Abu Hurairah  boleh  mengatakan  Adam (‘a.s) mempunyai ketinggian  60 hasta dan lebarnya 7 hasta. Kita tidak  sepatutnya menjadikan  Adam (‘a.s)  daripada susuk tubuhnya kerana Allah dalam  al-Qur’an telah berfirman:
“ Sesungguhnya Kami (Allah) menciptakan manusia  dengan  sebaik-baik kejadian.”
(2)  Ucapan salam Assalamu ‘alaikum disyariatkan oleh  Islam kerana Rasulullah (s.‘a.w) pernah bersabda: “ Kaum Yahudi tidak  pernah merasa  dengki (hasad) sesuatu apa pun terhadap kamu sebagaimana dengkinya  mereka kepada al-salam.” Kenapakah pula  Abu  Hurairah mengatakan Allah berfirman kepada Adam “ pergilah dan ucapkanlah salam kepada para malaikat...”
(3) Mengenai kata-kata Abu Hurairah: “ Selepas Adam,  mereka (umat manusia) mulai mengecil sehingga sekarang,” tidaklah  perlu diberikan komentar.
15. Melihat  Allah  pada Hari Qiyamat dengan  mata  zahir  dalam gambaran yang berbeza-beza

Al-Bukhari,[18] Muslim[19] dan Ahmad[20] telah menceritakan  daripada Abu  Hurairah  yang mengatakan:  Orang  ramai  bertanya  kepada Rasulullah (s.‘a.w):

“ Bolehkah kami melihat Tuhan kami  (Allah) pada  hari Qiyamat? Baginda pun lalu menjawab: “ Adakah kamu merasa  sukar atau  sakit melihat matahari yang tidak diselaputi awan? Mereka  menjawab:  “ Tidak.”  Kemudian baginda  bertanya: “ Adakah  kamu merasa sakit melihat bulan penuh  tanpa  dilindungi awan?”  Mereka menjawab: “ Tidak.” Kemudian baginda bersabda:  “ Kamu  akan dapat melihat-Nya sama seperti itu pada hari Qiyamat. Allah (s.w.t)  akan menghimpunkan semua manusia dan akan  memerintahkan mereka,  “ setiap orang hendaklah  mengikuti siapa yang disembahnya.”
Justeru  itu,  orang  yang menyembah  matahari  akan  pergi kepada  matahari,  orang yang menyembah bulan akan  pergi  kepada bulan,  orang  yang  menyembah syaitan atau iblis  akan pergi kepada iblis.  
Hanya kamu ini akan tetap bersama dengan kemunafikan mereka. Lantas,  Allah  datang kepada mereka dalam bentuk  yang  tidak diketahui  oleh  mereka.  Dia akan berkata: “  Akulah Tuhanmu.” Mereka  akan berkata: “ Kami berlindung dengan Allah  daripadamu. Kami  akan tetap berada di sini sehingga Tuhan kami datang kepada  kami. Apabila Dia datang kami akan dapat mengenali-Nya. Lalu Allah datang kepada mereka dalam bentuk yang  mereka ketahui dan berkata: “ Akulah Tuhanmu.” Mereka  kemudian mengakuinya: “ Kamulah Tuhan kami,” kemudian mereka menuruti-Nya dan Dia (Allah) akan membentangkan titian neraka.
Selanjutnya, Abu  Hurairah  mengatakan  bahawa   Rasulullah (s.‘a.w)  bersabda: “ Akulah orang pertama yang akan  melaluinya dengan  doa para rasul pada hari itu: “ Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah,” dan dia akan mendapat duri seperti al-syauq  al-sa‘dan. Pernahkan kamu melihat al-syauq al-sa‘dan? Mereka  menga­takan: “ Pernah.” Seterusnya,  Rasulullah (s.‘a.w) bersabda: Mereka   akan menjadi seperti duri (al-syauq al-sa‘dan) yang tidak diketahui  oleh seorang jua pun tentang besarnya kecuali Allah. Kemudian  manusia akan  diasingkan mengikut amalan-amalan mereka. Ada  di  kalangan mereka  yang akan binasa kerana amalan mereka dan yang lain akan berjaya.

Apabila  Allah  selesai  membuat keputusan  di  antara  para hamba-Nya dan ingin mengeluarkan sesiapa sahaja dari neraka, yang mempersaksikan  bahawa “  Tiada Tuhan melainkan Allah,” Dia Allah)  memerintahkan  malaikat mengeluarkan  mereka  dan  dapat mengenali mereka dengan kesan-kesan sujud, dan diharamkan  neraka menghapuskan kesan-kesan sujud pada anak-anak Adam, malaikat akan mengeluarkan  mereka,  kemudian  air yang  dikenali sebagai  air kehidupan (ma’ al-hayah) akan dituangkan ke atas  mereka  untuk membolehkan mereka hidup seperti biji benih yang tumbuh di  sali­ran air.
Tinggallah  seorang  lelaki  mengarahkan  terus  ke  neraka, katanya:  “ Wahai  Tuhanku, udaranya menyesakkanku,  bahangnya membakarku, jauhilah wajahku dari api. Dia  terus  merintih kepada Allah. Allah  akan  berkata: “ Seandainya  aku berikan kepadamu, engkau akan meminta yang lain pula.”  Lalu  dia berkata: “ Tidak demi kemuliaan-Mu,  aku  tidak akan meminta yang lain.” Kemudian  Allah menghindari wajahnya dari api. Selepas  beb­erapa ketika, dia lalu berkata:  “ Wahai Tuhanku,  hampirkanlah   diriku  kepada syurga.” “ Apakah engkau sangka, engkau tidak akan meminta yang  lain  daripada-Ku?  Celaka kamu, wahai  anak  Adam,  pandai engkau menipu daya. Tidak berhenti-henti dia meminta-minta lalu Allah berkata: “ Seandainya  aku berikan kepadamu, engkau akan meminta  yang  lain pula,”  dia  berkata: “ Tidak demi kemuliaan-Mu, aku tidak  akan meminta  yang  lain lagi.” Setelah bersumpah dan  berjanji  tidak akan meminta-minta lagi, Allah menghampirkannya ke pintu syurga. Apabila  dia  melihat apa yang ada di  dalamnya, dia  tetap berdiam  diri  untuk beberapa lama dan kemudian berkata  lagi: “ Wahai  Tuhanku, masukkanlah aku ke syurga,” lalu  Allah berkata kepadanya: “ Apakah  engkau fikir, engkau  tidak akan  meminta sesuatu  yang  lain nanti?
Celakalah  engkau,  wahai anak Adam,  pandai  engkau  menipu daya. Kemudian  dia berkata: “ Ya  Tuhanku,  janganlah  engkau jadikan hamba-Mu, makhluk yang paling malang.” Dia terus menyeru sehingga akhirnya Allah ketawa. Apabila  Allah  ketawa terhadapnya, Dia  pun membenarkannya masuk ke syurga. Apabila dia masuk ke dalamnya, dia akan ditanya: “ Mintalah yang ini,” dan dia akan memintanya, seterusnya dikata­kan  kepadanya: “ Mintalah yang itu,” dan dia akan  meminta yang itu  sehinggalah  semua  permintaannya  dipenuhi.  Lantas, Allah berkata kepadanya: “ Semua ini adalah untukmu, orang-orang   lain   yang  seperti  dirinya   akan  bersama-sama dengannya.”
Muslim  menceritakan  hadith ini  menerusi  sumber  (perawi) lain.  Riwayatnya  seperti berikut: Pada  hari  Qiyamat,  Allah mendekati  umat-Nya  yang terdiri daripada orang-orang baik dan orang-orang  jahat. Allah  berada dalam bentuk yang paling rendah dari apa  yang pernah dilihat oleh mereka. Dia berkata kepada mereka: “ Akulah Tuhanmu,”  mereka  menjawab:  “ Kami berlindung  dengan   Allah daripadamu.” Lantas  Allah  berkata: “ Adakah sebarang tanda, dengannya engkau  dapat mengenali-Nya?” Mereka berkata: “ Ya.”  Lalu,  Dia memperlihatkan tulang kering-Nya (saq). Kemudian, setiap orang yang selalu sujud kepada Allah dengan rela  akan diizinkan oleh Allah bersujud manakala  setiap  orang  yang  sujud  kepada  Allah kerana  takut dan berpura-pura  akan diinjak-injak. Bagi  orang-orang  yang bersujud  akan  menundukkan  tengkok mereka  dan ketika mereka mengangkat kepala mereka, mereka  dapat melihat Allah yang mengubahkan diri-Nya kepada bentuk yang pernah mereka lihat dahulu. Lantaran itu, Dia berkata: “ Akulah Tuhanmu,” dan mereka mengakui: “ Engkaulah Tuhan kami.” Kemudian dia pergi ke titian neraka. Hadith  ini agak panjang. Al-Bukhari  telah meringkaskannya dalam tafsiran surah Nuh. Lafaznya seperti berikut: “ Aku menden­gar Rasulullah (s.‘a.w) bersabda: Allah  akan memperlihatkan tulang  kering-Nya  (saq). Kemudian  setiap  orang yang beriman, lelaki  dan perempuan bersujud kepada-Nya tetapi orang-orang yang bersujud di dunia ini dengan berpura-pura akan tersingkir. Mereka turut bersujud tetapi kembali dengan belakang mereka diinjak-injak.”
Kritikan
Hadith  ini cukup membingungkan orang-orang yang  bijaksana. Adakah ia memperlihatkan bahawa Allah menggunakan bentuk-bentuk yang berlainan, yang boleh diakui oleh sesetengah orang sedangkan orang lain pula tidak mahu mengakuinya?
Adakah  orang  ramai  melihat  bahawa  Allah  memperlihatkan tulang   kering-Nya  sebagai suatu bukti  dengan   meninggalkan anggota-anggota badan yang lain? Adakah patut bagi Allah berpindah dari satu tempat ke  suatu tempat  yang lain agar Dia (Allah) dapat datang  menemui manusia pada  kali pertama dan seterusnya? Adakah mungkin  Allah  ketawa? Apakah   pentingnya kata-kata  seperti  itu? Adakah   ia sebenarnya sabda Nabi s.‘a.w? Demi Allah yang menurunkannya  (Nabi Muhammad  (s.‘a.w))  sebagai Nabi, hal seperti ini  tidak mungkin sama sekali berlaku.
16. Persoalan melihat Allah
Berdasarkan riwayat Abu Hurairah, umat Islam  memperli­hatkan  kepercayaan  mereka yang menyokong  kemungkinan  melihat Allah  di  dunia dan di akhirat. Mengenai melihat Allah di alam  akhirat  pada Hari Qiyamat, mereka semuanya  mengakuinya,  tetapi kebanyakan daripada mereka tidak percaya kepada  hakikat  dapat melihat Allah di alam dunia ini. Mereka  juga percaya bahawa hanya orang-orang yang  beriman, lelaki dan wanita dapat melihat Allah pada Hari Qiyamat, manakala orang-orang  kafir,  lelaki dan wanita tidak akan  dapat  melihat Allah.
Sekarang, orang-orang yang menyifatkan kewujudan jasad Allah percaya  bahawa  mereka boleh melihat Allah  pada  Hari  Qiyamat menerusi  penglihatan mata, dengan jasad Allah berada di hadapan mereka. Dengan  kata-kata lain, mereka boleh melihat  Allah  seperti mereka  melihat sesama mereka, tetapi mereka tidak boleh  melihat wajah  Allah  kerana mereka tidak boleh menghadap matahari  atau bulan tanpa dilindungi oleh awan.
Orang yang menyifatkan kewujudan jasad Allah percaya  bahawa pada  hari  Qiyamat, mereka boleh melihat Allah  tetapi  bukannya dengan  penglihatan  mata  biasa atau dengan  cara Allah datang kepada  mereka atau dengan cara adaptasi ataupun dengan cara  ini atau  itu,  tetapi Allah boleh dilihat dengan  cara  yang  tidak diketahui  manusia. Ia  merupakan  suatu  cara  yang sangat istimewa  menerusi penglihatan mata orang-orang mu'min lelaki dan wanita di  hadapan Allah tanpa  sebarang penjelasan tentang  bagaimana  atau  tanpa sebarang penetapan arah.
Ini  tentunya  sesuatu yang tidak dapat  diterima  akal  dan sesuatu yang tidak dapat masuk ke dalam khayalan manusia  kecuali dibayangkan  bahawa Allah akan menganugerahkan suatu penglihatan istimewa  kepada  orang-orang mu’min yang tidak  diperolehi  oleh mereka  dalam kehidupan di dunia, manakala mereka  dapat  melihat seperti  melihat dengan akal fikiran. Ini boleh mengelakkan kita daripada berdepan dengan  banyak kontroversi  dan ia boleh membataskannya kepada  perbahasan  dari segi bahasa semata-mata.
17. Neraka tidak akan penuh sehinggalah Allah memasukkan kaki-Nya ke dalam neraka
Al-Bukhari  dan Muslim telah meriwayatkan daripada ‘Abd  al-Razzaq daripada Ma‘mar daripada Hammam daripada Abu Hurairah yang meriwayatkan, Nabi (s.‘a.w) bersabda: Neraka dan syurga berhujah antara satu sama lain, maka neraka berkata: Aku dipenuhi orang-orang yang zalim dan kejam, manakala syurga pula berkata: Apa aku peduli,  tidak ada seorang pun boleh memasukiku kecuali  golongan yang  lemah  dan golongan bawahan.
Allah  ‘azza wa jalla berkata kepada syurga:  Engkau  adalah rahmat-Ku,  Aku  kurniakan rahmat kepada  orang-orang  yang  Aku kehendaki dari kalangan hamba-hamba-Ku menerusimu. Allah  berkata  kepada neraka:  Sesungguhnya  engkau  adalah azab-Ku, aku azabkan orang-orang yang Aku kehendaki dari kalangan hamba-hamba-Ku  menerusimu.  Setiap satunya  dipenuhi dengannya. Bagi  neraka,  ia  tidak  akan  dipenuhi  sehinggalah  Allah memasukkan  kaki-Nya, kemudian ia akan berkata: “ Cukup,  cukup.” Dengan itu, ia akan dipenuhi dan satu bahagiannya akan  bercantum dengan bahagian yang lain.[21]  

Kritikan
Ternyata Abu Hurairah percaya bahawa orang-orang yang berdo­sa tidak mencukupi untuk memenuhi neraka sedangkan Allah ‘azza wa jalla  menjelaskan  dalam al-Qur’an bahawa (Aku akan memenuhkan neraka  jahanam..).  
Abu Hurairah berusaha untuk menyatukan kedua-dua perkara dan cuba  menyelesaikan persoalan tersebut dengan  mengatakan  Allah terpaksa memasukkan kaki-Nya ke dalam neraka jahannam kerana kaki Allah,  menurut Abu Hurairah adalah lebih besar  daripada  neraka walau luas dan panjang mana sekalipun.
Oleh kerana kejahilan Abu Hurairah itu, tidak hairanlah jika dia  menggabungkan kedua-dua perkara yang saling bercanggah  ini. Namun  dengan melakukan demikian, ternyata sekali dia telah salah dalam menanggapi firman Allah dalam al-Qur’an: “ Kebenaran tetap  kebenaran,  Aku hanya berkata yang benar bahawa  Aku  akan memenuhkan neraka dengan kamu dan orang-orang yang mengikut  kamu semuanya.”
Sekiranya  Abu  Hurairah memikirkan ayat ini,  tentulah  dia akan  mendahulukan  akal daripada lidahnya dan  mengelakkan  diri daripada memberikan alasan kerana ayat ini adalah keterangan yang sangat jelas bahawa neraka akan dipenuhi dengan orang-orang  yang sepertinya, orang-orang yang berada dalam  kelompok  syaitan ataupun orang-orang yang menuruti syaitan dari kalangan manusia.
Secara  keseluruhannya, hadith ini adalah mustahil dan  ber­canggah  sama  sekali dengan akal dan syarak.  Bolehkah seorang muslim mempercayai Allah mempunyai kaki? Bolehkah seorang yang waras bersaksi bahawa Allah meletakkan kaki-Nya ke dalam neraka untuk memenuhkannya dengan kaki-Nya itu? Apakah hikmah berhujah dengan perkara tersebut? Apakah pentingnya pemikiran lemah seperti ini? Apakah bahasa yang digunakan oleh neraka dan syurga untuk berbahas antara  satu dengan  yang lain? Apakah pancaindera yang mereka gunakan untuk memahami  semua perkara  itu atau dapat mengetahui orang-orang yang  masuk salah satu darinya? Apakah kelebihan golongan zalim (al-mutajabburun) dan penin­das  (al-mustakbirun) yang dapat dibanggakan oleh neraka  dengan mereka,  walaupun mereka  pada masa itu menduduki  neraka yang paling  bawah?  
Bagaimana  pula syurga dapat mengetahui  bahawa  orang-orang yang berjaya memasukinya terdiri daripada orang-orang yang  lemah sedangkan  Allah mengurniakan ni‘mat kepada mereka  yang  terdiri daripada  nabi-nabi,  siddiqin,  syuhada’  dan  orang-orang  yang saleh?  Tentulah  seseorang itu merasa  pelik  mengetahui  bahawa neraka dan syurga mempunyai sifat jahil dan bodoh!
18. Allah turun ke langit dunia pada setiap malam  
Al-Bukhari  dan Muslim telah menceritakan  daripada  saluran Ibn Syihab daripada Abi ‘Abdullah al-Aghr dan Abi Salma ibn ‘Abd al-Rahman  daripada Abu Hurairah yang meriwayatkan secara marfu‘ dengan  berkata:

“ Tuhan   kami  turun  ke  langit  dunia  pada  setiap malam sehinggalah tinggal 1/3 malam. Dia berfirman: Sesiapa yang berdoa kepadaku, Aku akan kabulkan permintaannya itu.”[22]
  
Kritikan
Sesungguhnya  Allah tidak berkait langsung dengan  persoalan turun  dan  naik, datang dan pergi, bergerak  dan  berpindah  dan semua kejadian seperti itu. Hadith  ini dan tiga buah hadith sebelumnya  menjadi  sumber persoalan tajsim (kepercayaan bahawa Allah mempunyai jasad) dalam Islam. Golongan  al-Hanabilah  (bermazhab Hanbali)  telah  menimbulkan pelbagai  bentuk bid‘ah dan penyelewengan, lebih-lebih  lagi  Ibn Taimiyyah  yang  menaiki mimbar masjid al-Umawi di  kota  Damsyiq pada hari Jumaat.  
Dalam  khutbahnya dia memberitahu beberapa bid‘ahnya menerusi kata-katanya: Sesungguhnya Allah turun ke langit  dunia  seperti mana  aku turun, dan ketika mengucapkan perkataan itu  dia turun selangkah ke bawah untuk menunjukkan kepada orang ramai bagaimana cara  Allah  turun sebenarnya, cukup dengan  segala  syarat  yang diperlukan  untuk melakukannya seperti 0bergerak dan melangkah  ke bawah.
Seorang ulama (Faqih) bermadhhab Maliki yang dikenali dengan nama  Ibn al-Zahra’ menyanggah kata-katanya itu. Orang ramai bangkit menentang  ulama Maliki  itu dan memukulnya dengan  teruk sehingga serbannya jatuh. Kemudian, mereka membawanya kepada Qadi  al-Hanabilah  (mazhab Hanbali) bernama ‘Izz al-Din ibn Muslim pada hari itu di  kota Damsyiq  yang memerintahkan supaya Ibn al-Zahra’ dipenjarakan. Dalam penjara, ulama bermadhhab Maliki yang malang ini juga didera.[23]

19. Nabi Sulaiman menentang keputusan bapanya, Nabi Dawud
Al-Bukhari[24] dengan sanadnya sampai  kepada  Abu Hurairah  secara marfu‘ yang berkata:

Dua orang  wanita  bersama-sama dengan anak mereka masing-masing. Seekor serigala datang dan memakan  anak  salah  seorang daripada  mereka. Sahabat wanita itu berkata: Serigala itu  telah melarikan  anakmu,  manakala seorang lagi berkata:  Serigala  itu melarikan anakmu. Kedua-duanya  pergi  menemui Nabi Dawud  untuk  mendapatkan keputusan. Lalu Nabi Dawud mengeluarkan hukum yang menyebelahi wanita yang lebih tua (al-kubra). Kedua-dua  wanita itu kemudian pergi menemui  Nabi  Sulaiman bin  Dawud (‘a.s) dan menceritakan kepadanya, lalu Nabi Sulaiman berkata:  Bawakan kepadaku sebilah pisau untuk membelah anak  ini untuk  kamu berdua. Wanita yang lebih muda (al-sughra) berkata: Janganlah  laku­kan. Moga-moga Allah merahmatimu. Anak itu adalah anaknya (wanita yang  lebih tua). Nabi Sulaiman lalu memutuskan menyerahkan anak itu kepada wanita yang lebih muda (al-sughra). Abu Hurairah berkata: Aku tidak pernah mendengar perkataan pisau (al-sikkin) kecuali pada hari ini kerana kami biasa menye­butkannya sebagai al-midyah.
Kritikan
Pertama: Nabi Dawud (‘a.s) merupakan khalifah Allah di  bumi, iaitu seorang nabi yang diutuskan Allah kepada sekalian hamba-Nya dan  diperintahkan  untuk menyelesaikan  masalah  antara manusia dengan  sebenar-benarnya  (al-haq) seperti  firman  Allah:  

“ Wahai Dawud! Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah di muka bumi,  maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil.”[25]    

Dalam  ayat-ayat yang lain pula, Allah memuji  Dawud (‘a.s)  dengan firman-Nya:

“ Dan ingatlah hamba Kami Dawud yang mempunyai kekuatan sesungguhnya  dia amat taat (kepada  Tuhan). Sesungguhnya Kami menundukkan gunung-gunung untuk  bertasbih bersama dia (Dawud) di waktu petang dan pagi. Dan (Kami tundukkan pula)  burung-burung  dalam keadaan  terkumpul. Masing-masingnya amat taat kepada Allah. Dan  Kami  kuatkan kerajaannya  dan Kami berikan kepadanya hikmah dan  kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan.”[26] 

Firman Allah seterusnya:

“ Dan sesungguhnya  dia  mempunyai kedudukan  yang  dekat  pada sisi Kami dan tempat kembali  yang baik.”[27]          
Seterusnya:

“ Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang (ada) di langit dan di bumi. Dan sesungguhnya telah Kami lebihkan  sebaha­gian nabi-nabi itu akan sebahagian (yang lain), dan Kami  berikan zabur kepada Dawud.”[28] 

Nabi Dawud, seorang nabi yang Allah muliakannya dengan kitab zabur dan baginda terpelihara (ma‘sum) daripada sebarang  kesila­pan, lebih-lebih lagi dalam memutuskan hukum dan keputusan seper­ti  yang  diturunkan oleh Allah.

“ Barang siapa  tidak memutuskan perkara   menurut apa  yang diturunkan Allah,  maka  mereka  itu adalah orang-orang yang fasiq.”[29]   

Kini Nabi Sulaiman, anak Nabi Dawud menjadi pewaris ilmu dan hukumnya, dan baginda pula ma‘sum. Bagaimana mungkin Nabi  Sulai­man menentang hukum ayahnya sedangkan baginda seorang yang paling mengetahui tentang sifat ‘ismahnya? Perbuatan  menentang hukum seperti itu boleh membawa  kepada mempersoalkan perbuatan Allah yang memilih Nabi Sulaiman  sebagai nabi  dan  juga  pada masa yang sama  tidak  menghormati ayahnya sendiri.
Kedua:  Hadith ini jelas menunjukkan pertentangan di  antara dua  hukum yang bersumber daripada dua orang nabi. Hal ini  boleh memberikan implikasi bahawa salah seorang daripada mereka melaku­kan kesalahan. Kalau  hadith ini sahih, sedangkan kesalahan adalah  ditegah daripada berlaku kepada para nabi, lebih-lebih lagi dalam masalah hukum seperti yang diturunkan Allah (barang siapa tidak  memutus­kan  perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka  mereka  itu adalah orang-orang yang fasiq.)
Ketiga: Zahir hadith ini menunjukkan Nabi Dawud (‘a.s)  memu­tuskan  hukuman ke atas anak itu dengan memihak kepada wanita  yang lebih  tua (al-kubra) tanpa sebarang bukti dan hanya berdasarkan semata-mata kerana dia (wanita) itu lebih tua (al-kubra). Perkara sebegini hanya dilakukan oleh orang-orang yang jahil sahaja, yang tidak tahu hukum-hukum syarak dan tidak pula memaha­mi prinsip keadilan. Sudah pasti Allah dan rasul-rasul-Nya tidak termasuk dalam golongan seperti ini.
Keempat: Hadith ini jelas memperlihatkan bahawa Nabi  Sulai­man  membuat  keputusan menyebelahi wanita yang lebih  muda  (al-sughra)  semata-mata  kerana dia bimbang anak  itu akan  dibelah dengan  pisau. Hal ini tidak mungkin menjadi dasar hukum, lebih-lebih  lagi selepas wanita itu bersetuju menyerahkan anak itu kepada  wanita yang  lebih  tua  (al-kubra) dan  ayahnya (Dawud)  juga membuat keputusan sama seperti itu.
Kelima:  Seseorang  itu  akan terus  merasa  hairan  terhadap orang-orang  yang mempercayai kebenaran Abu Hurairah pada  ketika dia  mengatakan, dia tidak pernah mendengar perkataan pisau (al-sikkin) disebutkan kecuali pada hari itu dan perkataan yang biasa mereka gunakan ialah al-midyah. Perkataan al-sikkin sebenarnya lumrah digunakan dalam perca­kapan Arab berbanding dengan perkataan al-midyah. Tentulah tidak masuk  akal, seseorang itu tidak dapat memahami makna perkataan al-sikkin  jika dibandingkan dengan perkataan al-midyah, seolah-olah seperti kebanyakan orang tidak mengetahuinya.
Ia juga menunjukkan bahawa Abu Hurairah tidak pernah membaca dan  mendengar  firman Allah dalam surah  Yusuf.[30] Tiga ayat pada awalnya  dan ayat  keempat:

“ Sesungguhnya ada beberapa tanda-tanda  kekua­saan  Allah  pada (kisah) Yusuf dan  saudara-saudaranya  bagi  orang-orang yang bertanya.”[31]

Abu Hurairah memeluk  Islam  selepas  ayat ini diturunkan iaitu selepas tujuh tahun. Orang-orang Islam sering membacanya malam dan  siang, dan dapat didengar dalam masa bersalat dan bersendirian  dan  pada sepanjang masa, yang merupakan ayat-ayat Makkiyyah:

“ dan diberikannya kepada  masing-masing mereka sebuah pisau (sikkinan).”[32]     

Hal  ini  juga menunjukkan seolah-olah  Abu  Hurairah  tidak pernah  meriwayatkan sabda Rasulullah (s.‘a.w)  yang  menyebutkan: “ Seseorang  yang  menjadi  Qadi untuk memutuskan hukum di  antara manusia,  maka sesungguhnya dia adalah seperti  disembelih  tanpa menggunakan pisau.“[33]     
20. Nabi Sulaiman bertukarganti 100 orang wanita dalam satu malam
Al-Bukhari  dan  Muslim dengan isnadnya  sampai  kepada  Abu Hurairah secara marfu‘ berkata: Sulaiman ibn Dawud  berkata: Aku bertukar-tukar 100 orang wanita dalam satu malam. Setiap seorang  melahirkan  seorang anak yang berjuang ke  jalan  Allah. Seorang  malaikat berkata kepadanya: Katakanlah insya-Allah  maka dia tidak berkata-kata. Lalu dia bertukar silih berganti dengan wanita-wanita  tadi, tetapi tidak seorang pun daripada mereka melahirkan anak kecuali seorang  wanita  yang melahirkan orang  bersifat  separuh  sahaja (kata  Abu  Hurairah). Sabda Nabi (s.‘a.w): Kalaulah dia berkata insya-Allah,  dia tidak  dapat  melanggar  sumpahnya dalam  hal keinginannya  yang berkobar-kobar itu.
Kritikan
Hadith ini terdedah kepada beberapa persoalan seperti  beri­kut:
Pertama:  Bagaimana kuat sekali pun seorang lelaki itu,  dia tidak  akan mampu bertukar ganti 100 orang wanita dalam  semalam. Perkara  yang disebutkan oleh Abu Hurairah tentang Nabi Sulaiman bergilir-gilir  wanita-wanita  tersebut  adalah  berlawanan  sama sekali  dengan  sifat semulajadi manusia dan  ia  tidak  mungkin terjadi.
Kedua:  Tidak  harus bagi Nabi Sulaiman  (‘a.s)  meninggalkan al-ta‘liq   (kepercayaannya kepada Allah dalam perbuatan-perbuatannya), tambahan lagi setelah diperingatkan oleh malaikat kepadanya.  Apa  pula yang dapat menegahnya daripada  mengucapkan  insya Allah.  Ini  kerana ia menjadi suatu doa kepada Allah  dan  suatu cara  untuk kembali kepada Allah. Hanya orang-orang yang terlupa (al-ghafilun) dan orang jahil (al-Jahilun)  sahaja yang meninggalkan perbuatan tersebut  kerana semuanya  berada di tangannya. Kalau dia hendak, ia berlaku dan kalau tidak dikehendaki, ia tidak  akan berlaku. Tentunya jauh sekali hal ini berlaku  kepada para  nabi daripada sifat lupa seperti  orang-orang  jahil  kerana mereka (‘a.s) lebih mulia dan lebih utama berbanding dengan  orang-orang biasa (al-mukharrufun).
Ketiga:  Abu Hurairah kelihatan ragu-ragu  tentang  bilangan wanita Nabi Sulaiman, kerana pada kali pertama dikatakan  seramai 100  orang wanita. Pada kali kedua dikatakan 90 orang  pada kali ketiga dikatakan 70 orang dan kali keempat dikatakan 60 orang.
Riwayat-riwayat ini semuanya terdapat dalam kedua-dua  kitab Sahih al-Bukhari dan Muslim dan juga Musnad Ahmad.  Aku  sendiri tidak  tahu  apa yang dikatakan oleh orang yang sengaja mencari alasan dengan orang itu (Abu Hurairah)? Adakah mereka mengatakan bahawa peristiwa ini berulang-ulang kali berlaku antara Nabi Sulaiman dan para isterinya? Ada kalanya 100 kali, ada ketikanya 90 kali, 70 kali dan seterusnya 60 kali! Pada  setiap  kali pula malaikat mengingatkannya,  maka  dia tidak mengatakan: Aku tidak jangka mereka akan mengatakan perkara ini. Kalau mereka mengatakan: ...Memang benarlah, seorang pendus­ta tidak mempunyai ingatan.
21. Nabi Musa (‘a.s) menumbuk mata malaikat maut
Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab Sahih mereka dengan isnad­nya sampai kepada Abu Hurairah yang berkata: 
“ Malaikat maut datang menemui Musa (‘a.s), dia berkata kepadanya:  Sahutlah seruan Tuhanmu. Katanya: Maka Musa  menumbuk  mata (‘ain) malaikat maut sehingga terkeluar biji matanya. Malaikat maut kembali kepada Tuhan dan berkata: Sesungguhnya Engkau (Tuhan) mengutuskanku kepada hamba-Mu yang tidak mahu mati maka dia telah menumbuk sehingga terkeluar mataku. Katanya: Allah lalu memulihkan matanya semula dan berfirman: Pergilah kembali  kepada hamba-Ku dan katakanlah:  Kalau  engkau mahu  terus hidup, cekupkanlah tanganmu di belakang badan lembu. Sebanyak  mana  bulu  yang engkau genggam  dengan tanganmu  itu, sebanyak itulah bilangan tahun umurmu dilanjutkan.”[34]

Ahmad meriwayatkan hadith daripada Abu Hurairah dalam Musnadnya[35] seperti berikut:
“  Sesungguhnya malaikat maut telah datang  menemui  manusia dalam keadaan boleh dilihat, dia berkata: Musa datang dan  menum­buknya sehingga terkeluar biji matanya.”
Ibn Jarir al-Tabari menyebutkannya dalam kitab Tarikhnya. Ini  disebutkan  tentang kewafatan Nabi  Musa  dalam  kitabnya,[36] juga daripada Abu Hurairah dengan lafaznya: 
“ Sesungguhnya malaikat maut mendatangi manusia dalam  kea­daan boleh dilihat sehingga Musa datang lalu menumbuknya sehingga terkeluar biji matanya.”
Dalam hadith lain disebutkan bahawa: “ malaikat maut  datang kepada manusia dalam keadaan secara rahsia (tersembunyi)  selepas kematian Nabi Musa.” Kalau  malaikat maut datang kepada manusia dalam keadaan  boleh dilihat sebelum kewafatan Nabi Musa, tentulah cerita-cerita ini banyak sekali dan diketahui umum ibarat terangnya sinaran matahari  di  siang hari. Namun kenapakah pula  ahli-ahli  hadith  dan   sejarah serta para pemberi maklumat (Ahl al-Akhbar) mengabaikan   cerita  ini sekiranya ia benar-benar mempunyai  kepentingannya?  Kenapakah pula para pencerita (al-qassasin) dan orang biasa  tidak memikirkannya.  Adakah mereka meninggalkan keistimewaan  hadith Abu Hurairah ini?
Kami  melihat  hadith itu yang  mengandungi  perkara-perkara yang  tidak  harus kepada Allah ta‘ala, begitu juga  kepada  para nabi dan para malaikat. Adakah wajar bagi Allah memilih nabi-Nya, seorang yang berke­lakuan ganas ketika marah seperti orang-orang yang zalim, sehing­gakan keresahannya itu tidak mengenal malaikat dan mereka memben­ci kematian seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahil?
Bagaimanakah  perkara seperti ini berlaku kepada Nabi  Musa, yang telah dipilih oleh Allah membawa perutusan-Nya,  diamanahkan membawa wahyu-Nya dan menempatkannya di kalangan ketua para nabi? Bagaimana pula dia membenci kematian sedemikian rupa  dengan kedudukannya yang begitu mulia? Ketakutannya dengan  kedudukannya yang  hampir kepada Allah dan kegembiraan dalam pertemuan  dengan Allah? Apakah pula dosa malaikat maut (‘a.s)? Sesungguhnya  malai­kat maut itu juga utusan Allah kepadanya.
Apakah  perlunya pukulan (tumbukan) itu dan  contoh  teladan daripada perbuatan itu sehingga tercabut mata malaikat?  Malaikat itu  tidak datang kecuali daripada Allah dan ia tidak mengatakan sesuatu  kecuali “ sahutilah panggilan Tuhanmu,” adakah  harus bagi  para  rasul Ulu al-‘Azm melakukan penghinaan  terhadap  al-karubiyyin  daripada  golongan malaikat? Musa memukulnya ketika mereka  menyampaikan  perutusan Allah (a.z.w)  dan  perintah-Nya? Maha suci Allah, para nabi dan malaikat daripada  perkara-perkara tersebut.
Kami berlepas diri daripada golongan Ashab al-Rass,  Fir‘aun Musa, Abu Jahal dan orang-orang seperti mereka, dan kami melaknat mereka  pagi  dan petang! Bukankah ia disebabkan mereka mencaci para  utusan Allah (malaikat) ketika mereka datang kepada  mereka (rasul) dengan membawa perintah-Nya. Bagaimana  mungkin diharuskan perbuatan mereka ke atas  para nabi Allah dan kesuciannya daripada hambanya? Maha Suci  Allah, hal seperti ini tidak lain hanyalah dusta yang amat besar. Diketahui  umum  bahawa kekuatan manusia  seluruhnya  dicam­purkan dengan kekuatan seluruh makhluk lain semenjak Allah  men­ciptakan  (dari awal) sehinggalah hari Qiyamat tidak  akan dapat menandingi  kekuatan malaikat maut.  Jadi bagaimana mungkin Musa (‘a.s) boleh melakukannya? Bagai­mana  pula malaikat tidak dapat menandinginya dengan kekuatannya mencabut  nyawa dan dalam keadaan dia diperintah pula oleh Allah ta‘ala supaya melakukannya, dan dari mana pula malaikat mempunyai mata untuk ditumbuk?
Seseorang  itu  tidak harus lupa walaupun  kitab  suci  Musa iaitu al-Tawrat  mengharuskan balasan balik  dengan  cara  nyawa dibalas  dengan nyawa, mata dibalas dengan mata,  hidung dibalas dengan  hidung dan sebagainya.[37]
Namun kita melihat malaikat  maut menggunakan haknya untuk bertindakbalas. Begitu juga Allah tidak menghukum Musa kerana menampar malaikat. Sebaliknya  Allah  memberikan Musa kemuliaan  dengan  dapat memilih  hidup atau mati berdasarkan bilangan bulu binatang  yang dapat dipegang oleh tangannya. Selanjutnya, apakah alasan  untuk menghubungkan  bilangan tahun Musa dibenarkan hidup  dengan  bulu binatang (lembu) tersebut?
Sayang  sekali, Abu Hurairah  membentangkan  perkara-perkara yang  segala  keupayaan para penyanjungnya  (awliya’a-hu)  tidak mampu  memahami dan akal mereka tidak pula mengerti termasuklah kata-katanya lebih-lebih lagi dalam hadith ini menyebutkan  baha­wa:

“ Malaikat maut sebelum wafat Musa  datang  kepada  manusia dalam  keadaan boleh dilihat, tetapi kemudian datang secara  ter­sembunyi selepas Nabi Musa wafat.”
Moga-moga  dijauhi Allah daripada kekalutan  akal,  kecelaan kata-kata dan perbuatan, tiada daya dan upayaku melainkan daripa­da Allah yang Maha Agung lagi Maha Perkasa.
22. Batu melarikan pakaian Musa dan Musa mengejarnya dari belakang kemudian Bani Isra’il melihat Musa tidak berpakaian
Al-Bukhari[38] dan Muslim[39] meriwayatkan hadith dengan  sanadnya sampai  kepada Abu Hurairah dengan kata-katanya: “ Bani  Isra’il biasanya mandi berbogel dengan masing-masing dapat melihat  kema­huan satu sama lain, sedangkan Nabi Musa biasanya mandi  berseor­angan diri. Mereka kata: Tiada sesuatu yang boleh menghalang Musa daripada  mandi  bersama  kami kecuali dia  menghidapi  penyakit kulit (hernia).”
Abu  Hurairah  selanjutnya menceritakan: Pada  suatu  ketika Musa  hendak mandi dan meletakkan pakaiannya di atas  batu.  Batu itu melarikan pakaiannya. Musa mengejarnya sambil menjerit: “ Pa­kaianku,  pakaianku! Sehinggalah Bani Isra’il terlihat  kemaluan Musa  dan berkata: “Demi Allah, Musa tidak berpenyakit. Selepas itu,  batu  itu berhenti. Musa mengambil pakaiannya dan memukul batu  tadi dan demi Allah batu itu menjerit kesakitan  enam  atau tujuh kali. Disebutkan juga  dalam al-Bukhari dan Muslim  daripada  Abu Hurairah bahawa kejadian ini juga dinyatakan dalam ayat al-Qur’an.[40]
Elok diperhatikan dalam hadith ini mengandungi banyak  perk­ara yang tidak dapat diterima akal. Contoh: terlihatnya  kemaluan Nabi Musa kepada kaumnya sedangkan kedudukan dan maruahnya begitu rendah khususnya ketika mereka melihat dia berlari dalam  keadaan berbogel dan memanggil batu sedangkan batu itu memekakkan telinga daripadanya, kemudian ia berhenti dan Musa berdiri  berdekatannya dalam  keadaan  berbogel di hadapan kaumnya,  lalu  memukul batu sedangkan kaumnya memerhatikannya dengan kemaluannya pula  berada dalam keadaan terdedah seumpama orang gila.
Kalau  sekiranya  kejadian ini dianggap  benar  tentulah  ia merupakan  suatu fenomena yang datang daripada  Allah.  Bagaimana mungkin Nabi Musa boleh merasa marah kepadanya dan menghukum batu itu  kerana batu itu dipaksa bergerak. Selanjutnya  apakah  kesan hukuman itu ke atas batu?
Elok  diperhatikan juga bahawa batu yang  lari  bersama-sama dengan  pakaian  Musa  tidak boleh memperlihatkan  Musa  mencela dirinya  sendiri  kerana adalah mungkin baginya  untuk berada pada tempatnya sehingga batu itu membawa balik pakaiannya atau bebera­pa rancangan alternatif dibolehkan untuk menutup badannya seperti yang dilakukan oleh manusia yang waras dalam keadaan tersebut.
Perlu  dijelaskan di sini bahawa berhubung  dengan  kejadian itu seperti yang disebutkan dalam ayat al-Qur’an (surah  al-Ahzab (33):  69) diriwayatkan daripada Amir al-Mu’minin ‘Ali (‘a.s) dan Ibn  al-‘Abbas  bahawa insiden tersebut  berlaku  kerana  tuduhan mereka terhadap Musa dengan pembunuhan Harun seperti yang dikata­kan  oleh al-Jubba’i.
Dikatakan juga bahawa ia mengenai insiden zina di mana Qarun telah  menghasut  untuk melibatkan Musa  dalam  pelacuran  dengan dirinya  tetapi Allah melepaskannya (Musa)  dengan membuatkannya (Qarun)  mengatakan  perkara sebenarnya.  
Dikatakan juga bahawa mereka menyakiti Musa dengan menyifat­kan tipu muslihat, sihir, kepalsuan dan kegilaan kepadanya  selepas  menyaksikan  mu‘jizat  yang  ditunjukkannya. Seseorang  itu tentunya  merasa hairan terhadap dua orang ahli hadith,  al-Bukhari dan Muslim yang mencatatkan hadith ini dalam bab berkaitan keuta­maan (fada’il) Musa dan kelebihannya.
Tidak  jelas apakah keutamaan-keutamaan yang terserlah  dar­ipada perbuatan Musa memukul malaikat atau apakah kelebihan  yang patut  dia  perolehi dengan menjadikan orang lain dapat  melihat kemaluannya. Apakah besarnya perkara tersebut? Pastilah seseorang nabi  seperti Musa mempunyai keutamaan yang unik  dapat  bercakap dengan  Allah  dan dengan menjadi rasul pilihan  Allah,  tentulah mengatasi semua perkara tadi.
23. Umat manusia yang takut telah memohon perlindungan kepada Adam, seterusnya Nuh, Ibrahim, Musa dan ‘Isa pada hari Qiyamat, mengharapkan syafa‘at mereka dan mereka pula berdukacita
Al-Bukhari[41] dan Muslim[42] telah menceritakan menerusi  sumber-sumber  yang berakhir dengan Abu Hurairah  sebuah  hadith  yang panjang, antara lain mengandungi perkara berikut:

“ Allah mengumpulkan manusia yang terdahulu (al-awwalin) dan yang terkemudian (al-akhirin) pada hari Qiyamat di  atas  tanah yang satu, yang dapat didengari orang yang memanggil mereka, mata dapat  melihat mereka, matahari hampir dengan mereka dan justeru itu,  manusia menderita kesengsaraan  dan  kedukacitaan. Mereka berkata: Tidakkah engkau melihat  apa  yang dapat menyampaikan  kamu semua? Kenapa tidak kamu mencari orang  yang boleh  memberikan syafa‘at kepadamu daripada  Tuhan? Sebahagian  manusia berkata kepada yang  lain:  

Kamu perlu pergi kepada Adam, dan mereka pergi kepada Adam (‘a.s) dan  berka­ta: Engkau  bapa sekalian manusia,  Allah menjadikanmu dengan tangan-Nya dan meniupkan ruh-Nya kepada dirimu, dan memerintahkan malaikat dan mereka bersujud kepadamu. Berikanlah syafa`at Tuhan­mu kepada kami, tidakkah kamu melihat keadaan kami ini? Tidakkah kamu melihat apa yang menimpa kami? Adam berkata: Sesungguhnya Tuhanku marah pada hari ini tidak seperti sebelumnya, dan Dia tidak pernah marah sebelumnya seperti ini!  Dia  menegahku  daripada pokok itu,  tetapi  aku  ingkar! Inilah hari sendiri-sendiri. Pergilah kepada orang lain.”

“ Pergilah kepada Nuh (katanya). Maka mereka datang kepada Nuh (‘a.s) dan berkata: Wahai Nuh, sesungguhnya   engkau rasul yang pertama kepada  penduduk  dunia. Allah menggelarkanmu hamba yang bersyukur.  Berikanlah syafa‘at Tuhanmu kepada kami. Tidakkah engkau melihat keadaan  kami?  Dia berkata: Sesungguhnya Tuhanku telah murka, tidak pernah Dia murka sebelumnya seperti itu, dan Dia tidaklah murka selepasnya seperti itu!  Aku  diberikan  keizinan berdoa dan  aku berdoa menentang kaumku. Inilah hari sendiri-sendiri. Pergilah kepada orang  lain.”

“ Pergilah kepada Ibrahim. Kemudian  mereka  menghampiri  Ibrahim  dan  berkata: Wahai Ibrahim, engkau  nabi Allah dan kekasih-Nya  daripada  kalangan penduduk dunia. Berikanlah syafaat Tuhanmu kepada kami. Tidakkah engkau melihat apa yang kami cari? Ibrahim  mengatakan kepada mereka: Pada hari  ini,  Tuhanku telah murka tidak seperti sebelumnya ataupun selepas ini. Bagiku, aku  telah mengucapkan tiga perkara dusta. Inilah hari sendiri-sendiri.  Pergilah kepada orang lain.”

“ Pergilah kepada Musa.  Lalu mereka pergi kepada Musa. Mereka pergi menemui Musa dan berkata kepadanya: Wahai Musa, engkaulah rasul Allah yang Dia (Allah) melebihkanmu dengan wahyu-Nya dan berkata-kata secara langsung denganmu di hadapan manusia. Berikanlah  syafaat Tuhanmu kepada kami. Tidakkah engkau  melihat keadaan kami? Musa kemudian berkata: Pada hari ini, Tuhanku telah murka tidak seperti sebelum mahupun selepasnya. Bagiku, aku telah membunuh  manusia  hidup yang tidak diperintahkan.  Inilah  hari sendiri-sendiri.  Pergilah  kepada orang  lain.”  

“ Pergilah  kepada ‘Isa. Kemudian mereka mendekati ‘Isa dan berkata kepadanya: Wahai ‘Isa, engkaulah rasul Allah dan kalimah-Nya yang  dipindahkan kepada  Maryam dan  engkaulah ruh-Nya. Engkau  bercakap dengan manusia ketika masih bayi dalam katil. Berikanlah syafa‘at Tuhanmu kepada kami. Tidakkah engkau melihat keadaan kami ini! ‘Isa kemudian mengatakan: Pada hari ini, Tuhanku telah murka tidak  seperti sebelum mahupun selepasnya. Dia tidak akan menye­butkan  dosanya.  Kemudian dia mengatakan: Inilah  hari sendiri-sendiri.”

“ Pergilah kepada Muhammad (s.‘a.w). Mereka  kemudian  menghampiri Muhammad (s.‘a.w)  dan berkata kepadanya:  Wahai Muhammad, engkaulah rasul Allah dan  nabi  yang terakhir.  Allah telah mengampuni semua dosamu  dahulu ataupun sekarang. Berikanlah syafaat Tuhanmu kepada kami. Tidakkah engkau melihat keadaan kami. Abu  Hurairah  seterusnya menceritakan bahawa Nabi (s.‘a.w) bersabda: Aku  akan dipindahkan dan oleh kerana  aku  di bawah takhta Allah, aku akan bersujud di hadapan Tuhanku di mana  Tuhan akan  memberikanku kekayaan-Nya dan layanan yang baik yang tidak diberikan  (kepada sesiapa) sebelumku. Kemudian aku  diberitahu: Wahai Muhammad, tegakkanlah kepalamu. Engkau akan diberikan  apa sahaja yang  engkau minta dan berilah  syafaat, syafaatmu  akan diterima. Aku menegakkan kepalaku dan berkata: Umatku, Tuhanku.  Umatku, Tuhanku. Kemudian aku diberitahu: Wahai Muhammad, benarkanlah masuk dari kalangan umatmu yang baginya tidak ada Hari Pembalasan pada hari ini, melalui pintu aiman (keselamatan) daripada  pintu-pintu syurga dan mereka akan pergi bersama-sama  dengan  orang-orang lain yang masuk daripada pintu-pintu yang lain.”
Kritikan

            Hadith ini mengandungi tuduhan-tuduhan secara langsung terhadap kedudukan para nabi dan rasul yang tinggi dan mulia kerana berdasarkan kata-kata dan pernyataan Nabi (s.‘a.w), para nabi secara khusus mereka yang berkedudukan tertinggi menikmati kedudukan yang sangat mulia dan sekalian alam sememangnya mengetahui prestij mereka yang tinggi di kalangan manusia. Kebesaran mereka mengundang penghormatan orang ramai, dan khidmat mereka kepada kemanusiaan diakui oleh semua. Terlalu banyak sekali ayat al-Qur’an dan al-hadith yang menceritakan kebaikan dan keutamaan para nabi dan rasul tersebut meliputi kecemerlangan akal, hati dan akhlak yang tidak tercemar dalam kedua-dua persoalan, kehidupan dan pengajaran.

            Namun demikian, hadith Abu Hurairah ini telah menghapuskan semua kebaikan dan keutamaan mereka hingga ke akar umbinya sehingga ia dipenuhi kekurangan dan keterangan-keterangan yang tidak benar. Ia sama sekali berlawanan dengan keterangan Nabi (s.‘a.w) dan jauh sekali daripada keterangan sunnah baginda (s.‘a.w).

            Kedudukan Nabi Adam (‘a.s) dalam keterangan di atas jauh menyimpang dengan melakukan perbuatan dosa yang mengundang kemurkaan Allah (s.w.t). Nuh (‘a.s) kelihatan membuat permohonan menentang seseorang kecuali musuh-musuh Allah dengan cara mencari keredhaan Allah. Ibrahim (‘a.s) kelihatan bercakap bohong dan daripada segala bentuk pendustaan kata atau perbuatan yang pasti menyebabkan kemurkaan Allah. Moga dijauhi Allah bahawa Musa (‘a.s) membunuh seseorang yang boleh menyebabkan Allah murka terhadapnya, tetapi dia hanya membunuh seorang sahaja yang tidak mengandungi kemuliaan di hadapan Allah dan tidak bernilai di mata orang biasa. Pada keseluruhannya, para nabi dan rasul semuanya kelihatan berada pada posisi menyalahkan Allah (s.w.t) sehingga Dia (Allah) begitu murka terhadap mereka yang tidak pernah murka sedemikian rupa.

            Selanjutnya, bolehkah orang ramai pada Hari Akhirat berbincang sesama mereka dan bertindak kerana dalam hadith ini menunjukkan mereka melakukan sesuatu kerana menurut al-Qur’an pada hari itu, mereka seumpama orang yang mabuk walaupun mereka sebenarnya tidak mabuk dan setiap orang memisahkan diri daripada saudara, ibu, bapa, isteri dan anak-anak mereka, kerana mereka sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Bagaimana pula orang ramai mendekati  para nabi dan rasul pada hari itu kerana mereka semua akan ditempatkan di suatu tempat yang berbenteng yang tidak memungkinkan mereka dapat mendekati para nabi dan rasul.

            Tambahan lagi, persoalan besar yang boleh dikemukakan kepada Abu Hurayrah adalah apakah mereka daripada umat Nabi Muhammad (s.‘a.w) atau nabi dan rasul yang lain? Sekiranya mereka daripada umat Nabi (s.‘a.w) kemudian siapakah yang mengarahkan mereka mendekati nabi-nabi yang lain secara silih berganti. Sekiranya mereka daripada umat nabi dan rasul yang lain, tentulah nabi yang berkenaan tidak wajar membiarkan umatnya terkapai-kapai sebagaimana yang ditunjukkan hadith ini.

24. Keraguan para nabi dan rasul,  kesalahan Nabi Lut (‘a.s) dan kemuliaan Nabi Yusuf (‘a.s) mengatasi Nabi Muhammad (s.‘a.w)

      Al-Bukhari[43] dan Muslim[44] telah mengambil riwayat menerusi para perawi sampai keapda Abu Hurairah bahawa Nabi (s.‘a.w) bersabda:

“ Kami lebih layak berada dalam keraguan berbanding dengan Ibrahim ketika baginda berkata: “ Ya Tuhanku! Perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan sesuatu yang mati. Allah berkata: Tidakkah engkau mempercayainya? Ibrahim berkata: Ya, tetapi ia untuk menyakinkan hatiku.” Allah memberikan rahmat ke atas Lut, dia mencari perlindungan dengan sokongan kuat, tetapi sekiranya aku tetap dalam selama mana Yusuf berada di dalamnya, tentulah aku akan binasa.”

Kritikan

      Hadith ini tidak boleh diterima sama sekali kerana beberapa alasan dan hujah:

Pertama: Ia menetapkan keraguan kepada Khalil-Allah, Ibrahim (‘a.s), sedangkan Allah (‘a.z.j) berfirman dalam al-Qur’an:

“ Dan sesungguhnya telah Kami anugerahkan kepada Ibrahim hidayah kebenaran sebelum (Musa dan Harun) dan adalah Kami mengetahui (keadaan)nya.”[45]

“ Dan demikianlah Kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan (Kami yang terdapat ) di langit dan di bumi dan (Kami memperlihatkannya) agar dia termasuk orang-orang yang yakin.”[46]

Keyakinan adalah berdasarkan tahap keilmuan, tidak mungkin adanya keraguan. Berhubung dengan ayat yang dirujuk oleh Abu Hurairah, ia hanya merujuk bahawa Ibrahim ingin melihat cara-cara Allah menghidupkan sesuatu yang mati tanpa mempunyai sebarang keraguan tentang kekuasaan-Nya melakukannya, yang dapat dilihat dengan ketara daripada pertanyaan Allah kepadanya sekiranya dia tidak mempercayainya dan jawapannya adalah bahawa dia percaya.

Kedua: Kata-kata Abu Hurairah bahawa kami lebih layak berada dalam keraguan menetapkan bahawa keraguan kepada rasulllah (s.‘a.w) dan semua nabi yang lain dan mereka semuanya lebih patut berada dalam keraguan berbanding dengan Ibrahim. Seseorang gagal memahami bagaimana Abu Hurairah berani berkata demikian sedangkan Allah mengatakan bahawa Dia Allah memberikan Nabi (s.‘a.w) apa yang tidak diberikan kepada Ibrahim dan nabi-nabi yang lain ataupun malaikat-malaikat al-muqarrabun. Sebenarnya sifat ragu-ragu terhadap Nabi (s.‘a.w) dinafikan secara menyeluruh oleh semua ulama, kerana kedua-dua aspek akal dan hadith menentang tohmahan tersebut.

Ketiga: Abu Hurairah merujuk kepada Lut yang mencari perlindungan (moga-moga dijauhi Allah) kepada yang lain daripada Allah adalah tuduhan yang tidak berasas sama sekali yang tidak langsung menepati kedudukannya yang mulia sebagai nabi dan pada masa yang sama, menunjukkan sikap kurang mempercayai Allah. Tindakan Lut hanyalah satu cara memperingatkan keluarga dan umatnya sebagai cara menyeru mereka berbuat baik dan menegah mereka daripada melakukan kejahatan sebagai sebagai matlamat perutusannya.

Keempat: Kata-kata dalam hadith ini yang merujuk kepada Nabi (s.‘a.w) sebagai bersabda: “ Sekiranya aku tetap dalam penjara selama mana Yusuf berada di dalamnya, aku akan binasa,” cuba mengukuhkan kelebihan Yusuf ke atas Nabi (s.‘a.w) yang berlawanan dengan apa yang dipercayai oleh seluruh umat Islam dan juga ia bercanggah dengan hadith-hadith yang sahih.

25. Belalang emas jatuh ke atas Nabi Ayyub ketika sedang mandi dan celaan Allah terhadapnya kerana menyembunyikannya dalam pakaiannya.

Al-Bukhari[47] dan Muslim telah mengambil riwayat menerusi suatu rangkaian perawi secara marfu‘, sampai kepada Abu Hurairah yang mengatakan:

“ Nabi Ayyub sedang mandi apabila seekor belalang emas jatuh ke atasnya, lalu Ayyub cuba menyembunyikannya dalam pakaiannya. Pada ketika itu Allah mencelanya dengan kata-katanya: “ Bukankah Aku menjadikan kamu lebih kaya daripada apa yang kamu lihat. Katanya: “ Benar! Demi kemuliaan-Mu, tidak ada kekayaan yang lebih baik daripada keberkatan-Mu.”

Tiada seorang pun kecuali orang yang buta mata hatinya boleh mempercayai hadith ini.

Pertama: Penciptaan belalang yang diperbuat daripada emas adalah tanda-tanda Allah yang berlawanan dengan kebiasaan. Tanda-tanda seperti itu dibenarkan kepada nabi-nabi sebagai bukti kenabian mereka agar umat manusia yang menyaksikan fenomana atau kejadian luarbiasa itu mempercayai kenabiannya. Di sini Nabi Ayyub sedang mandi seorang diri. Justeru, belalang emas yang jatuh itu bukanlah menjadi bukti kenabiannya di hadapan khalayak ramai.

            Kedua: Sekiranya belalang itu jatuh ke atasnya lalu dia menyembunyikannya dalam pakaiannya, ia bukanah suatu kebiasaan kerana dia mengambilnya sebagai suatu kurniaan Allah yang diterima dengan ucapan penuh kesyukuran, kerana jika sebaliknya, tentulah dia bererti keengganan menerimanya dan mengakui rahmat-Nya yang tidak mungkin dilakukan oleh para nabi.

            Ketiga: Sudah diketahui umum bahawa ketika nabi-nabi terima sebarang bentuk anugerah duniawi, mereka akan menggunakannya ke jalan Allah, untuk meneruskan rancangan mereka untuk kebaikan masyarakat dan orang ramai lebih daripada untuk kepentingan diri sendiri.

26. Pendedahan keaiban Nabi Musa (‘a.s), ketika semut menggigitnya, dia membakar seluruh sarangnya.

      Al-Bukhari[48] dan Muslim[49] telah mengambil suatu riwayat menerusi para perawi sampai kepada Abu Hurairah secara marfu‘ yang mengatakan:

“ Seekor semut telah mengigit seorang nabi iaitu Musa bin ‘Imran dan baginda memerintahkah supaya membakar sarangnya lalu Allah mewahyukan kepadanya, “ seekor semut mengigitmu sedangkan kamu pula membakar suatu umat daripada umat-umat yang mengagung-agungkan Tuhanmu!”

Kritikan

      Terbukti Abu Hurairah seorang yang suka menimbulkan musibah kepada para nabi Allah yang menyakitkan mata dan telinga. Bagaimanapun, para nabi mempunyai tahap kesabaran yang sangat tinggi dan berdada lapang terhadap semua tuduhan yang dilontarkan kepada mereka oleh orang awam.

            Di sini, wasi Nabi iaitu Amir al-Mu’minin ‘Ali (‘a.s) telah berkata dalam salah satu khutbahnya: “ Demi Allah, sekiranya aku dikurniakan kekayaan semua tujuh (7) penjuru alam di bawah langitnya, supaya menyisihkan seekor semut daripada satu bahagian barlinya, aku tidak akan melakukannya. Sudah pasti pada pandanganku duniamu ini adalah lebih kecil daripada nilai sehelai daun di mulut seekor belalang yang memakannya. Semua kesenangan akan musnah dan kelazatan juga tidak akan berkekalan.”

            Inilah pandangan ‘Ali yang bukanlah merupakan seorang nabi tetapi hanyalah seorang pengganti Nabi (s.‘a.w) dan saksinya. Tentulah seorang nabi lebih-lebih lagi kerana Allah memilihnya sebagai nabi-Nya dan menganugerahi kemuliaan kepada Musa, dapat bercakap dengan-Nya (Allah) secara langsung. Allah dan rasul-Nya terlepas sama sekali daripada tuduhan dan tohmahan orang-orang yang jahil.

            Sungguh menghairankan, bagaimana orang yang menyakini hadith ini mempercayai bahawa seorang nabi menghukum seekor semut dengan membakarnya  sedangkan Nabi (s.‘a.w) dengan jelas mengatakan bahawa tidak dibenarkan seseorang pun menyiksa sesuatu dengan hukuman bakar kecuali Allah. Semua bersepakat bahawa makhluk hidup tidak boleh dibunuh dengan dibakar sebagai balasan. Tambahan pula, Abu Dawud telah mengambil suatu riwayat dengan sanad yang sahih berdasarkan syarat-syarat al-Bukhari dan Muslim menerusi Ibn ‘Abbas bahawa Nabi (s.‘a.w) telah melarang membunuh semut, lebah, burung hud-hud dan buruk merak.”

27. Nabi (s.‘a.w) terlupa salat dua rakaat

      Al-Bukhari[50] dan Muslim[51] telah mengambil riwayat dalam kitab Sahih mereka, berhubung dengan sifat pelupa bahawa Abu Hurairah meriwayatkan:

“ Nabi (s.‘a.w) mendirikan salah satu daripada salat ‘isya’ (atau mungkin salat ‘asr) dengan hanya melakukan dua (2) rakaat kemudian baginda mengucapkan salam dan berdiri menghadap tiang di bahagian hadapan masjid lalu meletakkan tangan di atasnya. Di antara sahabat yang berada di situ ialah Abu Bakr dan ‘Umar tetapi mereka merasa sangsi untuk berkata kepadanya. Orang ramai lalu bergegas keluar dan mereka mengatakan: “ Adakah engkau mengqasarkan (memendekkan) salat? Orang yang biasa Rasulullah panggil ialah Dhu al-Yadain yang menanyakan: Adakah engkau lupa atau qasarkan? Nabi (s.‘a.w) berkata: Aku tidak lupa dan juga tidak qasarkan (salat). Dia berkata: Ya, engkau telah lupa. Lalu dia bersalat dua (2) rakaat, mengucapkan salam, membaca takbir dan bersujud.”

Kritikan

      Hadith ini mengandungi keterangan tentang sujud sahwi (lupa) tetapi ia ditolak sama sekali kerana beberapa alasan seperti berikut:

Pertama: Sifat pelupa yang keterlaluan berlaku apabila seseorang itu menjauhkan keinginan bersalat dalam fikirannya dan sibuk melayani fikiran lain dalam kepalanya. Ia hanya berlaku kepada orang-orang yang tidak memberikan tumpuan semasa bersalat. Sudah pasti, nabi terpelihara daripada perbuatan tersebut dan sifat terlupa tidak pernah didengari berlaku kepada nabi-nabi yang lain, apatah lagi kepada nabi yang terbaik di kalangan mereka dan juga yang terakhir sudah tentu mengatasi semua perkara tersebut.

Kedua: Hadith itu menunjukkan bahawa Nabi (s.‘a.w) pada mulanya menafikan bahawa baginda memendekkan salat atau terlupa melakukan salat itu dengan sempurna. Bagaimanakah baginda kemudiannya mengakui baginda terlupa? Bahkan sekiranya kita menerima keadaan tersebut iaitu baginda tidak terlepas daripada sifat pelupa, semua orang Islam bersepakat bahawa baginda pasti terhindar daripada sifat bongkak atau gopoh dalam mengucapkan sesuatu yang bertentangan dengan keadaan sebenarnya.

Ketiga: Abu Hurairah kelihatan keliru dalam hadith ini kerana fikirannya bercelaru. Pada kali pertama, dia mengatakan Nabi (s.‘a.w) mendirikan salah satu salat petang, sama ada zuhur atau ‘asr, ragu-ragu tentang salah satu daripadanya dan kemudian dia menjelaskan bahawa Nabi mendirikan salat ‘asr, dinyatakan mengenainya pada kali ketiga dengan jelas, katanya: Ketika aku sedang bersalat zuhur dengan Nabi (s.‘a.w), “ diterangkan dengan jelas bahawa ia adalah salat zuhur. Kesemua versi atau riwayat tersebut dicatat dalam kedua-dua kitab Sahih al-Bukhari dan Muslim, manakala para pensyarah kepada kitab Sahih mereka pula merasa keberatan untuk memperjelaskannya.

Keempat: Hadith ini jelas menunjukkan bahawa selepas mendirikan dua rakaat pertama salat, Nabi (s.‘a.w) meninggalkan tempat salatnya, keluar pergi ke tiang di bahagian depan, bercakap dengan orang ramai dan dengan cara itu salat pun berakhir. Bagaimanakah kemudian baginda meneruskannya semula dan melakukan dua rakaat yang tertinggal selepas terbatalnya salat sebelum.

Kelima: Orang yang disebutkan sebagai Dhu al-Yadain dalam hadith sebenarnya merujuk kepada Dhu al-Syimalain, iaitu ibu ‘Abd ‘Amru, sekutu Bani Zuhra, mati syahid dalam perang Badr 5 tahun sebelum Hijrah sebelum Abu Hurairah memeluk Islam. Ia diakui oleh ketua Bani Zuhra, Mahmud bin Muslim al-Zuhri seperti disebutkan dalam al-Isabah, Ibn Hajar al-‘Asqalani dalam al-Isti‘ab dan semua syarah (keterangan) kepada kedua-dua kitab Sahih. Ia turut diakui oleh al-Tahuri dalam dua buah riwayat hadith yang paling sahih diriwayatkan olehnya dan oleh Abu Hanifah apabila mereka meninggalkan beramal dengan hadith ini dan mengeluarkan fatwa yang berlawanan denganya, seperti yang diperlihatkan dalam syarah Sahih Muslim oleh al-Nawawi.[52] Al-Nasa’i juga menunjukkan bahawa Dhu al-Yadain dan Dhu al-Syimalain adalah orang yang sama. Hujah yang sama dikemukakan lebih jelas oleh Ahmad bin Hanbal dalam Musnad.[53]

      Wajar disebutkan juga bahawa bentuk atau versi riwayat ini seperti yang diambil oleh Muslim dalam Sahihnya,[54] mengandungi kata-kata Abu Hurairah seperti berikut: “ Rasulullah bersama-sama dengan kami telah bersalat salah satu daripada salat waktu siang sama ada zuhr atau ‘asr …hingga ke akhir hadith termasuk perbualan di antara Dhu al-Yadain (atau Dhu al-Syimalain) dan lain-lain kerana Dhu al-Yadain telah mati syahid dalam perang Badr 5 tahun sebelum Abu Hurairah menganuti Islam dan datang kepada Nabi (s.‘a.w). Keseluruhan hadith mereka ini tidak perlu dipercayai.

28. Nabi (s.‘a.w) memukul, menyebat,mencela dan melaknat orang yang tidak sepatutnya.

      Al-Bukhari[55] dan Muslim[56] telah mengambil riwayat daripada para perawi yang berakhir kepada Abu Hurairah secara marfu‘ bahawa Nabi (s.‘a.w) bersabda:

“ Ya Allah! Muhammad hanyalah manusia biasa. Dia marah seperti juga manusia yang lain marah. Aku telah berjanji kepadamu, janganlah kamu menentangku dalam perkara ini. Oleh itu, sekiranya ada sesiapa yang telah aku sakiti, caci, cela, laknat atau sebat, Engkau jadikanlah ia tebusan dosa (kaffarah) kepadanya dan suatu kurniaan kepadanya sebagai menghampirkan diri kepada-Mu.”

Kritikan

Tidak wajar bagi Nabi (s.‘a.w) atau mana-mana nabi yang lain menyakiti, menyebat, mencaci atau melaknat sesiapa pun yang sama sekali tidak layak menerimanya, sama ada dalam keadaan marah atau sebaliknya. Bahkan mereka tidak boleh merasa marah tanpa alasan. Sudah pastilah Allah Maha Agung untuk mengutuskan seorang nabi kepada umat manusia, yang dikuasai sifat marah sehingga sampai menyakiti, melaknat atau mencaci orang-orang yang tidak layak menerimanya, sedangkan nabi-nabi terhindar sama sekali daripada berkata atau melakukan sesuatu yang boleh menghapuskan sifat ‘ismah mereka dan mereka juga tersisih daripada semua perkara yang tidak sesuai kepada orang yang bijaksana.

      Orang baik dan orang jahat mengetahui bahawa menyakiti, melaknat, mencaci atau menyebat orang yang tidak layak menerimanya adalah kezaliman dan kejahatan yang sewajarnya dijauhi oleh semua orang mu’min. Bagaimana mungkin perbuatan seumpama itu dikaitkan kepada ketua para nabi dan Khatam al-Nabiyyin sedangkan baginda sendiri dikatakan bersabda:

“ Melaknat orang Islam adalah suatu keburukan.”

      Menurut hadith catatan al-Bukhari,[57] Abu Hurairah menyatakan bahawa dikatakan kepada Nabi: “ Ya Rasulullah, doakanlah melawan orang musyrik. Nabi berkata: aku tidak diutuskan sebagai suatu laknat tetapi sebagai rahmat.” Demikianlah sifatnya terhadap golongan musyrik. Bagaimana mungkin baginda boleh berkelakuan terhadap orang yang tidak berhak menerimanya dari kalangan mu’min?

            Tentulah hadith ini diciptakan semasa zaman Mu‘awiyah bertujuan untuk memenuhi keinginannya, mendekatkan diri kepada keluarga Abu al-‘As dan seluruh Bani Umaiyyah dan juga sebagai tindakbalas kepada Nabi (s.‘a.w) yang melaknat sekumpulan munafiq dari kalangan mereka dan ketua mereka sendiri, ketika mereka didapati menghalangi orang lain daripada jalan Allah dan menyimpangkannya. Nabi (s.‘a.w) melaknat mereka dalam banyak tempat untuk memberitahu kedudukan mereka yang dilaknat dan hina agar umat Islam mengetahui bahawa mereka tidak ada sesuatu apa pun dengan Allah dan Rasul-Nya dan agama tetap selamat daripada sifat nifaq mereka dan umat Islam juga terselamat daripada rancanan dan komplot jahat mereka. Semua ini dilakukan oleh Nabi sebagai sebahagian daripada perutusan kenabian menurut perintah Allah.

            Cukup menghairankan umat Islam masih menyokong mereka walaupun mereka memainkan semua bentuk tipu helah untuk menghancurkannya. Mereka menelan Nabi, selepasnya diikuti kaum kerabatnya dengan segala kekuatan mengikut perintah mereka. Nabi (s.‘a.w) melaknat mereka agar Allah menjauhkan mereka daripada rahmat-Nya dan orang-orang mu’min daripada umatnya menjauhi mereka untuk memisahkan diri selama-lamanya daripada kefasiqan mereka.

29. Gangguan syaitan kepada Nabi (s.‘a.w) semasa mendirikan salat

Al-Bukhari[58] dan Muslim[59] menerusi para perawi yang berakhir dengan Abu Hurairah yang berkata:

“ Nabi (s.‘a.w) sedang bersalat, kemudian baginda berkata: Syaitan mendekatiku dan cuba sedaya upayanya untuk mengganggu salatku, tetapi Allah membenarkan mencekiknya dan aku berjaya merantainya agar kamu dapat menyebut kata-kata Sulaiman: “ Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku kekuasaan yang tiada seorang pun selepasku memilikinya.”

Kritikan

            Dalam hadith ini, dinyatakan bahawa para nabi Allah sebagai manusia pilihan Allah wajib terpelihara daripada perkara-perkara seperti itu kerana keadaan tersebut berlawanan sama sekali dengan ‘ismah dan mencemarkan kedudukan mereka. Allah memelihara dan menghindarkan syaitan daripada mendekati atau menggoda mereka. Allah dengan jelas memberikan amaran kepada syaitan dalam al-Qur’an:

“ Dan jika syaitan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”[60]

      Di pihak yang lain, umat Islam sendiri mengetahui walaupun terdapat perbezaan dalam kepercayaan mereka bahawa syaitan tidak gembira pada saat kelahiran Nabi (s.‘a.w) dan bimbang perutusannya sebagai Nabi tetapi merasa gembira dengan penghijrahannya dan sekali lagi merasa gelisah dengan kemunculan dan kejayaannya, hukum-hakam, peraturannya dan sebagainya. Dia tentu akan melarikan diri ketika Nabi bersalat seperti cahaya kilat dan menjauhkan diri daripada apa yang diserukan Allah kepadanya tentang hukum-hakam dan rahsia, dan Allah menjelaskan:

“ Sesungguhnya salat menegah daripada perkara-perkara yang keji dan mungkar.”[61]

      Sudah diketahui umum bahawa apabila Nabi (s.‘a.w) berdiri untuk bersalat, dia akan menumpukan perhatian sepenuhnya dengan mengenepikan segala sesuatu selain daripada Allah dengan bantuan kekuatan ruhaninya dan memberikan tumpuan sepenuhnya kepada Allah semata-mata sebagai hamba-Nya yang mukhlis. Ketika baginda mengucapkan takbir pertama salat, baginda meminta perlindungan daripada Allah sebelum memulakan bacaannya berdasarkan perintah Allah:

“ apabila kamu membaca al-Qur’an, mohonlah perlindungan Allah daripada syaitan yang direjam.”[62]

      Jelas ternyata bahawa apabila Nabi (s.‘a.w) memohon perlindungan Allah, Allah akan menjadi pelindungnya. Syaitan sendiri mengetahui hakikat ini walaupun hanya orang-orang yang jahil sahaja yang tidak mengetahuinya. Pasti hadith Abu Hurairah ini bertentangan sama sekali dengan kedudukan Nabi (s.‘a.w) yang mulia dan kerana itu, kebenarannya tidak dapat diterima sama sekali.

            Di sini persoalan boleh dikemukakan kepada ahli-ahli hadith, al-Bukhari dan Muslim dan lain-lain iaitu sama ada syaitan mempunyai ciri-ciri fizikal untuk dirantai sehingga ke pagi untuk membolehkan orang ramai melihatnya dengan mata kasar mereka dalam keadaan tersebut. Terbukti tiada seorang pun akan berkata bahawa syaitan mempunyai jisim untuk membolehkan tindakan itu dilakukan.

30. Nabi (s.‘a.w) tertidur sehingga terlepas waktu salat subuh

      Al-Bukhari dan Muslim[63] mengambil riwayat menerusi rangkaian para perawi sampai kepada Abu Hurairah, dengan katanya seperti dicatatkan oleh Muslim:

“ Kami bersama-sama Nabi (s.‘a.w) melepasi malam dalam sebuah jamuan perkahwinan dan tidak terjaga hinggalah terbitnya matahari. Nabi (s.‘a.w) bersabda:  Setiap orang daripada kamu hendaklah membawa dirinya kerana tempat ini didiami syaitan. Kami melakukan demikian. Kemudian dia meminta air lalu berwudu’ kemudian bersujud sebanyak dua (2) kali dan kemudian menunaikan salat subuh.”

Kritikan

      Hadith ini dengan jelas bertentangan dengan petunjuk Nabi (s.‘a.w) kerana Allah berfirman:

“ Hai orang yang berselimut (Muhammad), bangunlah (untuk sembahyang di malam hari kecuali sedikit (daripadanya), (iaitu) seperduanya atau kurangilah dari seperdua itu sedikit, atau lebih dari seperdua itu. Dan bacalah al-Qur’an itu dengan perlahan-lahan.”[64]

Ini kerana Nabi (s. ‘a.w) biasanya menunaikan salat sepanjang malam sehingga kakinya bengkak. Lalu Allah mewahyukan ayat ini kepadanya:

“  Taha, Kami tidak menurunkan al-Qur’an ini kepadamu agar kamu menjadi susah, tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut (kepada Allah).”[65]

      Inilah kedudukan Nabi (s.‘a.w) berkaitan dengan salat sunat (malam). Bayangkanlah salat fardhu yang lima dan ia pula merupakan salah satu rukun Islam.

            Seterusnya Abu Hurairah sendiri[66] meriwayatkan sebuah hadith daripada Nabi (s.‘a.w) yang dikatakan bersabda: Apabila seseorang daripadamu tertidur, syaitan membuat tiga (3) simpulan rambut (qafiyah al-ra’s). Sekiranya  dia bangun dan mengingati Allah, simpulan pertama akan terungkai. Sekiranya dia berwudu’, simpulan kedua akan terungkai dan sekiranya dia menunaikan salat, simpulan ketiga pula akan terurai. Kemudian dia akan menghadapi pagi dengan hati yang penuh kegembiraan dan ketenangan, jika sebaliknya dia akan merasa dirinya kotor dan malas.” Sebuah hadith yang lain pula menyebutkan sabda Nabi (s.‘a.w): Tiadalah salat yang lebih berat ke atas orang munafiq daripada salat fajr (subuh) dan ‘isya’. Kalau mereka mengetahui apa yang terkandung di dalamnya, mereka akan mendatanginya walaupun terpaksa merangkak.[67]

            Tidak perlulah diulas dengan panjang lebar, adakah Rasulullah yang menyeru orang ramai kepada salat mengutamakan salat subuh, mengancam orang yang tidak keluar bersalat subuh dengan ancaman membakar, membiarkan dirinya tertidur sehingga matahari terbit dan tertinggal salat.

            Terdapat beberapa kepalsuan hadith ini:

Pertama: Dijelaskan dalam berbagai-bagai kitab Sahih bahawa semasa tidur hanya mata Nabi sahaja yang tidur tetapi hatinya tidak.[68] Bagaimana mungkin Nabi tertinggal salat subuh disebabkan tertidur?

Kedua: Berdasarkan catatan Muslim,[69] kejadian dalam hadith ini berlaku ketika Nabi (s.‘a.w) dalam perjalanan balik dari Perang Khaybar. Ketika Abu Hurairah datang menemui Nabi untuk memeluk Islam di Madinah selepas kembali dari Khaybar. Dengan demikian, Abu Hurairah tidak boleh mendakwa hadir pada masa peristiwa itu berlaku.

Ketiga: Dalam hadith ini, Nabi (s.‘a.w) ditunjukkan sebagai berkata bahawa setiap orang hendaklah bergerak dengan binatang tunggangannya kerana syaitan telah mendiami tempat itu, tetapi telah diperlihatkan dengan cukup jelas dan terang bahawa syaitan tidak boleh mendekati Nabi (s.‘a.w) sama sekali. Abu Hurairah juga berkata: Lalu kami melakukannya. Tetapi kita tahu bahawa pada hari-hari itu, Abu Hurairah bekerja untuk menyara hidup sekadar cukup makan. Mana mungkin dia mempunyai binatang tunggangan?

Keempat: Abu Hurairah kemudian berkata Nabi (s.‘a.w) meminta air, berwudu’ dan bersujud sebanyak dua (2) kali dan kemudian bersalat subuh. Terbukti salat ini sebagai ganti salat yang tertinggal. Dalam kejadian ini, tujuan melakukan dua (2) kali sujud adalah tidak jelas, kerana tiada tempat baginya sama sekali. Al-Nawawi tidak menyebutkannya dalam tafsirannya (syarh).

Kelima: Sudah menjadi kebiasaan bagi para pemimpin tentera dan panglima, apabila tentera dibenarkan tidur, terdapat beberapa orag pengawal yang tetap berjaga untuk memerhatikan dan mengawasi sebarang serangan tentera. Pastinya, Nabi (s.‘a.w) yang dikelilingi musuh-musuh termasuk orang-orang munafiq dalam kumpulan bersama-samanya, tidak akan membiarkan perkara itu begitu sahaja supaya dapat mengelakkan dirinya dan orang-orangnya terdedah kepada serangan atau komplot orang munafiq dalam tenteranya. Mustahil para pengawal turut tertidur. Nabi (s.‘a.w) sebenarnya telah memberikan amaran bahawa banyak pendustaan dan pembohongan akan dilakukan terhadapnya.

Keenam: Dalam kejadian ini, tentera yang dipimpin Nabi (s.‘a.w) terdiri daripada 600 orang lelaki dengan 200 ekor kuda. Sukar untuk difahami semuanya tertidur sehingga tiada seorang pun terjaga pada masa salat subuh sedangkan sudah tentu terdengar bunyi kuda merengek dan bunyi gerakan mereka, khususnya pada waktu pagi apabila mereka mulai membuat bising untuk makan rumput kering. Terbukti, seluruh cerita itu tidak lain hanyalah khayalan Abu Hurairah semata-mata.

31. Lembu dan serigala bercakap dalam bahasa Arab yang fasih

      Al-Bukhari[70] dan Muslim[71] mengambil riwayat daripada Abu Hurairah bahawa dia meriwayatkan bahawa:

“ Nabi (s.‘a.w) menunaikan salat subuh dan kemudian keluar menemui orang ramai. Sementara itu, seorang lelaki datang sambil menunggang lembu. Dia menunggang sambil memukulnya, lalu (lembu itu) dikatakan berkata: Aku tidak dijadikan untuk ini, bahkan aku dicipta untuk bercucuk tanam. Orang ramai berkata: Maha Suci Allah, lembu boleh bercakap. Nabi (s.‘a.w) kemudian berkata: “ Aku, Abu Bakr dan ‘Umar mengakui perkara ini,” sementara kedua-duanya tidak berada di situ. Pada masa itu, kelihatan seorang lelaki dengan binatang ternak, biri-biri dan kambing. Seekor serigala menyerangnya dan melarikan seekor daripadanya. Orang itu lalu mengejar dan mengambil balik daripada serigala. Serigala berkata: Engkau merampas kambing itu daripadaku tetapi siapakah yang dapat menyelamatkannya daripada singa, ketika tidak ada pelindung lagi kecuali aku? Orang ramai berkata: Maha Suci Allah serigala bercakap. Nabi (s.‘a.w) mengatakan: Aku, Abu Bakr dan ‘Umar mengakui hal ini, sedangkan kedua-duanya tiada di situ.”

Kritikan

Abu Hurairah kelihatan begitu bersemangat menghasilkan cerita yang pelik dan aneh. Kita telah pun melihat hadith-hadithnya tentang batu melarikan pakaian Musa, Musa menampar malaikat maut dan menumbuk sehingga terkeluar biji matanya, belalang emas jatuh ke ribaan Nabi Ayyub semasa sedang mandi dan sebagainya. Kini dia mengeluarkan cerita pelik tentang seekor lembu dan serigala bercakap kepada manusia dengan begitu bijak dan cukup menyakinkan, yang sama sekali bertentangan dengan tabiat binatang yang biasa. Sudah diketahui umum bahawa keluarbiasaan sesuatu perkara hanya boleh berlaku sebagai suatu mu‘jizat yang membuktikan kenabian dan bukanlah sebaliknya. Lembu atau serigala bercakap dalam hadith ini bukanlah dalam mana-mana keadaan yang menunjukkan mu‘jizat sebagai bukti kenabian. Sebenarnya, keadaan tersebut tidak pernah dan mustahil berlaku kepada binatang-binatang tersebut yang dikatakan dapat berkata-kata itu. Oleh itu, tidak ada sebarang alasan atau hujah untuk menerima hadith ini dan mengakui kebenarannya kerana sudah menjadi prinsip yang diterima bahawa mu‘jizat-mu‘jizat tidak pernah berlaku dengan sia-sia atau tanpa sebarang tujuan yang jelas.

Selanjutnya, hadith ini tidak menunjukkan sebarang keistimewaan Abu Bakr dan ‘Umar, bahkan kelihatan sekiranya Abu Hurairah meriwayatkan cerita itu pada masa mereka hidup dan dapat mendengarnya, sudah tentu mereka berlepas diri. Abu Hurairah kelihatan agak berhati-hati untuk tidak mengucapkannya semasa mereka masih hidup dan membiarkannya sehinggalah mereka tiada. Apabila dia menceritakan hadith ini, ia menampakkan sekiranya seseorang mendustakan atau menafikannya tentulah dia akan dituduh tidak hormat kepada kedua-dua orang khalifah dan orang ramai tentu akan menentangnya.

32. Abu Bakr menjadi ketua perwakilan Haji tahun 9H dan Abu Hurairah diwakilkan untuk mengumumkan surah al-Bara’ah pada tahun yang sama

      Al-Bukhari[72] dan Muslim[73] mengambil riwayat daripada Hamid bin ‘Abd al-Rahman bin ‘Auf, Abu Hurairah pernah meriwayatkan kepadanya bahawa semasa musim haji, Nabi (s.‘a.w) melantik Abu Bakr sebagai ketua perwakilan haji, setahun sebelum haji Wida‘. Abu Bakr pula mengutuskanku pada hari korban di kalangan sekumpulan orang yang ditugaskan membuat pengumuman kepada orang ramai bahawa orang-orang kafir tidak akan dibenarkan menunaikan haji, dan juga melakukan tawaf dalam keadaan tidak berpakaian selepas tahun ini.

            Al-Bukhari juga turut mengambil riwayat[74] menerusi Hamid daripada Abu Hurairah yang berkata: Abu Bakr mengutuskanku pada tahun itu di kalangan orang yang akan membuat pengumuman yang dihantar pada hari haji (al-hijjah) untuk membuat perisytiharan di Mina bahawa selepas tahun ini, tidak ada orang kafir yang melakukan haji dan tawaf dalam keadaan tidak berpakaian. Selepas itu, Nabi (s.‘a.w) mengutuskan ‘Ali (‘a.s) mengikutinya dari belakang dengan perintah untuk mengumumkan surah Bara’ah tersebut, lalu dia membuat pengumuman bersama-sama kami di kalangan penduduk Mina pada hari Qurban.

Kritikan

Tidak hairan Abu Hurairah dan Hamid menghasilkan hadith palsu ini kerana itulah hari-hari ketika Bani Umaiyyah masih berkuasa dan penentangan mereka terhadap ‘Ali (‘a.s) dan kaum kerabat Nabi (s.‘a.w) dan tuduhan serta tohmahan terhadap manusia-manusia suci begitu lumrah bertujuan untuk mendapatkan sumber kewangan dan kedudukan daripada para pemerintah. Kita telah melihat bahawa Abu Hurairah datang kepada Bani Umaiyyah untuk mendapat habuan duniawi.

      Hamid pula salah seorang yang biasanya mereka hadith seperti itu sebagai contoh: Mu‘awiyah salah seorang daripada Bani Umaiyyah dan musuh paling ketat dalam permusuhan dan kejahatan secara tersembunyi. Ibunya Kalthum binti ‘Uqbah yang merupakan adik al-Walid bin ‘Uqbah dan neneknya adalah sama sebagai ibu kepada ‘Uthman bin ‘Affan (khalifah ketiga), bapa Hamid pula ialah ‘Abd al-Rahman bin ‘Auf yang memang diketahui menentang ‘Ali (‘a.s), menjadikan ‘Uthman sebagai khalifah pada hari Syura.

            Sebagai bukti bagi menentang kesahihan hadith ini, patut diperhatikan juga bahawa terdapat sebuah hadith diriwayatkan oleh al-Hakim[75] mengisytiharkannya sebagai benar, turut diceritakan oleh al-Dhahabi dalam Talkhis mengakui kebenarannya, menunjukkan bahawa sebelum mengikuti Bani Umaiyyah di Syria, Abu Hurairah biasanya mengatakan: Aku adalah di antara orang-orang yang diwakilkan oleh Nabi (s.‘a.w) bersama-sama dengan ‘Ali (‘a.s) untuk mengumumkan surah Bara’ah. Anaknya kemudian bertanya: Apakah pengumuman yang kamu buat itu, katanya: Kami biasa mengatakan: Tiada seorang pun masuk syurga kecuali orang mu’min, dan selepas tahun itu, tiada orang kafir dibenarkan melakukan haji atau tawaf dalam keadaan tidak berpakaian. Sekiranya ada sebarang perjanjian di antara seseorang dengan Nabi (s.‘a.w), masanya selama 4 bulan Aku umumkan hal ini sehingga suaraku menjadi tersekat-sekat.”

            Sekarang, hadith di atas diakui kesahihannya oleh ahli-ahli hadith yang terkenal dan dalam kandungannya, tidak ada diselitkan nama Abu Bakr sama sekali dan ia jelas menunjukkan bahawa orang yang diutuskan pada tahun itu oleh Nabi (s.‘a.w) untuk menunaikan haji ialah ‘Ali (‘a.s)  yang ditugaskan mengepalai mereka, tetapi dalam hadith yang diperdebatkan ini Abu Hurairah telah mengubahkan kepimpinan perwakilan itu kepada Abu Bakr.

            Seterusnya ketika Abu Hurairah dilantik oleh Nabi (s.‘a.w) bersama-sama ‘Ali (‘a.s), bagaimana mungkin dia mengatakan: Abu Bakr mengutuskanku pada musim haji tahun itu di kalangan  sekumpulan orang….” dan kenapakah dia harus mengatakan “ selepas itu, Nabi (s.‘a.w) mengutuskan ‘Ali (‘a.s) mengikuti dari belakang dengan perintah membuat pengumuman dan dengan itu dia membuat pengumuman bersama-sama kami?”

            Bukankah ia merupakan suatu komplot yang licik untuk merahsiakan kebenaran itu? Kebenaran tentang seluruh peristiwa itu adalah seperti yang dinyatakan di bawah:

            Pertama:  Ringkasnya adalah semasa surah Bara’ah diwahyukan kepada Nabi (s.‘a.w), dia mewakilkan Abu Bakr membacakannya kepada orang ramai pada musim haji untuk memberitahu bahawa Allah dan Rasul-Nya berlepas diri daripada golongan kafir, penolakan semua bentuk perjanjian dengan mereka, melarang mereka daripada menghampiri Ka‘bah, menerangkan pengharaman syurga kepada mereka, dan tiada seorang pun boleh menunaikan haji dalam keadaan tanpa pakaian. Dia tidak dapat pergi jauh kerana Allah kemudian mewahyukan kepada Nabi (s.‘a.w): “ Tiada seorang jua pun yang dapat melakukan tugas tersebut kecuali dirimu ataupun seorang daripada dirimu.”

            Oleh itu, Nabi (s.‘a.w) mengutuskan ‘Ali (‘a.s) dan memerintahkannya memintas Abu Bakr, dan mengambil balik surah Bara’ah daripadanya, kemudian terus menuju ke Makkah untuk menjalankan tugas bagi pihak Allah dan Rasul-Nya di samping menunaikan amanah sebagai pemimpin haji. Dia juga memerintahkannya untuk membenarkan Abu Bakr memilih sama ada terus bersama-samanya ataupun balik ke kota Madinah.

            Berikut dengan itu, ‘Ali (‘a.s) terus menunggang unta Nabi (s.‘a.w) bernama Azba dan memintas Abu Bakr yang menanyakannya: “ Apa yang engkau bawa wahai ‘Ali? Dijawab: Nabi (s.‘a.w) memerintahkanku bahawa aku hendaklah mengambil balik ayat-ayat itu daripadamu dan membacakan perjanjian-perjanjian kepada golongan kafir dan kamu bebas sama ada untuk mengikutiku atau kembali ke Madinah. Abu Bakr berkata: Aku lebih suka berpatah balik kepada Nabi (s.‘a.w), lalu ‘Ali meneruskan perjalanannya ke Makkah dengan jemaah haji Madinah sementara Abu Bakr kembali ke Madinah, kemudian dia berkata: Engkau mengamanahkanku tugas yang dicemburui ramai orang dan apabila aku mengambilnya, engkau mengambilnya kembali daripadaku. Apakah sebabnya? Adakah wahyu Allah diturunkan mengenaiku? Nabi menjawab: Tidak, tetapi Jibril (‘a.s) datang kepadaku daripada Allah sambil memberitahu: Tiada seorang pun yang boleh menjalankan tugasmu kecuali engkau sendiri atau seorang daripada dirimu. Oleh kerana ‘Ali adalah diriku, maka tiada orang lain yang boleh menjalankan tugas itu kecuali ‘Ali.” Riwayat ini diakui sebagai riwayat yang bersambung-sambung dirawikan daripada Ahl al-Bayt (‘a.s).

Kedua: Ahmad ibn Hanbal mencatatkan peristiwa ini dalam Musnadnya[76] dengan kata-kata Abu Bakr sendiri: Nabi (s.‘a.w) mewakilkanku surah Bara’ah untuk diumumkan kepada penduduk Makkah bahawa selepas tahun ini, tiada seorang kafir boleh melakukan haji atau tawaf dalam keadaan tanpa pakaian, tiada seorang pun boleh masuk syurga kecuali orang muslim, dan bahawa sekiranya terdapat perjanjian di antara sesiapa dengan Nabi (s.‘a.w), masanya telah ditetapkan dan bahawa Allah dan Rasul-Nya berlepas diri daripada semua bentuk ikatan terhadap orang mu’min. Oleh itu, aku mengambilnya,kemudian Nabi (s.‘a.w) berkata kepada ‘Ali (‘a.s): Kejar Abu Bakr, kembalikannya kepadaku dan kamu bawalah surah tersebut.” ‘Ali (‘a.s) melakukan demikian dan aku kembali ke Madinah. Apabila aku dipanggil oleh Nabi (s.‘a.w), aku menangis sambil berkata: Ya Rasulullah, adakah sesuatu diwahyukan berhubung dengan diriku? Nabi menjawab: Tidak ada yang diwahyukan tentang dirimu kecuali yang baik, tetapi aku telah  diperintah bahawa tiada orang lain dibenarkan membawa surah itu kecuali aku atau salah seorang daripada diriku.

            Ahli hadith, al-Nasa’i menceritakan suatu riwayat ‘Ali (‘a.s) yang menyebutkan ketika 10 ayat daripada surah Bara’ah diwahyukan, Nabi (s.‘a.w) mengutuskan Abu Bakr dan mereka yang lain bersama-samanya untuk membaca ayat-ayat itu kepada penduduk Makkah. Lalu dia mengutuskanku dan berkata: “ Kejar Abu Bakr dan apabila kamu menemuinya, ambillah balik surah itu daripadanya, kemudian bawakannya kepada penduduk Makkah dan bacakannya kepada mereka. Lalu aku mengejarnya, mengambil balik tulisan itu dan dia kembali kepada Nabi (s.‘a.w) dan berkata kepadanya: Ya Rasulullah! Adakah sesuatu telah diwahyukan mengenai diriku? Nabi menjawab: Tidak, tetapi Jibril (‘a.s) telah datang kepadaku dan mengatakan: Tiada seorang pun boleh melaksanakan tugas itu kecuali kamu (Muhammad) dan seorang daripada dirimu.”

            Orang ramai bertanya kepada Hasan al-Basri tentang ‘Ali (‘a.s) ketika dia mengatakan: Apa yang boleh  aku katakana tentang seorang yang mempunyai empat (4) sifat dalam dirinya. Dia diamanahkan surah Bara’ah, juga kata-kata Nabi (s.‘a.w) tentang dirinya pada hari Perang Tabuk dan sekiranya ‘Ali (‘a.s) mempunyai kekurangan sesuatu, Rasulullah (s.‘a.w) akan menyebutkannya, kemudian Nabi (s.‘a.w) bersabda: Dua perkara yang sangat berat, Kitab Allah dan Ahl al-Baitku,” dan tiada seorang pun pernah dijadikan ketua ke atas dirinya sementara orang ramai dijadikan ketua-ketua kepada yang lain.” Ini adalah kata-kata al-Hasan al-Basri yang sebenar seperti yang dicatatkan oleh al-Humaidi.[77]

Ketiga: Pengumuman dalam persoalan yang membabitkan beberapa perkara penting seperti penolakan perjanjian dengan golongan kafir, menegah mereka daripada haji, mengisytiharkan bahawa golongan kafir tidak akan masuk syurga dan perisytiharan terbuka bahawa Allah dan Rasul-Nya berlepas diri daripada mereka. Ini merupakan perkara-perkara yang dibuat bagi menyempurnakan agama dan meneguhkan kuasa dan autoriti umat Islam, dan di satu pihak, ia menjadi bukti yang jelas tentang kelemahan dan ketundukan golongan kafir.

            Jelaslah bahawa Allah menginginkan kemuliaan dengan menjadikan perisytiharan penting itu diberikan kepada ‘Ali (‘a.s) dan untuk itu, Dia (Allah) memberikan perintah kepada Rasul-Nya bahawa tugas berat itu hendaklah dijalankan hanya oleh ‘Ali (‘a.s). Ini diakui sendiri oleh Nabi (s.‘a.w) yang bersabda:

“ ‘Ali (‘a.s) bersama-sama al-Qur’an dan al-Qur’an bersama-sama ‘Ali,”[78]

seperti yang diutarakan oleh al-Hakim[79] daripada al-Bukhari dan Muslim, dan juga al-Dhahabi dalam Talkhisnya yang mengakui kesahihan hadith tersebut.

Keempat: Bukti sejarah menunjukkan bahawa sekumpulan besar manusia bermusuh dan cemburu terhadap ‘Ali (‘a.s) kerana kelebihan dan kedudukan yang tinggi dan hampir dengan Nabi (s.‘a.w) yang tidak dinikmati orang-orang lain khususnya menerusi rancangan jahat Mu‘awiyah dan anggota-anggota Bani Umaiyyah lain yang tidak akan membiarkannya begitu sahaja bahkan akan menimbulkan perasaan benci kepada ‘Ali (‘a.s) dan anggota-anggota Ahl al-Bait yang lain (dan sama ada untuk menghapuskan hadith-hadith Rasulullah (s.‘a.w) yang memujinya ataupun memutarbelitkannya dengan tambahan atau pindaan kata-kata yang boleh merendahkan kedudukannya yang mulia, lebih-lebih lagi dengan meletakkan hadith-hadith seumpama itu yang memuji-muji ketiga-tiga orang khalifah, yang menjadi musuh-musuhnya.

            Hadith yang diteliti ini adalah salah satu contoh bagaimana dengan arahan ataupun dengan tujuan mendapatkan ganjaran daripada Mu‘awiyah, Abu Hurairah telah menukarganti teks keseluruhan peristiwa itu sehingga ia tidak meninggalkan sebarang kesan kebaikan atau kemuliaan kepada ‘Ali (‘a.s), bahkan sebaliknya merendahkan kedudukannya.

            Seperti yang dapat dilihat dalam suatu riwayat hadith ini yang disebutkan oleh Abu Hurairah yang berkata: Abu Bakr mengutuskanku pada tahun itu di kalangan orang ramai pada musim haji untuk membuat pengumuman di Mina bahawa tiada orang kafir dibenarkan melakukan haji atau bertawaf tanpa berpakaian selepas tahun itu. Oleh itu, Nabi (s.‘a.w) mengutuskan ‘Ali (‘a.s) dari belakang dengan perintah untuk membuat pengumuman itu, lalu dia membuat pengumuman bersama-sama dengan kami kepada orang ramai pada musim haji.

            Cara pemutarbalikan hadith sahih yang dilakukan itu boleh dilihat dengan jelas di sini. Dengan berbuat demikian, dengan cara yang cekap menukarkan hadith rekaan Abu Hurairah, ia cuba mencapai dua (2) tujuan:

Pertama:  Pada hakikatnya, pengepalaan perwakilan haji diserahkan kepada Abu Bakr yang menganggap ‘Ali (‘a.s) tidak benar-benar layak untuk melakukan tugas yang dipersoalkan itu, dan untuk tujuan itu, Abu Hurairah dihantar dengan sekumpulan orang yang sepertinya untuk membantu.

Kedua:  Bahagian ‘Ali (‘a.s) dalam menyempurnakan tugas ini tidak lebih dan bahkan tidaklah lebih baik daripada Abu Hurairah dan kumpulan yang Abu Bakr hantar untuk membuat pengumuman sedangkan ‘Ali (‘a.s) tetap berada bersama-sama mereka berkongsi melaksanakannya.

            Sebenarnya, walau bagaimana ia dibuktikan, seperti yang dapat dilihat lebih awal bahawa Allah tidak menganggap Abu Bakr layak untuk melakukannya dan kemudian memerintahkan Nabi (s.‘a.w) memanggilnya kembali dan menyerahkan tugas itu untuk disempurnakan oleh 2 orang sahaja, dan tidak ada orang ketiga yang boleh menyainginya iaitu sama ada Nabi atau wasinya, ‘Ali (‘a.s).

            Akhir sekali, patut diingat bahawa semasa pemerintahan Mu‘awiyah, pemalsuan hadith adalah suatu perkhidmatan yang menguntungkan, melibatkan ramai orang dan sekutu-sekutu pemerintah, dan mereka pula disokong oleh pemerintah yang sebaliknya sibuk menyebarkan dakyah bahawa para pemalsu hadith itu adalah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan alim, dan dalam proses penyebaran hadith-hadith yang dihasilkan oleh mereka kepada orang ramai agar hadith-hadith itu dapat diketahui umum sebagai hadith yang sahih dan benar. Dalam usaha memberikan kepercayaan kepada hadith-hadith palsu mereka, mereka tanpa berselindung mengaitkannya sama ada kepada ‘Ali (a.s) sendiri atau kepada sepupu yang dipercayainya, ‘Abdullah bin al-‘Abbas, ataupun sahabat besar dan sekutunya, Jabir bin ‘Abdullah al-Ansari atau bahkan kepada cucu dan pewaris ilmunya, Imam Muhammad al-Baqir (‘a.s).

            Sebelum mengakhiri perbincangan ini, sebagai tambahannya sepanjang hidup Nabi (s.‘a.w), ‘Ali (‘a.s) tidak pernah diletakkan di bawah pimpinan mana-mana orang selain daripada Nabi (s.‘a.w) sendiri. Oleh itu, ‘Ali tidak berada dalam tentera Usamah, dalam tentera ‘Amru bin al-‘As, dalam kelompok Abu Bakr dan ‘Umar ketika mereka ditugaskan di Khaybar secara silih berganti, dan masing-masing kembali dengan gagal, kemudian ‘Ali (‘a.s) diutuskan dengan diletakkan kedua-duanya di bawah pengendaliannya dan Allah memuliakannya dengan kemenangan. Sekali lagi, ketika satu gerombolan diutus ke Yaman di bawah Khalid bin al-Walid dan yang lain-lain di bawah ‘Ali (‘a.s), Nabi (s.‘a.w) memerintahkan bahawa apabila kedua-duanya bergabung, ‘Ali (‘a.s) akan memegang kepimpinan. Kedudukan ‘Ali (‘a.s) yang unik ini tanpa sebarang keraguan lagi telah disepakati oleh semua. Menurut al-Hakim,[80] Ibn al-‘Abbas biasanya berkata: ‘Ali mempunyai empat (4) kelebihan yang tidak dimiliki sesiapa pun jua iaitu beliau merupakan orang yang pertama di kalangan Arab dan juga bukan Arab yang menunaikan salat bersama-sama Nabi (s.‘a.w), dan Rasulullah (s.‘a.w) sentiasa bersama-sama dengannya dalam setiap pergerakan tentera. Begitulah juga Hasan al-Basri biasanya menyebutkan: Tiada seorang pun pernah ditempatkan mengatasi ‘Ali (‘a.s) sebagai pemimpin, sedangkan mereka (yang lain) diletakkan di bawah kepimpinan orang lain.

33. Malaikat bercakap dengan ‘Umar

      Al-Bukhari[81] bercerita mengenai keutamaan ‘Umar, menerusi sumber-sumber yang sampai kepada Abu Hurairah bahawa Nabi (s.‘a.w) dikatakan bersabda: 

“ Sebelum kamu, terdapat beberapa orang di kalangan Bani Isra’il yang biasa berbicara dengan malaikat, walaupun mereka bukan nabi, dan sekiranya ada orang yang seperti itu di kalangan umatku, maka dia ialah ‘Umar…”

      Sekali lagi al-Bukhari[82] menceritakan menerusi para perawi yang berakhir dengan Abu Hurairah bahawa Nabi (s.‘a.w) dikatakan bersabda:

“ Terdapat di kalangan umat nabi-nabi sebelummu, sahabat dalam berbicara (dengan malaikat) dan sekiranya ada orang yang seperti itu di kalangan umatku ini, tentulah dia ialah ‘Umar.”

Kritikan

            Terbukti ini di antara hadith-hadith palsu yang direka atas desakan politik dan keburukan zaman itu dengan tujuan untuk mengangkat kedudukan Abu Bakr dan ‘Umar hampir dengan kedudukan Nabi (s.‘a.w) dan dengan tujuan untuk merendah-rendahkan keutamaan dan kedudukan ‘Ali (‘a.s) yang tinggi sebagai pengganti Nabi (s.‘a.w) yang benar-benar layak. Cukuplah dikatakan bahawa sekiranya Abu Hurairah meriwayatkan hadith ini pada zaman ‘Umar, tali sebat khalifah tentunya akan singgah di belakang badannya. Tetapi selepas ‘Umar, jalan terbuka luas baginya untuk melakukan apa sahaja yang disukainya untuk menggembirakan majikannya, Mu‘awiyah.

            Selanjutnya, diketahui umum di kalangan para sarjana dan ilmuan bahawa orang-orang dari kalangan umat terdahulu yang menikmati kedudukan tinggi dapat bercakap dengan malaikat terdiri sama ada nabi-nabi atau para penggantinya. Dalam apa keadaan, mereka adalah manusia ma‘sumun (terpelihara daripada dosa) sementara itu, biarpun seluruh kedudukannya yang mulia dalam siyasah Islam sebagai seorang khalifah yang keras, ‘Umar bukanlah seorang nabi atau pengganti nabi, dan bukan pula seorang yang ma‘sum dan terlepas daripada kesalahan. Oleh yang demikian, tidak timbul persoalan malaikat bercakap dengannya dalam keadaan sebenar, mahupun dalam bentuk gambaran semata-mata.

34. Warisan pusaka Nabi (s.‘a.w) adalah sadaqah

      Al-Bukhari[83] dan Muslim[84] menceritakan suatu riwayat  yang sampai kepada Abu Hurairah bahawa Nabi (s.‘a.w) bersabda:

“ Warisan pusakaku tidak akan dibahagikan seperti dinar, apa sahaja yang aku tinggalkan selepas ini, peruntukan isteri-isteri dan hamba-hambaku adalah berupa sadaqah.”

Kritikan

      Terdapat riwayat hadith yang diceritakan daripada Abu Bakr seorang sahaja daripada Nabi (s.‘a.w) yang menentang warisan pusaka Fatimah al-Zahra’ (‘a.s) seperti yang dinyatakan oleh kedua-dua orang tokoh hadith, al-Bukhari dan Muslim menerusi sumber-sumber yang sampai kepada ‘A’isyah yang berkata: Fatimah (‘a.s), anak perempuan Nabi (s.‘a.w) telah mengungkapkan kata-kata berikut kepada Abu Bakr yang meminta bahagiannya daripada hak warisan Nabi (s.‘a.w). Abu Bakr mengatakan: Rasulullah (s.‘a.w) telah bersabda: Kami para nabi tidak diwarisi, apa sahaja yang kami tinggalkan adalah berupa sadaqah.”

            Fatimah al-Zahra’ (‘a.s) merasa sungguh sedih terhadap sikap Abu Bakr dan enggan bercakap dengannya sehingga beliau (‘a.s) wafat. Sewaktu beliau wafat, suaminya mengebumikan jenazahnya pada waktu malam (menurut kehendak wasiatnya) dan Abu Bakr tidak diizinkan menghadirinya.

            Sebagai hujah Fatimah (‘a.s) terhadap hadith yang dikemukakan itu, beliau menanyakan: Adakah engkau (Abu Bakr) dengan sengaja meninggalkan kitab Allah dan mengenepikannya sedangkan Allah telah berfirman:

“ Dan Sulayman telah mewarisi Dawud.”[85]

Begitu juga doa Zakariyya:

“ Dan sesungguhnya aku khuatir terhadap mawaliku sepeninggalanku, sedang isteriku adalah seorang yang mandul, maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putera, yang akan mewarisiku dan mewarisi sebahagian keluarga Ya‘qub dan jadikanlah dia, ya Tuhanku, seorang yang diredhai.”[86]

      Allah menjelaskan:

“ Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembahagian harta pusaka untuk) anak-anakmu, iaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan….”[87] serta

“ diwajibkan ke atasmu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika dia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapa dan kaum kerabatnya secara  ma‘ruf, (ini adalah) kewajipan atas orang-orang  yang bertaqwa.”[88]

      Hujah-hujah Fatimah (‘a.s) jelas membuktikan bahawa hadith tersebut bercanggah dengan al-Qur’an. Kesedihannya terhadap tindakan Abu Bakr, keengganannya berbicara dengannya, penolakannya untuk membenarkan Abu Bakr menghadiri pemaqaman jenazahnya membuktikan tentangannya terhadap kebenaran hadith itu.

            Seterusnya, menurut catatan al-Bukhari[89] dikatakan bahawa semasa zaman Khalifah ‘Umar, ‘Ali (‘a.s) dan ‘Abdullah ibn al-‘Abbas telah mengemukakan perkara itu bersama-samanya sementara ‘Uthman, ‘Abd al-Rahman, Zubayr dan Sa‘d pula mengakuinya dan dia (‘Umar) mengatakan kepadanya: Adakah kamu tahu bahawa Nabi (s.‘a.w) pernah bersabda: Kami para nabi tidak diwarisi, apa yang kami tinggalkan adalah berupa sadaqah.” Mereka tidak dapat berbuat apa-apa sebaliknya hanya mengakuinya kerana dalam keadaan-keadaan ini, mereka tidak mempunyai pilihan lain berasaskan penghormatan mereka kepada kedua-dua orang khalifah tersebut.

            Pada zaman itu, Abu Hurairah ialah seorang tokoh yang tidak langsung dikenali dan tidak ada seorang pun memberikan perhatian terhadapnya berbanding terhadap para sahabat lain yang mempunyai keutamaan dan kebaktian yang jauh lebih banyak.

            Bagaimanapun, keadaan dan masa telah berubah kerana kebanyakan sahabat besar keluar menyertai ekspedisi-ekspedisi ketenteraan yang menyebabkan berlakunya penaklukan negara-negara seperti Syria, Mesir, Afrika, ‘Iraq, Iran, India dan sebagainya. Penduduk negara-negara itu telah menganuti Islam secara beramai-ramai yang kerananya, kebanyakan orang Islam mulai memasuki era baru.

            Pada masa itu, Bani Umaiyyah yang kini menguasai pemerintahan tertinggi ke atas seluruh negara umat Islam dengan sengaja melaung-laungkan dan menjulang tinggi nama Abu Hurairah untuk mencapai matlamat politik mereka telah merangsangkannya menghasilkan sebarang bentuk hadith yang menyebelahi atau menyokong ketiga-tiga orang khalifah.

            Dengan cara ini, Abu Hurairah keluar daripada kegelapan yang sebelum itu menenggelamkannya dan dia mulai menyampaikan hadith-hadith yang disukai para pemerintah dan sekutu-sekutu mereka yang suka mengampu. Oleh itu, dia menceritakan hadith yang dibahaskan di sini dengan cara yang digemari orang ramai dan disokong pula oleh para khalifah yang mereka sukai.

35. Abu Talib didakwa enggan mengucapkan dua kalimah syahadat (syahadatain)

      Muslim[90] menyampaikan sebuah cerita daripada Abu Hurairah yang mengatakan bahawa Nabi (s.‘a.w) bersabda kepada bapa saudaranya, Abu Talib:

“ Ucapkanlah kalimah la ilaha illa Llah, aku akan menjadi saksimu pada hari Qiyamah. Abu Talib berkata: Sekiranya aku tidak bimbang akan kaum Quraisy yang mengatakan aku melakukannya dalam keadaan terdesak, tentulah aku menyebutkannya di hadapanmu.” Justeru kerana itulah, Allah mewahyukan ayat al-Qur’an:

“ Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberikan petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendaki-Nya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mahu menerima petunjuk.”[91]

      Di tempat yang lain dalam Sahih Muslim, disebutkan daripada Abu Hurairah bahawa Nabi (s.‘a.w) bersabda kepada bapa saudaranya, Abu Talib:

“ Sebutkanlah kalimah La ilaha illa Llah, tetapi dia enggan. Justeru itu, Allah mewahyukan ayat (al-Qur’an) yang disebutkan tadi.”

Kritikan

      Berhubung dengan kesahihan hadith ini, patut diperhatikan bahawa Abu Talib wafat pada tahun ke-10 (bi‘thah) kenabian Muhammad (s.‘a.w), 3 tahun sebelum Hijrah, ataupun menurut riwayat lain dikatakan pada tahun ke-9 dan riwayat berikutnya pula mengatakan pada tahun ke-7. Oleh yang demikian, ia berlaku setidak-tidaknya 10 tahun sebelum Abu Hurairah datang ke Hijaz.

            Bagaimana mungkin Abu Hurairah menceritakannya daripada Nabi (s.‘a.w) tentang perihal bapa saudara Nabi (s.‘a.w) dan menyebutkan percakapan kedua-duanya seolah-olah dia melihat mereka berdua dengan matanya sendiri, dan mendengar mereka bercakap dengan telinganya sendiri?

            Terbukti hadith ini telah dipalsukan oleh musuh-musuh kepada keturunan Abu Talib dengan tujuan untuk menghina dan merendah-rendahkan kepentingannya dengan membuat dakwaan terhadapnya bahawa beliau tidak pernah menerima Islam dan mati pula sebagai seorang kafir.

            Para ulama dan sarjana di sepanjang zaman telah membuktikan tanpa sebarang keraguan bahawa Abu Talib merupakan seorang Islam yang sebenar-benarnya seperti yang diterangkan berdasarkan keterangan, kata-kata, syair dan perlakuannya yang tidaklah perlu dikemukakan di sini, kerana topik perbahasan di sini adalah mengenai Abu Hurairah dan bukannya Abu Talib. Sudah terbukti bahawa Abu Hurairah tidak meriwayatkan hadith yang sedang dibahaskan di sini kecuali dengan cara memalsukannya. 

36. Peringatan pertama pada Hari al-Dar (Yaum al-Dar)

      Al-Bukhari[92] dan Muslim menceritakan daripada Abu Hurairah yang mengatakan:

“ Ketika ayat: “ dan berikanlah peringatan kepada kaum kerabatmu yang terdekat…” diwahyukan, Nabi (s.‘a.w) bangkit dan bersabda: Wahai kaum Quraisy, aku tidak boleh  menyelamatkanmu daripada Allah, wahai anak-anak ‘Abd al-Manaf aku tidak dapat menyelamatkanmu daripada Allah, wahai Safiyah, aku tidak dapat menyelamatkanmu daripada Allah, wahai Fatimah (‘a.s), ambillah apa sahaja daripadaku yang kamu sukai, aku tidak dapat menyelamatkanmu daripada Allah.”

Kritikan

      Ayat ini diwahyukan pada peringkat awal kenabian Muhammad (s.‘a.w) sebelum dakwah secara terbuka di kota Makkah pada ketika Abu Hurairah masih lagi berada di Yaman kerana dia hanya datang ke kota Hijaz dan menganuti Islam selepas 20 tahun ia diwahyukan.

            Tidak timbul persoalan Abu Hurairah menceritakan sesuatu tentang ayat ini ataupun tentang cara diwahyukannya. Abu Hurairah telah merosakkan hadith ini dan mengubah-ubahkan penyusunannya. Hadith ini adalah salah sebuah hadith yang diakui sahih tetapi riwayatnya menyebutkan bahawa pada hari wahyu tersebut diturunkan, Nabi (s.‘a.w) mengumpulkan kaum kerabat baginda (s.‘a.w) yang terdekat termasuklah bapa saudaranya, Abu Talib, Hamzah, ‘Abbas dan juga Abu Lahab yang dilaknat.

Nabi (s.‘a.w) menyeru semuanya kepada jalan Allah dan di antara lain, baginda berkata: Dengan sebab itu, kini siapakah di antara kalian yang bersedia memikul tanggungjawab dalam urusanku dan menjadi saudara, wasi, wali dan pengganti serta khalifahku (selepasku)?

Justeru itu, ‘Ali (‘a.s) yang paling muda di antara mereka mengatakan: Aku, wahai Rasulullah (s.‘a.w), aku sanggup memikul tanggungjawabmu. Lalu Nabi (s.‘a.w) memegang dan mengangkat tangan ‘Ali (‘a.s) sambil mengumumkan: Sesungguhnya inilah saudara, wasi, wali, imam dan khalifah (selepasku) di kalanganmu, maka hendaklah kamu mendengar dan mentaatinya.

37. Orang berkulit hitam (Habsyi) bermain-main dalam masjid berdekatan Nabi (s.‘a.w)

      Al-Bukhari mengambil riwayat daripada Abu Hurairah yang berkata:

“ Di kalangan kami terdapat orang Habsyi (mereka) bermain-main di dalam masjid berdekatan Nabi (s.‘a.w) lalu datang ‘Umar dengan mengambil batu dan melontarkannya kepada mereka. Nabi lalu menegahkan sambil berkata wahai ‘Umar.”

      Menurut pendapatku, sesungguhnya Rasulullah sangat menjauhi permainan dan terlepas daripada perbuatan sia-sia (al-‘abath). Baginda sangat mengetahui perkara-perkara yang dilarang Allah dan Rasul-Nya daripada menyediakan ruang untuk orang-orang yang jahil bersuka ria (al-lahw) dalam masjid di hadapannya sendiri. Masanya dipenuhi perkara-perkara ukhrawiyah dan duniawi yang lebih berharga, dan tidak ada ruang untuk berseronok.

            Allah memelihara baginda daripada perbuatan menyibukkan masjid yang mulia dengan perkara-perkara yang sia-sia, keseronokan atau perbuatan yang melalaikan (lagha).[93]

38. Pembatalan sebelum tiba masa mengamalkannya

      Al-Bukhari meriwayatkan daripada Abu Hurairah yang berkata:

“ Rasulullah mengutuskan kami dalam suatu perutusan. Baginda berkata: Sekiranya kamu menemui si fulan dan si fulan hendaklah kamu membakar kedua-duanya. (Katanya) Kemudian Rasulullah berkata kepada kami ketika kami hendak keluar: Sesungguhnya aku memerintahkan kamu semua supaya membakar si fulan dan si fulan. Sesungguhnya api tidak dapat menimpakan azab melainkan Allah ta‘ala, lalu sekiranya kamu berjumpa dengan mereka berdua, (kamu) bunuhlah mereka.”

Kritikan

      Ini adalah hadith palsu kerana ia mengandungi pembatalan sebelum tiba waktu melakukannya. Ia sama sekali mustahil berlaku kepada Allah ta‘ala dan kepada Rasul-Nya (s.‘a.w) sebagaimana diakui dalam hal ini, bahawa Rasulullah berkata: Bakarlah fulan dan fulan. Dia berkata demikian daripada Allah yang menyatakan: “ tidaklah sesuatu yang diucapkannya itu melainkan ia wahyu yang diwahyukan.”

            Bagaimana mungkin terbatal kata-kata tersebut sebelum tiba masa untuk mengamalkannya. Bukankah pembatalan dan peristiwa itu sendiri memberikan implikasi kejahilan? Allah Yang Maha Agung terlepas daripada kata-kata manusia yang zalim.

39. Melakukan perbuatan dalam jangka masa yang tidak memadai.

            Al-Bukhari mengambil riwayat daripada Abu Hurairah secara marfu‘ yang mengatakan:

“ Dipermudahkan al-Qur’an kepada Dawud ketika dia meminta pelana diletakkan di atas kudanya sedangkan dia sempat membaca al-Qur’an sebelum pelana itu sempat diletakkan.”

Kritikan

      Pada pendapatku: Kenyataan ini mustahil berlaku dilihat dari dua sudut:

Pertama: Al-Qur’an diwahyukan kepada Khatam al-Nabiyyin wa al-Mursalin Muhammad (s.‘a.w) dan tidak mungkin sebelumnya. Bagaimanakah Nabi Dawud (‘a.s) boleh membacanya.

            Mereka berpendapat bahawa maksud al-Qur’an di sini merujuk kepada kitab al-Zabur dan al-Tawrat. Ia dinamakan al-Qur’an kerana berlakunya mu‘jizat dengan kedua-duanya seperti berlaku hal yang sama kepada al-Qur’an yang diturunkan kepada Muhammad (s.‘a.w).
           
            Pada pendapatku: Dalam jawapan itu ada pandangan lain kerana mereka membawa kata-kata Abu Hurairah dalam hal ini bukannya seperti yang dikehendaki. Wa Allahu a‘lam.

            Kedua: Masa meletakkan pelana di atas belakang binatang itu tidak memungkinkan  berkesempatan membaca al-Qur’an, sama ada yang dimaksudkan itu diturunkan kepada Rasulullah (s.‘a.w) ataupun yang dimaksudkan itu al-Zabur atau al-Tawrat. Apa yang pasti dari segi logik akal adalah bahawa perbuatan itu tidak dapat diterima berlaku pada waktu yang terlalu singkat. Inilah kesalahan yang tidak dapat diragukan sama sekali.

            Justeru, tidak seperti penjelasan al-‘Allamah al-Qastalani dalam perkara ini dalam kitabnya, Irsyad al-Sari katanya: Hadith ini membuktikan bahawa Allah memendekkan masa kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya dari kalangan hamba-Nya seperti mana ia menggulung tempat bagi mereka (katanya).

            Al-Nawawi berkata sebahagian mereka membaca empat (4) khatamat pada sebelah malam dan 4 khatamat pada sebelah siang. Kamu dapat melihat Abu al-Tahir di Quds al-Syarif pada tahun 867. Aku mendengar daripadanya kerana ketika itu dia membaca kedua-duanya lebih daripada 10 khatamat bahkan Syaikh al-Islam al-Burhan bin Abi Syarif berkata kepadaku: Dia membaca 15 khatamat siang dan malam (katanya): Inilah persoalan yang tidak ada ruang untuk mengetahuinya kecuali dengan anugerah Allah dan lafaz tersebut berakhir.

40. Manusia bertukar bentuk menjadi tikus

      Al-Bukhari[94] dan Muslim[95] telah mengambil riwayat daripada Abu Hurairah yang mengatakan:

“ Sekumpulan manusia tertentu dari kalangan Bani Israil didapati hilang dan tidak diketahui apa yang mereka telah lakukan. Aku tidak melihat mereka kecuali beberapa ekor tikus. Sekiranya susu unta diletakkan di hadapan mereka, mereka tidak akan meminumnya, tetapi sekiranya susu kambing ditempatkan di hadapan mereka, mereka akan meminumnya.”

Kritikan

Ini contoh kebodohan yang paling jelas yang sudah sewajarnya dibuang jauh-jauh daripada Islam secepat dan sebanyak mungkin. Tidaklah perlu dipertikaikan lagi bahawa mempercayai peristiwa itu bertentangan sama sekali dengan akal dan ternyata ia memperbodoh-bodohkan umat Islam.

41. Apabila sesebuah hadith ditolak di hadapannya, dia mengatakan bahawa dia mendengarnya daripada Fadl bin ‘Abbas, bukannya daripada Nabi (s.‘a.w)

      Muslim[96] telah mengambil riwayat menerusi ‘Abd al-Malik bin Abu Bakr bin ‘Abd al-Rahman bahawa Abu Bakr menceritakan: Aku terdengar Abu Hurairah menceritakan bahawa sesiapa yang berada dalam keadaan berhadath besar (seperti junub) tidak harus berpuasa. Aku menyampaikannya kepada ‘Abd al-Rahman bin Hars. Dia tidak bersetuju dan tidak dapat menerimanya lalu ‘Abd al-Rahman dan aku bersama-sama menemui ‘A’isyah dan Umm Salamah. ‘Abd al-Rahman menanyakan perkara itu kepada kedua-duanya, lalu mereka mengatakan bahawa ketika Rasulullah (s.‘a.w) berada dalam keadaan berhadath besar (seperti junub) menjelang subuh, disebabkan perkara lain daripada tidur, biasanya baginda berpuasa. Kemudian, kami menemui Marwan yang merupakan gabenor Mu‘awiyah di Madinah.

            ‘Abd al-Rahman menyebutkan perkara itu kepadanya. Marwan berkata: Kenapa kamu tidak pergi kepada Abu Hurairah dan merujuk kepadanya tentang apa yang diceritakan. Llau kami pun pergi berjumpa Abu Hurairah. ‘Abd al-Rahman menceritakan perkara itu kepadanya lalu dia berkata:  Adakah kedua-dua wanita itu memberitahumu seperti itu. Katanya: Ya. Abu Hurairah  berkata: Mereka lebih mengetahui. Kemudian Abu Hurairah berdalih dengan mengatakan riwayat itu diambilnya daripada Fadl bin ‘Abbas yang mengatakan: Aku mendengarnya daripada Fadl bin ‘Abbas  dan bukannya daripada Rasulullah (s.‘a.w).

            Sudah diketahui umum bahawa Fadl bin ‘Abbas wafat semasa  zaman pemerintahan Abu Bakr sedangkan perkara ini berkaitan dengan zaman Mu‘awiyah. Bagaimana mungkin Abu Hurairah boleh mengatakan: “ Aku dengarinya daripada Fadl bin ‘Abbas dan bukannya daripada Nabi?” Sekiranya Fadl bin ‘Abbas masih hidup, tentulah Abu Hurairah tidak dapat mengaitkan perkara itu dengannya sama sekali.

            Wajar ditambah di sini bahawa Nabi (s.‘a.w) terlalu mulia, agung dan sempurna berbanding dengan tuduhan dan tohmahan yang dilempari orang ramai terhadapnya. Mustahil Nabi (s.‘a.w) berada dalam keadaan berhadath besar (seperti junub) menjelang subuh, khususnya semasa hari-hari berpuasa, apatah lagi berjanabah  waktu malam tidak berlaku kepada Nabi kerana itu adalah perbuatan syaitan yang tidak mampu menghasut manusia-manusia suci tersebut.
42. Dua buah hadith bercanggah antara satu sama lain

      Al-Bukhari[97] mengambil riwayat daripada Abu Hurairah bahawa Nabi (s.‘a.w) bersabda:

“ Tidak ada permusuhan, tidak ada penyakit berjangkit, tidak ada …” Seorang Arab berkata: Ya Rasululah (s.‘a.w), apa pula sekiranya seekor unta di padang pasir apabila seekor unta yang berpenyakit bercampur dengannya dan menjadikannya berpenyakit. Rasulullah (s.‘a.w) mengatakan: Siapakah yang memulakan penyakit itu?”

      Sebaik sahaja selesai (hadith ini) dan tanpa sebarang campurtangan, al-Bukhari menyampaikan cerita daripada Abu Salma bahawa dia mendengar Abu Hurairah berkata selepas meriwayatkan cerita itu bahawa Nabi (s.‘a.w) bersabda: Orang sakit tidak harus bertemu dengan orang yang sihat.” Mendengarkan perkara itu, Abu Salma berkata: Wahai Abu Hurairah, bukankah kamu yang menceritakan bahawa tiada penyakit yang berjangkit (merebakkan penyakit daripada sesuatu kepada yang lain). Abu Hurairah menarik balik riwayat terdahulu dan tidak dapat berkata selanjutnya.

43. Dua orang bayi yang baru lahir bercakap tentang perkara yang tidak diketahui

Al-Bukhari[98] dan Muslim[99] telah menceritakan daripada Abu Hurairah tentang sebuah hadith yang diriwayatkannya:

“ Di kalangan Bani Isra’il, ada seorang bernama Juraih. Suatu ketika dia sedang bersalat ketika ibunya datang dan memanggilnya. Dia berkata: Patutkah aku menyahutinya atau meneruskan salatku? Ibunya kemudian berkata: Ya Tuhan, jangan biarkan dia mati sehinggalah dia melihat wajah perempuan pelacur.” Pada masa itu, Juraih berada di rumah ibadatnya. Seorang wanita menyerahkan dirinya kepadanya tetapi dia tidak memberikan perhatian kepadanya, lalu wanita itu pergi kepada seorang pengembala  dan tidur dengannya. Kemudian wanita itu melahirkan seorang anak dan menyatakan bahawa anak itu adalah anak Juraih. Orang ramai datang kepadanya dan meruntuhkan rumah ibadatnya sambil memalukan dan mencelanya. Justeru, dia lalu mengambil wudu’ dan bersalat, lalu anak itu datang kepadanya. Dia bertanyakannya: Wahai anak, siapakah ayahmu? Anak itu menjawab: Seorang pengembala. Kemudian orang ramai berkata: Marilah kita bina rumah ibadat untuknya daripada emas. Dia berkata: Jangan, tetapi memadailah dengan Lumpur.”

      Abu Hurairah meneruskan lagi: Ada seorang wanita yang menyusukan anaknya yang berasal dari kalangan Bani Isra’il. Kebetulan lalu seorang lelaki berdekatan dengannya sambil menunggang dan mempunyai salib. Wanita itu berkata:  Ya Tuhan, jadikanlah anakku sepertinya. Anak tersebut lalu meninggalkan tetek ibunya dan pergi kepada penunggang itu dan berkata: Ya Tuhanku, janganlah jadikan aku sepertinya. Lalu dia kembali menyusu dengan ibunya.

            Abu Hurairah berkata seolah-olah dia sendiri melihat Nabi (s.‘a.w) menghisap jarinya lalu menyambung kembali: Kemudian ibu anak itu melintasi para hamba pembantu sambil berkata: Ya Tuhanku, jangan jadikan anakku seperti ini. Anak itu melepaskan tetek ibunya dan berkata: Kenapa demikian? Dia membalas: Penunggang itu salah seorang penzalim, sementara orang ramai menyalahkan hamba pembantu itu yang dikatakan terlibat mencuti dan berzina tetapi sebenar tidak.

Kritikan

      Juraih atau dua orang anak itu bukanlah terdiri daripada nabi. Lantaran itu, sesuatu kejadian luarbiasa tidak boleh berlaku kepada mereka kerana kejadian luarbiasa (mu‘jizat) yang menyalahi kebiasaan hanya boleh berlaku sebagai bukti atau tanda-tanda kenabian. Sementara itu, percakapan dua orang anak tentang perkara yang tidak diketahui itu adalah menyalahi kebiasaan seperti yang disebutkan al-Qur’an:

            “ Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah), (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.”[100]
           
44. Abu Hurairah ditugaskan menguruskan zakat atau fitrah sebagai amanah sementara syaitan datang mencurinya selama 3 malam

      Al-Bukhari[101] menerusi para perawi berakhir dengan Abu Hurairah bahawa dia berkata:

“ Nabi (s.‘a.w) menyerahkan amanah kepadaku zakat bulan Ramadan. Seseorang telah datang dan mengambil barang makanan. Aku dapat menangkapnya dan berkata: Demi Allah, aku akan membawamu kepada Nabi (s.‘a.w).” Dia berkata: Aku seorang yang memerlukannya dan oleh kerana aku mempunyai tanggungan, keperluanku semakin bertambah.” Lalu, aku melepaskannya pergi. Pagi esoknya, Nabi (s.‘a.w) menanyakanku: Abu Hurairah, apakah yang engkau lakukan terhadap orang yang ditangkap semalam? Aku berkata: Wahai Nabi (s.‘a.w), dia merayu kerana keperluan yang mendesak, dan kerana mempunyai tanggungan, lalu aku kasihan kepadanya dan membiarkannya pergi.” Nabi (s.‘a.w) berkata: Dia berdusta kepadamu, dan dia pasti datang lagi.” Justeru aku memberikan perhatian kepadanya. Dia datang dan mulai mengambil barang makanan. Aku menangkapnya dan berkata: Demi Allah, aku pasti akan membawamu kepada Nabi (s.‘a.w).” Katanya: Aku amat memerlukannya dan kerana aku mempunyai tanggungan, keperluanku amat mendesak. Lalu aku melepaskannya pergi. Keesokan paginya, Nabi (s.‘a.w) bertanya kepadaku: Wahai Abu Hurairah, apakah lelaki yang engkau tangkap semalam lakukan? Aku menjawab: Wahai Nabi (s.‘a.w), dia mengeluh kerana keperluannya dan kerana mempunyai tanggungan, lalu aku kasihan kepadanya dan membiarkannya pergi. Nabi (s.‘a.w) berkata: Dia berbohong kepadamu dan dia pasti akan datang kembali. Lalu aku memperhatikannya, pada kali ketiga. Dia datang dan mengambil barangan makanan. Aku menangkapnya dan berkata: Aku pasti akan membawamu kepada Nabi (s.‘a.w). Dia mengadu: Engkau biarkanlah aku. Aku akan ajarkanmu apa yang Allah mungkin berikan kebaikan kepadamu. Apabila kamu hendak tidur, kamu hendaklah membaca ayat Kursi. Selama mana kamu berada di katil, Allah akan melindungimu dan syaitan tidak akan mendekatimu sehingga pagi menjelang. Dengan itu, aku melepaskannya pergi. Apabila hari mulai pagi, Nabi (s.‘a.w) berkata kepadaku: Apakah tawananmu semalam lakukan? Aku pun menceritakan semua cerita itu kepadanya. Kemudian baginda berkata: Mahukah kamu tahu siapakah yang bercakap denganmu selama 3 malam itu? Aku berkata: Tidak. Nabi (s.‘a.w) berkata: Ia adalah syaitan.”

Kritikan

Ini adalah hadith palsu yang tiada seorang pun akan memberikan perhatian kepadanya kecuali orang-orang yang bodoh. Di sini Abu Hurairah telah mereka cerita yang melibatkan pembohongan terhadap Nabi (s.‘a.w) kerana dengan menunjukkan kasihan belas terhadap pencuri itu, Abu Hurairah telah menerima kata-katanya dan sebaliknya menunjukkan sikap tidak mempercayai Nabi (s.‘a.w)  yang telah memperingkatkannya sebanyak 3 kali bahawa orang itu adalah pendusta.

Kedua: cerita itu benar-benar menunjukkan bahawa Abu Hurairah telah bersumpah dengan nama Allah bahawa dia pasti akan membawa pencuri itu ke hadapan Nabi (s.‘a.w) tetapi dia tidak memenuhi janjinya, sebaliknya mengingkarinya bukan sekali malahan tiga kali. Adakah Abu Hurairah menganggap mengingkari janji itu dibenarkan?

            Terdapat kelemahan ketiga dalam periwayatan ini. Abu Hurairah telah diberikan amanah untuk menjaga zakat Ramadan, bukannya dengan membenarkan ia dicuri. Bagaimana pula dia membiarkan pencuri itu mengambilnya? Sudah pasti, seseorang yang diserahkan amanah untuk menjaga harta itu tidak mempunyai hak untuk membenarkan sesiapa sahaja mengambilnya, bukan sekali malahan dua dan tiga kali.

            Kita hanya mampu berserah kepada Allah daripada mempercayai cerita rekaan ini.

45. Penerimaan Islam oleh Ibu Abu Hurairah dengan doa Nabi (s.‘a.w) dan juga doa Nabi (s.‘a.w) agar kedua-duanya dicintai orang-orang mu’min dan orang-orang mu’min pula dicintai kedua-duanya

      Muslim[102] telah menyampaikan cerita menerusi sumbernya yang diakui berakhir dengan Abu Hurairah bahawa dia menceritakan:

“ Aku biasanya mendakwah ibuku kepada Islam pada ketika dia masih seorang kafir. Pada suatu hari ketika aku mengajaknya kepadanya (Islam), dia menyebutkan kejahatan dan keburukan Nabi (s.‘a.w)  kepadaku. Lalu aku datang kepada Nabi (s.‘a.w) sambil menangis dan mengatakan kepadanya: Wahai Rasulullah (s.‘a.w), ibuku telah menyebutkan keburukanmu. Tolonglah doakan kepada Allah agar memberikannya petunjuk.” Nabi (s.‘a.w) lalu berdoa: Ya Allah! Berikanlah petunjuk kepada ibu Abu Hurairah. Justeru, aku merasa sangat gembira. Ketika aku sampai ke muka pintu aku dapatinya terbuka. Apabila ibuku mendengar bunyi langkahku dia menjemputku masuk ke rumah sementara itu, aku terdengar bunyi titisan air. Dia sedang mandi, dan memakai pakaiannya dan dengan segera memakai hijabnya. Lalu dia membuka pintu dan berkata kepadaku: Wahai Abu Hurairah, aku bersaksi bahawa tiada tuhan melainkan Allah dan juga aku bersaksi bahawa Muhammad (s.‘a.w)  ialah Rasulullah dan Nabi-Nya. Aku pun kembali  kepada Rasulullah (s.‘a.w), sambil menangis kesukaan lalu berkata kepadanya: Wahai Rasulullah (s.‘a.w)! Inilah berita yang menggembirakan. Allah telah memperkenankan doamu dan telah memberikan petunjuk kepada ibuku.” Justeru itu, Nabi (s. ‘a.w) memuji-muji Allah dan mengatakan: Ini berita baik. Aku kemudian berkata kepadanya: Wahai Nabi (s.‘a.w), tolonglah mohon doa kepada Allah agar Dia menjadikanku dan ibuku dikasihi orang-orang mu’min dan menjadikan mereka dicintai oleh kami.” Nabi (s.‘a.w) kemudian berdoa: Ya Allah, jadikanlah hamba-Mu ini dan ibunya dikasihi hamba-hamba-Mu yang beriman dan jadikanlah orang-orang mu’min dikasihi oelh mereka.” Dengan demikian, tiada orang mu’min yang mendengar dan melihatku, tidak mencintaiku.

Kritikan

Hadith ini terdedah kepada beberapa tentangan:

Pertama: Hadith ini tidak diriwayatkan terus daripada Nabi  (s.‘a.w) menerusi mana-mana perawi lain kecuali Abu Hurairah, yang menjadi satu-satunya perawi hadith ini. Ini menjadi tanda kelemahannya.

Kedua: Dikatakan bahawa ibu Abu Hurairah masih kafir dan enggan menerima Islam. Dia cenderung kepada Islam hanya apabila Nabi (s.‘a.w) berdoa untuknya. Persoalan yang timbul adalah apakah motif atau tujuannya berhijrah dari Yaman yang merupakan tempat lahir dan kesukaannya  ke kota Madinah yang menjadi pusat Islam, kediaman Nabi (s.‘a.w) dan tempat yang menjadi pusat sokongannya. Bukankah dia dan tidak ragu-ragu lagi dia masih berada di Yaman berterusan menyembah berhala bersama-sama dengan orang lain di tempat itu umumnya? Apakah jawapan kepada persoalan ini dapat dikemukakan oleh para peminat Abu Hurairah berikan? Pastinya tidak ada, kerana mereka tidak dapat menafikan fakta-fakta sejarah.

Lebih-lebih lagi, tiada dalam mana-mana kitab sejarah hadith menyebutkan ibu Abu Hurairah kecuali sekali ketika Khalifah ‘Umar, melucutkan jawatan Abu Hurairah dari Bahrain, telah berkata kepadanya: “ Ibumu Umaimah tidak memberikanmu sebarang kerja kecuali memberi makan kaldai.” Rujukan dalam bentuk tunggal menyebutkan namanya sekali sahaja dan tidak ada lagi yang lain.

Ketiga: Diketahui umum bahawa Abu Hurairah merupakan salah seorang ahli Suffah yang papa kedana mencari sisa-sisa makanan di jalanan untuk menyelamatkan nyawanya. Dia sendiri menceritakan bahawa dia biasanya berada di ruang antara mimbar Nabi (s.‘a.w) dan kediaman ‘A’isyah. Orang ramai melintasinya sambil meletakkan kaki mereka ke atasnya dengan menganggapkannya orang gila. Ia sebenarnya bukanlah kerana gila tetapi kerana kelaparan yang menyebabkannya demikian. Abu Hurairah tetap berada di Suffah – suatu tempat di masjid Nabi (s.‘a.w) di Madinah. Bagaimana mungkin dia memiliki sebuah rumah miliknya sendiri di Madinah seperti yang disebutkan dalam hadith ini?

Keempat: Sekiranya semua yang Abu Hurairah ceritakan dalam hadith ini benar, ia boleh dianggap suatu tanda kenabian dan lambang Islam bahawa Allah dengan segera memperkenankan doa Nabi-Nya (s.‘a.w) dengan menyiapkan petunjuk kepada ibu Abu Hurairah sedangkan wanita ini yang masih berada dalam keadaan kufur dan sesat berubah kepada mu’minah yang beriman, bertaqwa dan lengkap dipenuhi peranan dan ajaran syariah Islam. Diketahui umum juga bahawa para sahabat sama ada banyak atau sedikit telah meriwayatkan semua tanda besar dan lambing-lambang Islam dan kenabian. Apakah pula yang dapat menghalang mereka daripada menceritakan peristiwa ini, sekiranya ia benar. Hakikatnya bagaimanapun menunjukkan tiada seorang pun menceritakannya melainkan Abu Hurairah seperti seolah-olah tiada seorang pun pernah mendengar atau melihat ibunya kecuali dirinya.

Kelima: Sekiranya kenyataan Abu Hurairah benar bahawa Allah menjadikannya dan ibunya dicintai semua orang mu’min dan menjadikan orang-orang mu’min dicintai mereka berdua, lalu mengapakah ahli kaum kerabat Nabi (s.‘a.w) iaitu Ahl al-Baitnya yang merupakan ketua sekalian mu’min dan 12 orang Imam suci dari kalangan mereka memandang rendah kedudukannya, menolak hadith-hadith yang disampaikan olehnya dan tidak memberikan perhatian atau penekanan langsung dengan dia sendiri adalah sebuah parti, sehinggakan Amir al-Mu’minin ‘Ali (‘a.s) berkata:

“ Sesungguhnya orang yang mengadakan pendustaan paling banyak  (atau katanya manusia yang paling banyak berbohong) terhadap Rasulullah (s.‘a.w) ialah Abu Hurairah al-Dusi.”  
     
      Selanjutnya, sekiranya Abu Hurairah dicintai orang-orang mu’min dan dia mencintai orang-orang mu’min, kenapa Khalifah ‘Umar memanggilnya pada ketika melucutkannya dari Bahrain: Wahai musuh Allah dan musuh al-Qur’an, kamu telah menyalahgunakan harta Allah..” Bagaimana musuh Allah dan musuh al-Qur’an menjadi orang yang dikasihi atau pencinta semua orang mu’min, dan semasa zaman Nabi (s.‘a.w). ‘Umar telah memukulnya di bahagian dadanya dan dia jatuh tidak sedarkan diri, manakala selepas Nabi (s.‘a.w), dia memukulnya dengan tali sebat sehingga berdarah di  bahagian belakang badannya dan mengambil balik 1000 dirham yang telah disalahgunakan daripada harta umat Islam (iaitu harta awam) dan menyimpannya kembali dalam perbendaharaan. Kemudian, kali ketiga dia memukulnya dengan berkata: Wahai Abu Hurairah, kamu telah menghubungkan terlalu banyak hadith kepada Nabi (s.‘a.w) dan aku akan memerangimu kerana kamu berdusta terhadap Rasulullah (s.‘a.w).” Pernah pada satu masa, dia berkata kepadanya: Lebih baik kamu tinggalkan menceritakan hadith-hadith atau jika tidak, aku akan membuangmu ke bumi Dus (ard Dus) atau ke tanah monyet (bi-ard al-qirdah).[103]

            Terdapat pertelingkahan yang hampir sama antaranya dengan yang lain seperti ‘Abdullah bin al-‘Abbas, ‘A’isyah dan seumpamanya yang tidak selaras dengan konsepsi cinta antaranya dengan yang lain.

            Memang, sepanjang beberapa tahun yang akhir cinta wujud di antaranya dengan ahli-ahli keluarga ‘Amru bin al-‘As, keluarga Abu Mu‘it dan keluarga Abu Sufyan. Mereka tertarik untuk menyayanginya kerana hadith-hadithnya yang banyak menyokong kekuasaan palsu mereka manakala dia pula tertarik menyayangi mereka kerana keistimewaan yang mereka  tunjukkan kepadanya di mana mereka mengeluarkannya daripada keadaan tidak dikenali  kepada kedudukan yang masyhur dan terkenal. Contohnya, Marwan bin Hakam menjadikannya sebagai timbalannya di Madinah ketika dia tiada di sana. Seterusnya,  Marwan inilah yang mengahwinkan Abu Hurairah dengan Busra binti Ghazwan. Namun bagi keluarga Abu al-‘As dan Abu Sufyan, Abu Hurairah tidak dapat memberikan perhatian kepadanya. Ketika Abu Hurairah menghidapi penyakit yang membawa maut, Marwan merawatnya dengan penuh penghormatan dan perhatian terhadapnya. Ketika dia cuba untuk mendapatkan maklumat tentang keadaan kesihatannya, dia akan mendoakan penyakitnya pulih. Dia juga mengunjunginya pada hari-hari terakhirnya. Ketika dia meninggalkannya dan berlalu, seorang lelaki mengikutinya  dan memberitahunya bahawa Abu Hurairah telah mati. Ketika jenazahnya diusung, Marwan berada di hadapan yang lain sementara anak-anak ‘Uthman sedang mengusung keranda sehingga mereka sampai ke al-Baqi‘. Di sana al-Walid bin Utbah bin Abi Sufyan memimpin salat jenazah. Kemudian dia mengutuskan berita kematiannya kepada sepupunya, Mu‘awiyah yang mengarahkan agar penggantinya hendaklah dikurniakan 10 000 dirham dan agar mereka dilayani dengan penuh kebaikan.  Contoh-contoh ini menunjukkan perhatian istimewa mereka kepadanya. Adakah mereka semua orang-orang mu’min yang menurut Abu Hurairah, dijadikan untuk mencintainya dan dia pula mencintai mereka? Apalah malangnya!

46. Hamba Abu Hurairah semasa penghijrahannya

      Al-Bukhari[104] telah menyampaikan riwayat menerusi sumber-sumbernya sampai kepada Abu Hurairah bahawa dia menceritakan:

“ Apabila aku menuju kepada Nabi (s.‘a.w), aku merasakan dalam perjalanan itu: “ Malam yang panjang dan menjemukan, walaupun aku terselamat daripada tempat kekufuran.” Katanya lagi: Semasa dalam perjalanan, seorang hambaku lari.. Kemudian aku sampai kepada Nabi (s.‘a.w) dan memberikan salam kepadanya. Ketika aku bersama-sama baginda, hamba itu muncul. Nabi (s.‘a.w.) berkata kepadaku: Wahai Abu Hurairah, inikah hambamu? Aku berkata: Dia kini bebas demi Allah, lalu aku membebaskannya.

      Sudah pasti Abu Hurairah membingungkan pemahaman orang ramai ketika dia cuba mengatakan bahawa dia dibesarkan sebagai anak yatim, berpindah sebagai seorang peminta sedekah, bekerja dengan lelaki dan wanita tersebut untuk mendapatkan makanan untuk mengalas perutnya, biasa mengendalikan tunggangan mereka ketika mereka menunggang  dan menurunkan mereka ketika mereka hendak turun, dan kemudian pada masa yang sama dia mendakwa memiliki hamba yang dibebaskannya atas nama Allah. Kelihatan kedudukannya adalah bahawa dia menceritakan  hadith ini sepanjang hari-hari terakhir dalam hidupnya ketika dia memperolehi layanan istimewa Marwan dan keluarga Abu Sufyan, hingga menyebabkannya terlupa keadaannya sendiri semasa hari-hari perpindahannya atau sebelum ataupun selepas itu ketika dia tidak mempunyai apa-apa, memberikan khidmat kepada orang ramai untuk mengisi perutnya dan bukan pula seorang yang dikenali ramai.

47. Cerita dongeng bermatlamat untuk memperlihatkan kebaikan bersaqadah

      Muslim[105]  telah menyampaikan cerita daripada Abu Hurairah yang meriwayatkan daripada Nabi (s.‘a.w):

“ Ada seorang lelaki di sebuah tanah yang tandus. Dia terdengar suara di awan mengatakan: Aku akan menyirami taman si-polan dan si-polan.” Kemudian awan itu berlalu dan menurunkan air ke atas taman itu sementara orang itu berdiri di sana menyirami air dengan penyodoknya. Dia berkata kepadanya: Wahai hamba Allah, siapakah namamu? Dia memberitahu nama si-polan dan si-polan. Ia adalah nama yang sama seperti yang didengarinya dalam awan. Kemudian ditanya: Kenapakah kamu bertanya namaku.” Katanya: “ Ini kerana aku terdengar suatu suara di awan yang menyebutkan pemilik air itu. Aku diberitahu: “ Aku akan mengairi taman si-polan dan si-polan, dengan menyebut namamu. Lalu, apakah yang kamu hendaklah lakukan mengenainya? Jawabnya: Oleh kerana kamu telah memberitahuku semua ini, aku akan perhatikan apa hasilnya dan kemudian mensadaqahkan 1/3 daripadanya.”

Kritikan

      Ini adalah sesuatu kejadian yang mustahil berlaku kerana ia berlawanan dengan tabiat semulajadi, tetapi Abu Hurairah telah mengemukakan khayalannya dengan matlamat untuk menjelaskan kebaikan bersadaqah dan telah mengaitkannya kepada Nabi (s.‘a.w) mengikut kehendaknya tatkala menceritakan cerita-cerita khayalannya. Kita hanya dapat menyebutkan La hawla wa la quwwata illa bi-Llahi’l ‘aliyyi’l-‘azim.    

48. Sebuah lagi cerita khayalan tentang kebaikan memenuhi sumpah

      Al-Bukhari[106] telah menceritakan bahawa Abu Hurairah meriwayatkan daripada Nabi (s.‘a.w) bahawa:

“ Seorang lelaki daripada Bani Isra’il meminta seorang yang lain daripada Bani Isra’il supaya meminjamkannya 1000 dinar.  Dia memintanya membawakan saksi yang akan mempersaksikannya. Dijawab: Cukuplah Allah menjadi saksi. Kemudian katanya: Dalam hal ini, kamu bawalah seorang penjamin.” Dia berkata: “ Cukuplah Allah sebagai penjamin.” Katanya: “ Kamu benar,” lalu dia meminjamkannya untuk suatu jangkamasa tertentu. Orang itu menuju ke laut lepas dan menjalankan urusniaganya. Kemudian dia mencari alat pengangkut untuk membawanya sampai kepada orang itu pada masa yang dijanjikan, tetapi dia menjumpai alat pengangkut itu. Lalu dia mengambil kayu panjang dengan membuat suatu lubang di dalamnya, meletakkan 1000 dinar ke dalamnya bersama-sama sekeping nota untuk sahabatnya dan selepas menutupnya, dia membawanya ke laut. Lantas, dia melaungkan: “ Ya Allah, pastinya Engkau mengetahui  bahawa aku meminta si-polan dan si-polan meminjamkanku 1000 dinar. Dia memintaku mendapatkan penjamin dan aku berkata: Memadailah Allah sebagai penjamin lalu dia bersetuju. Kemudian dia memintaku mendatangkan saksi dan aku berkata: Memadailah Allah sebagai saksi dan dia juga bersetuju. Kemudian, aku cuba dapatkan alat pembawa untuk mengembalikan wangnya tetapi aku tidak mendapatinya, lalu aku sekarang ini menyerahkannya kepadamu.”  Lantaran itu, dia membuangkannya ke dalam laut sehingga ia tidak lagi kelihatan, dan dia pula kembali. Sekarang, orang yang meminjamkan wang itu kepada lelaki tersebut sedang mencari alat pengangkut yang telah lama hilang. Ketika dia terjumpa alat pengangkut itu, yang mengandungi wangnya, dia membawanya pulang kepada kaum keluarganya, malangnya apabila dia memotongnya dia menjumpai duit dan sekeping nota.   


Kritikan

Suatu yang pasti adalah ia terlalu jauh daripada kebenaran sama sekali untuk dipercayai. Membuang beribu dinar ke laut tidak dapat diterima dalam Islam dan tidak dapat diterima akal, dan tidak juga dapat melepaskan peminjam itu daripada tanggungan untuk membayar balik hutang sekiranya duit tidak sampai kepada pemberi pinjaman. Logik akal menunjukkan ia adalah perbuatan bodoh atau gila dan menganggapkannya tidak patut berlaku sama sekali.  Walaupu sekiranya ia diandaikan insiden itu sebenarnya berlaku di kalangan Bani Isra’il atau sesiapa jua, Nabi (s.‘a.w)  tentulah tidak akan menceritakannya tanpa sebarang peringatan agar tidak melakukan, kerana sekiranya baginda menceritakannya tanpa sebarang peringatan – seperti versi riwayat itu menyatakan – umatnya pasti terperangkap dalam kesalahan, dan perbuatan mengabaikannya bagi Nabi (s.‘a.w) merupakan sesuatu yang tidak mungkin berlaku sama sekali.

      Tambahan pula, Abu Hurairah merekacipta cerita khayalan dengan tujuan supaya memenuhi janji dan mengaitkannya kepada Nabi (s.‘a.w) menjelaskan perihal dirinya sendiri.

49. Dongeng ketiga tentang akibat baik mensyukuri nikmat dan akibat buruk menafikannya

Al-Bukhari[107] menceritakan bahawa Abu Hurairah meriwayatkan daripada Nabi (s.‘a.w) bahawa:

“ Terdapat tiga (3) orang daripada Bani Israil, seorang penghidap kusta, seorang berkepala botak dan seorang buta, yang Allah bertujuan untuk menguji. Lalu Dia mengutuskan malaikat kepada mereka. Dia datang kepada si penghidap kusta dan berkata: “ Apakah perkara yang paling kamu ingini?” Katanya:  Orang menganggapku kotor. Oleh itu, aku ingin mempunyai warna dan kulit yang cantik. Lalu malaikat menggosoknya dan berlalu pergi. Dia dikurniakan warna dan kulit yang cantik. Kemudian dia berkata: Apakah sesuatu yang amat menghendaki? Jawabnya: “Unta.” Lalu dia memberikannya seekor unta yang jinak, sambil berkata: “Moga Allah merahmatimu dengannya.”

Kemudian dia (malaikat) pergi kepada orang yang berkepala botak dan berkata: “ Apakah yang sangat inginkan? Katanya: “ Rambut yang cantik kerana orang ramai memandangku jijik. Dia pun menggosoknya dengan memberikannya rambut yang cantik. Kemudian katanya: Apakah pula sesuatu yang kamu ingin miliki? Katanya: “ Seekor lembu.” Lalu dia mengurniakannya seorang lembu yang bunting dan berkata: “ Moga Allah memberkatimu dengannya.”

Kemudian dia (malaikat) pergi kepada si buta dan berkata: “ Apakah yang kamu sangat inginkan? Dia berkata: “ Aku harap Allah mengembalikan penglihatanku.” Lalu dia menyapunya dan Allah mengembalikan penglihatan kepadanya. Kemudian dia berkata: “ Apakah sesuatu yang ingin kamu miliki?” Katanya: “ Kambing.” Lalu, dia memberikannya seekor kambing yang hampir melahirkan anak. Justeru kedua-dua binatang itu membiak manakala yang ini juga turut demikian. Seorang mempunyai sekawan unta, yang lain pula lembu manakala yang ketiga kambing.

Kemudian malaikat datang kepada si penghidap kusta dalam keadaan asalnya dan berkata kepadanya: Aku seorang yang amat memerlukan sesuatu. Sumber pendapatanku semakin merosot sepanjang perjalananku dan hari ini tiada sesiapa yang dapat aku hampiri kecuali Allah dan kamu. Aku memohon kepadamu atas nama Allah yang menganugerahimu warna kulit yang cantik dan bersih dan unta-unta yang kamu miliki agar dapat membantuku dalam perjalananku. Dia membalas: Ada banyak permintaan. Katanya: Aku kenal kamu. Bukankah kamu seorang penghidap kusta? Orang ramai memandangmu kotor jijik dan mengenepikanmu. Kemudian Allah memberikanmu semua ini. Katanya: Aku warisinya daripada orang tuaku. Katanya: Sekiranya kamu berdusta, Allah akan jadikanmu seperti keadaanmu sebelumnya.”

Kemudian dia mendekati si kepala botak dalam keadaan asalnya dan berkata kepadanya sebagaimana yang dikatakan kepada orang yang pertama dan dia memberikan jawapan yang hampir sama lalu akhirnya dia mengungkapkan kata-kata: Sekiranya kamu berdusta, Allah akan menjadikanmu seperti keadaanmu sebelumnya.”

Lalu dia menghampiri si buta dalam keadaan asalnya dan berkata: Aku seorang peminta sedekah dan musafir. Sumberku sudah semakin merosot sepanjang perjalanan dan tiada orang yang dapat aku dekati kecuali Allah dan kamu. Aku mohon kepadamu dengan nama Allah, yang mengembalikan penglihatanmu, seekor kambing yang dengannya aku dapat akhiri perjalanan ini. Katanya: Aku buta tetapi Allah mengembalikan penglihatanku. Aku tidak punya apa-apa. Dia menjadikanku kaya. Lalu kamu ambillah apa sahaja yang kamu kehendaki. Demi Allah, aku tidak akan menahanmu dengan sesuatu yang aku ambil atas nama Allah. Dia kemudian berkata: Ambillah apa sahaja yang kamu ada, kerana aku datang untuk menguji kamu semua. Allah gembira dengan kamu dan murka dengan kedua-dua sahabatmu.”

Kritikan

Jelaslah ini merupakan cerita khayalan yang direka oleh Abu Hurairah daripada sekian banyak cerita yang pada masa  ini ditulis dan dipopularkan, dan ia bertujuan untuk menggambarkan akibat bersyukur atas kurniaan Allah dan juga akibat mengkufuri nikmat-Nya.

50. Cerita khayalan keempat menunjukkan akibat penganiayaan yang buruk

      Al-Bukhari[108] dan Muslim[109] telah menceritakan bahawa Abu Hurairah meriwayatkan daripada Nabi (s.‘a.w) bahawa:

“ Seorang wanita terpaksa masuk neraka kerana seekor kucing yang diikatkannya dan tidak diberi makan dan tidak dibenarkan pula makan serangga-serangga di bumi.”

Kritikan

Hadith ini dinafikan ‘A’isyah, kerana apabila dia dapat tahu mengenainya, dia pun berkata: “ Seorang mu’min lebih bernilai di hadapan Allah berbanding perkara tersebut hingga Dia boleh menghukumnya kerana seekor kucing. Oleh itu, sekiranya kamu meriwayatkan daripada Nabi (s.‘a.w) kamu harus memberikan perhatian apa yang kamu ceritakan.”

Jelaslah ini juga merupakan cerita khayalan yang menerusinya dia cuba menunjukkan akibat buruk melakukan penganiayaan dan layanan yang tidak baik.

51. Cerita khayalan kelima menunjukkan kebaikan berbuat baik

            Al-Bukhari[110] menceritakan bahawa Abu Hurairah meriwayatkan daripada Nabi (s.‘a.w) bahawa:

“ Allah mengampuni perempuan pelacur yang melintasi seekor anjing yang berdiri di tepi sebuah lubang (berair) dalam keadaan dahaga yang amat sangat. Lalu dia menanggalkan kasutnya, mengikatkannya dengan kain penutup muka dan menimba air dengannya dan memberi anjing itu minum. Oleh kerana itu, Allah mengampuninya sebagai balasan.”


52. Cerita khayalan dengan tujuan yang sama seperti yang terdahulu
     
      Al-Bukhari[111] menceritakan daripada Abu Hurairah yang meriwayatkan daripada Nabi (s.‘a.w) bahawa:

“ Seorang lelaki sedang berjalan di jalanan apabila dia merasa terlalu dahaga. Dia melintasi sebuah telaga, turun ke dalamnya, minum dan keluar daripadanya. Kemudian dia terlihat seekor anjing tercungap-cungap dan menjilat tanah kerana dahaga. Lalu dia turun ke dalam telaga dan mengisi kasutnya dengan air dan membawanya ke atas dengan mulut. Kemudian dia memberi minum anjing itu. Allah menghargai perbuatannya dan mengampuni dosa-dosanya.”

Kritikan

      Cerita ini dan cerita sebelumnya, kedua-duanya adalah cerita dongeng dan khayalan belaka yang dihasilkan oleh Abu Hurairah untuk menunjukkan akibat baik dengan melakukan perbuatan yang baik dan sifat mengasihani dan menggalakkan amalan berbuat baik dan berakhlak mulia.

53. Kekufuran melampaui batas yang Allah ampuni

      Muslim[112] menceritakan daripada Mu‘ammar yang mengatakan bahawa al-Zuhri berkata kepadanya:

“ Izinkan aku menceritakan dua buah hadith yang pelik kepadamu?  Hamid bin ‘Abd al-Rahman menceritakan daripada Abu Hurairah yang meriwayatkan bahawa Nabi (s.‘a.w) berkata: Seorang lelaki melakukan perbuatan yang keterlaluan terhadap dirinya. Apabila maut mendatanginya dia meninggalkan wasiat kepada anak-anaknya: “ Apabila aku mati, bakarlah aku, kemudian hancurkankan debu-debuku, dan lepaskannya ke udara di lautan lepas, kerana demi Allah, sekiranya Tuhanku dapat mengambilku Dia akan memberikan hukuman yang Dia tidak pernah berikan kepada sesiapa.” Mereka pun melakukannya berdasarkan wasiat itu. Kemudian Allah memerintahkan bumi: “ Keluarkan, apa yang kamu ada,” dan di situ dia berdiri. Allah kemudian berkata kepadanya: “ Apa yang membuatkanmu melakukan apa yang telah kamu lakukan itu?” Dia menjawab: “ Kemurkaanmu, Ya Tuhan.”  Lalu Allah mengampuninya.”

      Al-Zuhri juga turut mengatakan bahawa Hamid bin ‘Abd al-Rahman menceritakan daripada Abu Hurairah bahawa Nabi (s.‘a.w) berkata:

“ Seorang wanita masuk neraka kerana seekor kucing yang diikatkannya dengan tidak diberikan makanan dan tidak pula dibenarkan mencari makanannya sendiri daripada serangga di bumi.”

Kritikan

      Mengenai wanita dengan kucing itu, sekiranya dia seorang mu’minah, justeru seperti kata ‘A’isyah ketika mendengar cerita ini, dia lebih bernilai di hadapan Allah untuk dihukum dengan api neraka kerana seekor kucing. Sekiranya  dia seorang kafir, dia akan dihukum kerana itu.

            Mengenai lelaki yang melakukan perbuatan keterlaluan, menurut riwayat hadith ini, tidak melayakkan diberikan pengampunan kerana dia bukan sahaja tetap dalam keadaan kufur sepanjang hidupnya bahkan pada masa matinya juga tetap bersikap ingkar dan berputus asa terhadap rahmat Allah dan cuba  meletakkan dirinya yang berdasarkan fikirannya, kekuasaan Allah tidak akan dapat mencapainya, walaupun kekuasaan Allah meliputi segala sesuatu . Oleh sebab itulah, dia membuat wasiat yang amat buruk yang membayangkan sifat putus asa daripada rahmat Allah  dan penafian kekuasaan Allah. Sudah pasti, orang kafir sepertinya tidak patut dan tidak layak sama sekali mendapat pengampunan  menurut persepakatan pendapat.

            Bahkan sekiranya diandaikan bahawa wasiat orang yang berdosa itu menjadi penyebab kepada pengampunan, adalah tidak mungkin bahawa Nabi (s.‘a.w)  akan menceritakannya tanpa memberikan peringatan berbentuk larangan melakukan perbuatan seperti itu, kerana sekiranya dia meriwayatkannya tanpa arahan seperti itu, sebagaimana yang Abu Hurairah tunjukkan baginda lakukan, orang mu’min akan tersesat, dan ini dengan jelas menunjukkan bahawa mustahil ia  dikatakan perbuatan Nabi (s.‘a.w).

54. Orang berdosa bertaubat kepada Allah kemudian kembali melakukan dosa berulang kali lalu Allah mengatakan kepadanya: “ Buatlah apa yang kamu suka, kerana Aku telah mengampunimu.”

      Menurut Muslim, Abu Hurairah meriwayatkan daripada Nabi (s.‘a.w) bahawa:

“ Seorang telah melakukan dosa, lalu mengatakan: Ya Allah, ampunilah dosaku. Allah berkata: Hamba-Ku melakukan dosa lalu kemudian menyedari bahawa dia mempunyai Tuhan Yang Maha Mengampuni dosanya dan menghitung dosanya. Kemudian orang itu kembali (pada asalnya) dan melakukan dosa sekali lagi. Lalu dia berkata: Ya Tuhanku, ampunilah dosaku. Allah berkata: Hamba-Ku melakukan dosa dan memperhitungkannya. Kemudian dia sekali lagi kembali (kepada asalnya) dan membuat dosa lagi sambil berkata: Ya Tuhanku, ampunilah dosaku. Allah berkata: Hamba-Ku melakukan dosa dan dia menyedari bahawa dia mempunyai Tuhan Yang Maha Mengampuni dosa dan memperhitungkan dosanya. Lakukanlah apa sahaja yang kamu kehendaki kerana Aku telah mengampunimu.”

Kritikan

      Hadith ini seperti yang terdahulu dari segi logik, tujuan dan stailnya, merupakan salah satu yang dikemukakan oleh Abu Hurairah daripada cerita-cerita khayalannya, seperti cerita-cerita yang pernah disampaikan wanita tua, tukang-tukang cerita di mana dia bertujuan untuk menunjukkan kebesaran sifat Maha Pengampun Allah, sedangkan hakikatnya adalah bahawa pengampunan Allah dan rahmat-Nya amat luas sehingga memerlukan mana-mana bentuk cerita dongeng untuk mengesahkan kepercayaan kepadanya. Pada hakikatnya, ia telah diperkukuhkan dengan akal dan juga menerusi ayat-ayat al-Qur’an dan hadith-hadith yang telah diakui umum bukan sahaja di kalangan umat Islam tetapi juga semua agama yang lain.

            Jelaslah, Allah tidak sama sekali menghendaki manusia melakukan apa yang dilarang. Bagaimana mungkin seseorang boleh melakukan dosa, kemudian memohon keampunan, seklai lagi melakukan dosa dan kemudian memohon keampunan atas perlakuan dosanya dan mengulanginya semula sehingga akhirnya Allah membenarkannya melakukan dosa kerana Dia (Allah) telah mengampuninya. Apakah pula perbuatannya sehingga membolehkan seseorang diandaikan layak untuk mendapat keizinan untuk melakukan dosa sedangkan telah diketahui bahawa bahkan para nabi, rasul dan wali tidak diberikan kelonggaran seperti itu.

            Banyak sekali cerita-cerita khayalan para penzalim yang disampaikan oleh Abu Hurairah untuk mengurangkan kadar perbuatan jenayah mereka sebagai contoh, dia mengatakan:

“ Aku dengar Nabi (s.‘a.w) mengatakan: Malaikat maut mendekati seorang yang hampir mati tetapi tidak menemui sebarang kebaikan pada dirinya. Dia membuka hatinya, tetapi di situ juga dia tidak temui sebarang kebaikan. Lalu dia membuka tulang rahangnya dan mendapati tepi lidah menyentuh bahagian atas rahangnya mengucapkan La ilaha illa Allah. Lalu Allah mengampuninya.”[113]

      Di antara riwayat-riwayat yang mengandungi cacian dan fitnah manusia ini dapatlah dikemukakan seperti berikut:

            Salat telah disiapkan dan saf-saf disediakan. Apabila Nabi (s.‘a.w) berdiri di atas kain sajdahnya, dia teringat bahawa dia dalam keadaan junub (yang memerlukan mandi wajib).

            Kita hanya dapat melepaskan diri daripada tuduhan-tuduhan seperti itu terhadap Nabi (s.‘a.w) kerana telah diketahui umum bahawa dia (Nabi) sentiasa memelihara diri dalam keadaan bersih dan suci pada setiap masa, iaitu dengan berwudu’ dan pada hakikatnya para nabi terlepas sama sekali daripada kekotoran seperti itu.

            Dalam suasana yang sama adalah riwayatnya yang menafikan kemuliaan Nabi (s.‘a.w) ke atas Musa atau hadithnya bahawa sesiapa sahaja mengatakan bahawa Nabi (s.‘a.w) lebih utama dan mulia daripada Yunus bin Matta adalah pendusta, sedangkan seluruh umat Islam  bersepakat bahawa Nabi (s.‘a.w) merupakan manusia paling utama dan mulia daripada sekalian nabi, sebagaimana diperkukuhkan dengan hujah-hujah yang jelas, sahih dan benar.

            Demikian juga tentang riwayatnya menyebutkan bahawa tiada perbuatan seseorang yang menyebabkannya masuk neraka. Orang ramai berkata: “ Kamu juga tidak termasuk, wahai Nabi. Katanya: Aku juga (tidak termasuk).[114]

      Inilah batasan menentang ayat-ayat al-Qur’an sebagai contohnya:

“ Inilah ganjaran pahala bagimu atas perbuatan yang kamu lakukan.”

      Manakala hadith ini: Tiada nabi diutuskan melainkan dia biasanya memberikan binatang makan rumput.”[115]

            Kenyataan itu sudah melampaui batas dengan menjatuhkan kedudukan para nabi.

            Hadith ini pula menyebutkan: Nabi Ibrahim dikhitankan selepas melangkaui usia 80 tahun.[116]

      Hadith ini pula menyebutkan: (Nabi) ‘Isa melihat seseorang mencuri lalu berkata kepadanya, Adakah kamu mencuri? Katanya: Tidak, demi Dia, tiada tuhan melainkan Dia. Justeru dia mengakui dan mengesahkannya dan  menafikan apa yang dilihatnya itu.[117]

      Hadith ini pula: Apabila Allah menciptakan Adam, Dia menggosok belakangnya dan dari situ keluarlah setiap ruh yang akan diciptakan sehingga ke hari Qiyamah seperti debu, kemudian Dia menjadikan kilauan cahaya di antara kedua mata setiap orang kemudian Dia meletakkannya di hadapan Adam. Adam bertanya: Siapakah mereka, Ya Tuhanku.” Allah menjawab: Keturunanmu. Di antara mereka, Adam perhatikan seorang yang mempunyai kilauan cahaya antara dua matanya yang menghairankannya, lalu dia berkata: Siapakah dia? Allah berkata: Inilah anakmu, Dawud. Adam berkata: Berapakah usia yang Kamu anugerahkan kepadanya? Allah berkata: 60 tahun. Katanya: Ya Tuhanku, tambahilah 40 tahun daripada usiaku kepadanya, menjadikan usianya 100 tahun. Allah berkata: Apabila ia dicatat dan dicapkan, ia tidak dapat diubah lagi. Kini, apabila usia Adam sudah sampai, malaikat maut datang kepadanya untuk mematikannya, Adam berkata: “ Bukankah 40 tahun daripada usiaku masih ada.” Malaikat maut berkata kepadanya: “Bukankah kamu telah memberikannya kepada anakmu, Dawud?” Lantas, Adam menyangkalnya dan begitulah juga keturunannya.[118]

            Demikianlah hadithnya yang hampir sama dengan dia menunjukkan keadaan luarbiasa, di antara contoh-contohnya di sini sebelum menutup perbincangan ini sebagai tambahan kepada apa yang telah pun diperlihatkan dalam halaman-halaman yang lebih awal:

            Pertama, hadithnya menunjukkan bahawa berdasarkan percanggahannya sendiri, dia bersama-sama dengan Ala’ bin al-Hadrami apabila dia diutus dalam suatu ekspedisi ketenteraan seramai 4000 orang menuju ke arah Bahrain.  Lalu mereka berjalan sehingga sampai ke sebuah teluk yang tidak pernah dilalui mahupun direntasi. Kemudian Ala’ memegang tali kekang kudanya dan melintasi permukaan air sementara tenteranya mengikutinya. Abu Hurairah menambah: “ Demi Allah, tiada kaki, kasut mahupun kuku  yang basah.”

Kritikan

Sekiranya hadith ini benar, setiap orang dalam kumpulan tentera yang mengandungi 4000 orang sahabat akan menceritakannya sebagai suatu hadith yang tampak begitu jelas dengan para perawi (sanad) yang bersambung-sambung. Tetapi pada hakikatnya ia tidak mempunyai kekuatan sanad kecuali kepada Abu Hurairah sahaja. Apalah malangnya!

Kedua, hadith tentang Mizwad (bekas bekalan). Abu Hurairah berkata: Aku menghadapi tiga nasib malang yang tiada taranya dalam Islam. Kematian Nabi (s.‘a.w), akulah sahabatnya yang rendah diri, pembunuhan ‘Uthman dan kemudian kehilangan mizwad. Orang ramai bertanya kepadanya apa yang dimaksudkan mizwad. Katanya: “ Kami berada bersama-sama Nabi (s.‘a.w) dalam suatu perjalanan apabila baginda bertanyakanku: Adakah kamu mempunyai sesuatu?” Aku berkata: “ Buah tamar dalam bekas bekalanku.” Dia berkata: “ Keluarkanlah.” Aku keluarkan tamar  itu dan menyerahkannya kepadanya. Dia menyentuhnya dan berdoa dengannya sambil berkata: “ Bilang sampai sepuluh.” Aku bilang sampai sepuluh dan mereka makan sehingga mereka kekenyangan. Selepas itu, perkara yang sama berlaku sehingga seluruh tentera dapat makan dan buah tamar itu tetap bersama denganku dalam bekas bekalanku. Kemudian dia berkata: “ Wahai Abu Hurairah, bila sahaja kamu ingin makan sesuatu daripadanya, letakkanlah ia dalam tanganmu dan janganlah ragu-ragu.” Lalu, aku makan daripadanya sepanjang hayat Nabi (s.‘a.w), sepanjang hayat Abu Bakr, sepanjang hayat ‘Umar, dan sepanjang hayat ‘Uthman, namun sebaik sahaja ‘Uthman terbunuh aku telah kehilangan apa yang ada di tanganku dan juga bekas bekalanku. Patutkah aku memberitahumu berapa banyak aku makan daripadanya? Aku makan daripadanya sebanyak 200 muatan (unta)!”

Kritikan

      Tidak ragu-ragu lagi bahawa Nabi (s.‘a.w) biasanya memberi makan sejumlah besar tetamu daripada bekalan yang sedikit dalam beberapa kejadian, dan ia dianggap sebagai suatu mu‘jizat dan bukti perutusannya. Namun begitu, hadith ini secara khusus merupakan ciptaan Abu Hurairah sebagai suatu cara untuk memberikan sumbangan untuk kepentingan Bani Umaiyyah dengan mengada-adakan kegemparan tentang pembunuhan ‘Uthman dengan cara memperlihatkan pakaiannya yang bersalut darah dan jari jemari tangan isterinya yang terpotong, dan dengan cara itu, menyebabkan orang ramai menangisi dan meratapi kematiannya.

            Abu Hurairah kelihatan memiliki sebuah bekas yang jauh lebih besar daripada mizwad (bekas bekalan)nya, yang dengannya dia dapat mengeluarkan hadith dalam apa jua corak, teks atau bentuk yang dia sukai, bila sahaja dia kehendaki dan dalam keadaan bagaimana dia citrakan kerana kerapkali apabila dia meriwayatkan sesuatu dia ditanya: “ Adakah kamu mendengarnya sendiri daripada Nabi (s.‘a.w)?” dan dia akan menjawab: “ Tidak, tetapi ia adalah daripada bekas Abu Hurairah.” Sudah jelas ketakjuban Abu Hurairah adalah terlalu banyak untuk dapat dimuatkan dalam satu jilid.  

55. Abu Hurairah mengaitkan cerita atau riwayatnya sendiri kepada Nabi (s.‘a.w)

            Adalah menjadi kebiasaan bagi Abu Hurairah mengaitkan (hadith) secara langsung kepada Nabi (s.‘a.w), walaupun hadith-hadith itu diterimanya daripada orang perantara. Dengan kata-kata lain, dia tidak membuat sebarang perbezaan di antara apa yang dia dengari sendiri daripada Nabi (s.‘a.w) secara langsung dan apa yang dia perolehi menerusi orang lain. Contoh, riwayatnya bahawa Nabi (s.‘a.w) berkata kepada bapa saudaranya, Abu Talib: “ Ucapkanlah La ilaha illa Allah, aku akan menjadi saksi untukmu pada Hari Qiyamah….” dan sebagainya. Sudah diketahui umum bahawa Abu Talib wafat 20 tahun sebelum Abu Hurairah datang ke kota Hijaz dari tanah tumpah darahnya, Yaman dan kerana itu, tidak timbul persoalan dia mendengarnya secara langsung daripada Nabi (s.‘a.w) yang menyebutkan demikian tetapi Abu Hurairah meriwayatkannya tanpa menyebutkan nama orang tengah atau perantara seolah–olah dia melihat dengan matanya sendiri bahawa Nabi (s.‘a.w) berbicara dengan bapa saudaranya, Abu Talib dan benar-benar mendengar kata-katanya.

            Sekali lagi, Abu Hurairah menceritakan bahawa ketika ayat “ wa andhir ‘asyirata-ka’l-aqrabin,” diwahyukan, Nabi (s.‘a.w) berdiri di antara bapa-bapa saudaranya sambil berkata: “Wahai kaum Quraisy, aku tidak dapat menyelamatkanmu daripada Allah….” Di sini sekali lagi, semua ulama bersepakat bahawa ayat ini diwahyukan semasa zaman-zaman awal kenabian baginda (s.‘a.w) bahkan sebelum ia diketahui umum sementara pada masa itu, Abu Hurairah masih lagi berada di Yaman sebagai seorang bukan Islam kerana dia hanya datang ke kota Hijaz kira-kira 20 tahun selepas penurunan wahyu tersebut. Bagaimana mungkin dia boleh mendakwa: Nabi (s.‘a.w) berdiri sambil berkata,” seolah-olah dia hadir dalam peristiwa itu dan melihat semua yang berlaku dalam kejadian itu dengan matanya sendiri dan mendengar semua perkataan itu dengan telinganya ketika ia ditutur atau diucapkan di tempat itu.

            Demikianlah juga, katanya: Nabi (s.‘a.w) selalu berdoa dalam qunutnya: “ Ya Allah, ampunilah Salma bin Hisyam; Ya Allah ampunilah Walid bin Walid; Ya Allah ampunilah ‘Ayyasy bin Abi Rabi‘ah; Ya Allah ampunilah orang-orang mu’min yang lemah (yang orang-oang kafir dapat tawan kembali daripada berhijrah….)”

            Tokoh ulama semasa yang terulung pada zaman ini, Muhammad Amin al-Misri telah juga merujuk kepada sikap dan tabiat Abu Hurairah apabila dia menyebutkan: Adalah jelas bahawa Abu Hurairah tidak hanya membataskan dirinya kepada apa yang dia sendiri dengar daripada Nabi (s.‘a.w) bahkan dia juga menceritakan daripada Nabi (s.‘a.w) apa yang dia terima menerusi orang lain.

            Hakikatnya, Abu Hurairah sendiri mengakui kenyataan ini. Contoh, ketika dia menceritakan hadith yang dikatakan daripada Nabi (s.‘a.w) bahawa seseorang yang berada dalam keadaan berjanabah (berhadath besar) pada waktu subuh tidak harus berpuasa, dan ‘A’isyah serta Umm Salmah menafikannya, dia mengembalikan hadith itu sebaliknya kepada Fadl bin ‘Abbas dengan mengatakan bahawa dia tidak mendengarnya daripada Nabi (s.‘a.w), tetapi daripada Fadl bin ‘Abbas. Apakah hadith ini palsu atau sahih, kenyataannya adalah bahawa Abu Hurairah di sini dengan sendirinya mengakui bahawa  dia memperolehinya daripada Fadl dan bukannya secara langsung daripada Nabi (s.‘a.w).

            Mungkin dapat dihujahkan untuk menyokong Abu Hurairah bahawa ia tidak memberikan kesan kepada kesahihan hadith itu sekiranya ia diterima walaupun tidak langsung daripada Nabi (s.‘a.w) , tetapi menerusi seorang perawi selama mana diterangkan bersumber daripada Nabi (s.‘a.w) pada akhirnya. Ini bukanlah alasan yang kukuh kerana kaedah ilmu hadith menghubungkan kepada kesahihan, kejujuran dan kesepaduan semua perawi yang mungkin terlibat dalam periwayatan hadith daripada Nabi (s.‘a.w) hingga ke peringkat terakhir sewaktu ia dicatatkan. Oleh yang demikian, adalah menjadi suatu kewajiban bagi setiap orang (perawi) yang tidak menerima hadith itu secara langsung daripada Nabi (s.‘a.w) menyatakan nama perawi yang menerimanya secara langsung daripada Nabi (s.‘a.w) dan juga nama-nama semua orang yang menjadi perawi hingga kepada perawi yang terakhir. Ini merupakan suatu kewajiban bertujuan untuk menguji kesahihan hadith itu menerusi penglibatan hanya para perawi yang benar dan boleh dipercayai, dan hal ini tidak mungkin berlaku sekiranya nama walaupun salah seorang daripada perantara (orang tengah) tidak diketahui. Kesimpulan perbincangan ini menunjukkan bahawa oleh kerana Abu Hurairah selalu membuangkan nama-nama perawi yang menjadi perantaraan dalam kebanyakan hadith yang diriwayatkannya menyebabkan ia boleh dipersoalkan kecuali hadith-hadith itu diakui oleh orang lain menerusi para perawi yang tidak terputus, yang kesahihannya dapat diperiksa dan diuji. Oleh kerana itu, hadith-hadith yang diriwayatkan Abu Hurairah sendirian gagal diterima sebagai hadith yang sahih dan boleh dipercayai.  

56. Abu Hurairah mendakwa dia hadir sedangkan dia sebenarnya tidak hadir

      Riwayat-riwayat Abu Hurairah turut diragukan kerana dalam beberapa keadaan, dia mendakwa hadir di tempat itu sedangkan sebenarnya dia tidak hadir dan tidak mungkin dapat hadir kerana alasan-alasan yang dapat ditolak lagi.

            Contoh, katanya: Aku memanggil Ruqaiyyah, anak perempuan Nabi (s.‘a.w), isteri ‘Uthman ketika dia sedang memegang sikat di tangannya. Katanya: “ Nabi (s.‘a.w) baru sahaja pergi daripadaku, selepas aku menyikat rambutnya. Dia berkata kepadaku: “ Bagaimana kamu mendapati Abu ‘Abdullah (iaitu ‘Uthman).” Aku berkata: “Baik.” Dia pun berkata: “ Layanilah dia dengan penuh hormat kerana di kalangan sahabatku, dia mempunyai akhlak yang hampir sama denganku.”

            Al-Hakim telah menceritakan hadith ini dalam al-Mustadrak[119] dengan menyebutkan bahawa sumber  hadith tersebut adalah sahih tetapi teksnya (matan) tidak dapat dipercayai kerana Ruqaiyyah telah wafat 3 tahun selepas Hijrah pada masa kemenangan al-Badr sedangkan Abu Hurairah  memeluk Islam selepas kemenangan Khaybar pada tahun 7 Hijrah. Kenyataan yang sama dicatatkan oleh al-Dhahabi dalam Talkhis al-Mustadrak mengenai hadith ini.

            Berhubung dengan sifat terlupa Nabi (s.‘a.w), Abu Hurairah menceritakan: Kami bersalat zuhr atau ‘Asr bersama-sama dengan Rasulullah (s.‘a.w) apabila baginda mengakhirinya dengan hanya dua raka‘at. Justeru itu, Dhu al-Yadain berkata kepada baginda: “ Adakah kamu mengqasarkan (memendekkan) salat atau kamu terlupa.” Namun demikian, Dhu al-Yadain telah pun mati syahid dalam peperangan al-Badr lama dahulu sebelum Abu Hurairah menganuti Islam seperti yang telah diperlihatkan sebelumnya.

            Banyak kali juga, Abu Hurairah mengucapkan kata-kata  ini untuk meraikan kejayaan: “Kami telah menakluki Khaybar, ketika dia tidak memperolehi emas atau perak sebagai harta rampas perang tetapi hanya bebiri dan kambing, lembu, unta dan sedikit harta seperti …….” Walaupun telah disepakati bahawa dia memang tidak pernah hadir pada masa penaklukan Khaybar. Oleh kerana itulah, para pensyarah kedua-dua kitab Sahih al-Bukhari dan Muslim turut sama meragui kesahihan ayat tersebut: “ kami menakluki Khaybar,” dan hanya benar-benar dapat mengambilnya sebagai merujuk kepada umat Islam secara umum.

            Biasanya, dia juga mengatakan: “ Kami mengambil bahagian dalam Perang Khaybar bersama-sama dengan Nabi (s.‘a.w)…”[120] Sebentar tadi telah pun disebutkan bahawa Abu Hurairah tidak pernah hadir dalam Perang Khaybar kerana dia menganuti Islam selepas kemenangan di Khaybar.

            Dia juga turut berkata: “ Aku melihat 70 orang ahli Suffah, tiada seorang pun mempunyai sehelai kain menutupi badan mereka.” Kini, fakta menunjukkan bahawa  70 orang ahli Suffah telah mati syahid dalam Perang Bi’r al-Ma‘unah yang meletus pada bulan Safar tahun 4 selepas Hijrah lama sebelum Abu Hurairah menerima Islam atau datang dari tanah tumpah darahnya, Yaman. Bagaimanakah dia boleh mengatakan bahawa dia melihat mereka?

            Sememangnya cukup jelas bahawa Abu Hurairah biasanya menceritakan daripada Nabi (s.‘a.w) apa yang dia sendiri tidak benar-benar mendengar daripada baginda (s.‘a.w) dan dia turut menunjukkan dirinya hadir sedangkan dia memang tidak pernah hadir. Cukup menghairankan bahawa para pengarang Sahih telah memenuhkan kitab mereka dengan cerita-ceritanya tanpa mengambilkira atau mempertimbangkan aspek-aspek tabiatnya yang amat penting ini dalam menyampaikan riwayat hadith tersebut, dan tidak pula menguji hadith-hadith itu menurut ukuran yang diterimapakai bagi mengesan pemalsuan dan rekacipta sementara orang ramai pula pada umumnya hanya mengikut pengarang-pengarang kitab Sahih dan melakukan perkara yang sama berkaitan dengan hadith-hadith tersebut tanpa menguji kesahihan dan kebenarannya.

57. Penolakan hadith-hadith Abu Hurairah oleh tokoh-tokoh terawal

            Pada masa Abu Hurairah masih hidup itu sendiri, ramai orang menolak dan membenci cerita atau riwayatnya kerana dia menceritakannya dalam jumlah yang sangat besar dan telah menerimapakai gaya atau stail rekaannya sendiri yang agak aneh, yang menimbulkan keraguan dalam pemikiran orang ramai dan mereka enggan menerima hadith tersebut, dari kedua-dua aspek, kualiti dan bilangan (kuantiti).

            Abu Hurairah sendiri berkata dalam nada sesal dan tidak berdaya: “ Orang ramai mengatakan bahawa Abu Hurairah menceritakan hadith yang terlalu banyak, namun Allah akan ditemui jua. Mereka juga mengatakan bahawa Muhajirin dan Ansar tidak meriwayatkan hadith sedemikian banyak.” Di sini dia dengan jelas menunjukkan bahawa kedua-dua aspek, bilangan dan kualiti riwayatnya tidak disukai orang ramai. Dia juga turut memberikan amaran kepada mereka dengan Allah dan Hari Pengadilan ketika mereka semua akan menemui-Nya. Dalam kata-katanya yang lain, dia dengan terang mengatakan: “ Namun mengenai dua baris ayat dalam al-Qur’an, aku tentu tidak meriwayatkan sesuatu kepadamu sama sekali, iaitu:

“ Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam al-Kitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati (pula) oleh semua (makhluk) yang dapat melaknat.”[121]

Ia telah diriwayatkan oleh kedua-dua tokoh, al-Bukhari dan Muslim.masing-masing dalam kitab Sahih mereka.

            Hujah yang sama telah diterangkan lebih lanjut oleh Abu Zarrin yang mengatakan: Abu Hurairah datang kepada kami, sambil memukul-mukul dahinya dengan tangannya seraya berkata: “ Lihatlah di sini, adakah kamu, orang ramai bermaksud mengatakan bahawa aku berdusta dengan nama Rasulullah (s.‘a.w) bertujuan memberikan petunjuk kepadamu sedangkan aku sendiri tidak mendapat petunjuk.”

            Ketika Abu Hurairah datang ke ‘Iraq bersama-sama Mu‘awiyah dan melihat sebilangan besar orang yang datang menyambutnya, dia pun berlutut di Masjid Kufah, kemudian batuk beberapa kali  agar orang ramai memberikan perhatian kepadanya dan apabila semua orang berkumpul di sekelilingnya, dia mengungkapkan kepada mereka: “ Wahai penduduk ‘Iraq, adakah kamu aku berdusta terhadap Allah dan Rasul-Nya (s.‘a.w) dan menjadikan diriku layak dihumbankan ke neraka…” dan kemudian dia terus melemparkan segala bentuk tuduhan dan kesalahan ke atas ‘Ali (‘a.s) hanya semata-mata untuk menyenangkan tuannya dan juga musuh-musuh ‘Ali (‘a.s) dengan kata-kata yang penuh dengan pendustaan dan rekaan.[122]

            Ibn Qutaibah telah mencatatkan dalam kitabnya, Ta’wil Mukhtalaf al-Hadith[123] bahawa Nizam mengatakan bahawa ‘Umar, ‘Uthman, ‘Ali (‘a.s) dan ‘A’isyah seringkali mendustakan Abu Hurairah. Bahkan ketika cuba mendebatkan Nizam dan mempertahankan Abu Hurairah, Ibn Qutaibah mengakui seperti berikut:  Berhubung dengan keterangan Nizam bahawa ‘Umar, ‘Uthman, ‘Ali (‘a.s) dan ‘A’isyah seringkali mengenepikan Abu Hurairah, hakikatnya adalah bahawa Abu Hurairah berada dalam kumpulan bersama-sama Nabi (s.‘a.w) untuk hanya 3 tahun sahaja dan orang ramai telah meriwayatkan begitu banyak cerita daripadanya. Oleh yang demikian, apabila dia menceritakan lebih banyak daripada apa yang diceritakan berbanding dengan para sahabat yang lain termasuklah sahabat-sahabat besar atau sahabat-sahabat yang terkemuka dalam Islam, mereka menyalahkannya dan mendustakannya dengan mengatakan “ bagaimana kamu mendengar semuanya itu secara bersendirian, dan siapakah lagi yang mendengarnya bersama-samamu?” ‘A’isyah merupakan tokoh yang paling keras mendustakannya kerana hayatnya yang lebih panjang seperti hayatnya juga.

            ‘Umar juga turut bersikap keras terhadap sesiapa sahaja yang banyak meriwayat tanpa mendapat pengukuhan dan pengesahan terhadap riwayat itu…” Dengan cara ini jugalah, dia (Ibn Qutaibah) mengakui keterangan Nizam itu. Hanya kebenaran jualah yang pasti menyingkapkan kebenaran pada akhirnya.

            Para sahabat besar dan bahkan orang-orang selepas mereka tetap mendustakan Abu Hurairah sepanjang hayat mereka dan tidak teragak-agak  melakukannya, tetapi kebanyakan manusia muslim yang datang selepas mereka mulai mengelakkan diri daripada mendustakannya kerana mereka berpegang kepada kepercayaan tentang “ semua sahabat adalah adil,” pada umumnya dan enggan melakukan penyelidikan atau pengkajian terhadap akhlak mereka sebagai suatu prinsip asas. Dengan cara ini, mereka meletakkan pelbagai bentuk halangan atau rintangan kepada akal dan pemikiran mereka, membutakan mata dan menutupi telinga mereka sama seperti yang digambarkan dalam ayat al-Qur’an:

“ Mereka tuli, bisu dan buta, maka tidaklah mereka akan kembali (ke jalan yang benar).”[124]

      Walau bagaimanapun, para Imam di kalangan Ahl al-Bait (‘a.s) iaitu kaum kerabat Rasulullah (s.‘a.w)  menilai semua sahabat berdasarkan penilaian sahabat terhadap diri mereka sendiri. Oleh itu, berhubung dengan Abu Hurairah, pendapat mereka adalah sama seperti ‘Ali (‘a.s), ‘Umar, ‘Uthman dan ‘A’isyah sebutkan di atas, dan semua pengikut mereka iaitu golongan Syi‘ah sama ada yang awal atau yang akhir sentiasa mengikuti mereka dalam perkara ini mulai pada zaman Amir al-Mu’minin ‘Ali (‘a.s) hingga ke hari ini.

      Berhubung dengan pendapat tokoh-tokoh lain, pandangan beberapa orang tokoh terkemuka dicatatkan seperti di bawah:

            Imam Abu Ja‘far Askafi mengatakan: Abu Hurairah dianggap sebagai seorang gila oleh para ketua kami dan tidak boleh diterima sebagai perawi. Beliau juga mengatakan: Khalifah ‘Umar memukulnya dengan tali cemeti sambil berkata “ kamu menyampaikan riwayat yang keterlaluan banyaknya daripada Nabi (s.‘a.w) dan aku pasti akan memerangimu kerana kamu melakukan penddustaan terhadap Nabi (s.‘a.w).”

            Sufyan al-Thauri menceritakan daripada Mansur, daripada Ibrahim al-Taimi yang mengatakan: Orang ramai tidak mengakui hadith-hadith Abu Hurairah kecuali yang berkaitan dengan syurga dan neraka.

            Abu Usamah menceritakan daripada A‘masy yang mengatakan: Ibrahim merupakan seorang yang boleh dipercayai dalam hadith. Justeru apabila aku mendengar hadith, aku pergi kepadanya dan menyebutkan di hadapannya. Pada suatu hari aku membawa beberapa buah hadith kepadanya yang diceritakan daripada Abu Salih, seterusnya daripada Abu Hurairah. Katanya: Maafkan aku dalam persoalan Abu Hurairah kerana orang ramai biasanya menolak kebanyakan hadith daripadanya.

      Telah diceritakan daripada ‘Ali (‘a.s) bahawa beliau berkata: Pembohong besar di kalangan manusia atau katanya, di kalangan manusia yang hidup terhadap Nabi (s.‘a.w) ialah Abu Hurairah al-Dusi.

            Abu Yusuf menanyakan Abu Hanifah bahawa dalam sesuatu persoalan yang kita bertembung dengan sebuah hadith dikatakan daripada Nabi (s.‘a.w) tetapi berbeza sama sekali dengan pendapat kita, apakah yang harus kita lakukan terhadapnya. Katanya: “ Sekiranya ia disampaikan menerusi sanad (perawi) yang benar, kita hendaklah mengamalkannya dan mengenepikan pendapat kita.” Kemudian aku berkata: “ Apakah pula katamu mengenai Abu Bakr dan ‘Umar.” Dia berkata: “ Dalam urusan mengenai mereka, aku menegahmu daripada memberikan pendapat.” Aku berkata lagi: “ ‘Ali (‘a.s) dan  ‘Uthman pula.” Dia berkata: “ Kedua-duanya sama sahaja.” Apabila dia melihat bahawa aku menamakan para sahabat seorang demi seorang, lalu dia berkata: “ Semua sahabat adalah adil melainkan beberapa orang sahaja,” dengan mengecualikan Abu Hurairah dan Anas bin Malik.

      Ringkasnya, sudah jelas bahawa Abu Hanifah dan para sahabat lain biasanya menolak hadith-hadith Abu Hurairah apabila ia bercanggah dengan pendapat mereka. Sebagai contoh: Abu Hurairah dan semua sahabat bersepakat bahawa salat akan terbatal disebabkan perbuatan bercakap sama ada terlupa, jahil atau kerana sesuatu yang seolah-olah menunjukkan orang yang melakukannya itu sudah selesai. Madhhab Fiqh Hanafi adalah jelas dalam persoalan itu dan pendapat yang sama dipegang oleh Sufyan al-Thauri. Ini bermakna bahawa mereka tidak memberikan perhatian dan penekanan langsung kepada hadith Abu Hurairah  di mana dia menceritakan bahaw: Nabi (s.‘a.w) pada suatu ketika terlupa dan mengakhiri salat empat raka‘at dalam dua raka‘at, kemudian baginda bangkit daripada tempat salatnya and pergi ke biliknya. Kemudian baginda datang kembali ketika itu ditanyakan kepadanya: “ Adakah kamu mengqasarkan (memendekkan) salat atau terlupa.” Baginda membalas: Aku tidak mengqasarkan dan bukan terlupa.” Kemudian mereka berkata: “ Tetapi kamu melakukan dua raka‘at sahaja bersama-sama kami.” Selesai soal-jawab di antara baginda dengan mereka, baginda percaya apa yang mereka katakan. Justeru dengan bersandarkan dua raka‘at terdahulu itu, baginda menyempurnakan salat kemudian bersujud sahwi (sujud kerana terlupa).

      Atas dasar inilah, Imam Malik, Imam al-Syafi‘i dan Imam Ahmad berpendapat bahawa bercakap kerana terlupa semasa bersalat, atau  keyakinan orang yang menunaikan salat bahawa dia tidak terikat lagi dengannya tidak menyebabkannya terbatal. Bagimanapun, sebaliknya Abu Hanifah tidak menerima dan mengakui hadith Abu Hurairah kerana dia berpendapat salat terbatal dalam keadaan seperti itu.

            Sebelum menamatkan perbincangan, kami kemukakan di bawah ini beberapa contoh yang menunjukkan kedudukan Abu Hurairah pada pandangan beberapa orang sahabat:

(1) Menurut Musaddad dalam Musnadnya, dan Ibn Hajar dalam Isabahnya, Abu Hurairah dikatakan berkata: Apabila ‘Umar mendapat tahu tentang hadith-hadithku, dia mengutus kepadaku dan berkata: Adakah kamu bersama-sama kami pada hari kami berada dalam rumah si-polan dan si-polan?” Aku berkata: “ Ya.” Dia berkata: “ Nabi (s.‘a.w) berkata pada hari itu, barang siapa berdusta terhadapku dengan sengaja, maka sedialah tempatnya di neraka.”

      Ini merupakan petunjuk paling jelas bahawa Abu Hurairah bukanlah di kalangan orang-orang yang meriwayatkan hadith semasa ‘Umar bahkan bukan pula termasuk orang-orang yang ‘Umar lihat atau dengar  meriwayatkan hadith. Namun begitu, apabila dia mendapat tahu beberapa buah hadith Abu Hurairah menerusi orang-orang lain dan keanehannya memeranjatkannya, dia menghantar peringatan kepadanya untuk memberikan amaran terhadap perkara tersebut dengan pembalasan neraka.

(2) Menurut Ibn ‘Asakir dalam kitabnya, Kanz al-‘Ummal[125] ‘Umar pada suatu kali memperingatkan Abu Hurairah dengan katanya: “ Hentikanlah menyampaikan riwayat daripada Nabi (s.‘a.w) atau sekiranya tidak, aku akan campakkanmu ke bumi Dus atau bumi monyet.”

(3) Menurut Imam Abu Ja‘far Askafi, seperti yang telah disebutkan terdahulu, pada suatu kali ‘Umar begitu marah terhadap Abu Hurairah kerana meriwayatkan hadith keterlaluan banyaknya daripada Nabi (s.‘a.w) lalu memukulnya dengan tali cemetinya sambil memperingatkannya dengan kata-katanya: Kamu sudah keterlaluan, dan kerana itu aku terpaksa menentangmu disebabkan pendustaanmu terhadap Nabi (s.‘a.w).

(4) ‘Umar melucutkannya dari Bahrain selepas memukulnya sehingga bahagian belakangnya berdarah dan dia mengambil balik 10 000 dirham harta Bait al-Mal daripadanya dan memberikan peringatan kepadanya dengan kata-kata yang kesat seperti yang diperlihatkan dalam keterangan Abu Hurairah semasa pemerintahan dua orang khalifah.
  
(5) Menurut Muslim dalam Sahihnya,[126]  ‘Umar memukul Abu Hurairah pada masa hayat Nabi (s.‘a.w) begitu teruk sehingga jatuh terduduk.

(6) Abu Ja‘far Askafi telah menceritakan bahawa ketika ‘Ali (‘a.s) terdengar mengenai Abu Hurairah meriwayatkan hadith, beliau berkata: “ Dia manusia paling banyak berdusta,” atau katanya: “ pendusta paling besar terhadap Rasulullah (s.‘a.w) di kalangan manusia yang hidup ialah Abu Hurairah.”

(7) Abu Hurairah selalu mengatakan: “ Sahabatku menceritakan kepadaku,” atau “ aku melihat sahabatku,” atau “ sahabatku Nabi (s.‘a.w) telah berkata kepadaku.” Apabila ia disampaikan kepada ‘Ali (‘a.s), beliau berkata: “ Bilakah masanya Rasulullah (s.‘a.w)  menjadi sahabatmu, wahai Abu Hurairah?”

(8) Menurut al-Hakim dalam kitabnya, al-Mustadrak[127] ketika hadith-hadith Abu Hurairah sampai kepada pengetahuan ‘A’isyah, dia mengutuskan seseorang kepadanya dan berkata: “ Apalah hadith-hadith ini yang sampai kepada kami bahawa kamu menceritakan sesuatu daripada Nabi (s.‘a.w). Adakah kamu mendengar lain daripada apa yang kami dengar, adakah kamu melihat lain daripada apa yang kami lihat?” katanya, “ Wahai Umm al-Mu’minin, cermin dan logammu menjauhkanmu  daripada Nabi (s.‘a.w).”

(9) Abu Hurairah menceritakan bahawa anjing, wanita dan kaldai membatalkan salat lalu ‘A’isyah menolaknya dengan berkata: “ Aku melihat Nabi (s.‘a.w) menunaikan salat di tengah-tengah katil sedang aku pula berada di atas katil menjadi hadangan antara baginda dengan Qiblah.”

(10) Abu Hurairah menceritakan sebuah hadith yang menentang berjalan di atas sebelah kaki sahaja. Ketika ‘A’isyah mendapat tahu mengenainya, dia berjalan di atas sebelah kaki dan  berkata “ Aku pasti akan menentang Abu Hurairah dalam persoalan ini.”

(11) Abu Hurairah menceritakan bahawa sesiapa berada dalam keadaan berjunub menjelang subuh (dalam keadaan berhadath besar)  tidak harus berpuasa. Dia telah ditolak dalam hal ini oleh ‘A’isyah dan Umm Salmah seperti yang telah dinyatakan sebelumnya.

            Hadith ini dan dua hadith yang terdahulu boleh diperolehi di dalam Ta’wil Mukhtalaf al-Hadith oleh Ibn Qutaibah.[128]

(12) Dua orang menemui ‘A’isyah dan berkata mengenai Abu Hurairah yang telah meriwayatkan daripada Nabi (s.‘a.w) bahawa ada tanda ramalan pada wanita dan binatang, yang menjadikan ‘A’isyah hilang sabar dan berkata: “ Demi Allah yang mewahyukan al-Qur’an kepada Abu al-Qasim (s.‘a.w), barang siapa meriwayatkannya daripada Rasulullah (s.‘a.w) bercakap dusta.”

(13) Pada suatu kali, Abu Hurairah duduk di sebelah tempat ‘A’isyah dan menceritakan hadith-hadith daripada Nabi (s.‘a.w) ketika ‘A’isyah sedang membaca tasbih. Selepas selesai, dia mengatakan: “ Bukankah sesuatu yang menghairankan Abu Hurairah menceritakan hadith-hadith daripada Nabi (s.‘a.w) dan membuatkan aku mendengarnya ketika aku pula sedang sibuk membaca Tasbih sementara dia akan pergi dari situ sebelum aku selesai. Sekiranya aku dapat menangkapnya, aku akan menafikannya.”

            Hadith ini dan hadith yang terdahulu kelihatan dalam kitab Ibn Qutaibah, Ta’wil Mukhtalaf al-Hadith.[129]

(14) Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Nabi (s.‘a.w) bersabda: “ Apabila seseorang daripada kamu terjaga daripada tidur, dia hendaklah membasuh kedua-dua tangannya sebelum meletakkannya ke pinggan  kerana tiada seorang pun tahu ke mana kedua-dua tangan itu pergi.”

            ‘A’isyah menolak hadith ini dan  enggan menerimanya sambil berkata: “ Apakah yang boleh kita lakukan dengan mihras (bekas air yang berat daripada batu yang dipotong).[130] Walau bagaimanapun, dapatlah diperhatikan bahawa ‘A’isyah kelihatan enggan mengakui kesahihan hadith ini kerana dia tidak yakin dan percaya kepada Abu Hurairah.         

(15)  Abu Hurairah meriwayatkan daripada Nabi (s.‘a.w): “ Sesiapa yang mengusung keranda hendaklah berwudu’.”

            Ibn ‘Abbas tidak mengakui kesahihan hadith ini sebaliknya terus menolaknya sambil berkata: “ Wudu’ tidak wajib semasa mengusung keranda kayu. Perkara ini juga telah diceritakan oleh sebilangan besar ulama yang terpercaya termasuklah juga Ahmad Amin dalam Fajr al-Islam.[131]    

(16) Ibn ‘Umar selalu meriwayatkan bahawa Nabi (s.‘a.w) membenarkan membunuh anjing kecuali anjing yang digunakan untuk memburu, untuk mengawal kambing dan bebiri atau untuk menjaga ternakan. Disampaikan untuk perhatian Ibn ‘Umar bahawa Abu Hurairah menambah dalam hadith itu, anjing yang menjaga lading. Ibn ‘Umar tidak mengakuinya tetapi sebaliknya menolaknya dengan mengatakan: “ Abu Hurairah  mempunyai sebuah ladang, lalu dia mengadakan sedikit tambahan dalam hadith Nabi (s.‘a.w) bertujuan untuk menjaga anjingnya dan juga ladangnya sebagai mengambil sikap berhati-hati. Hadith ini kelihatan dalam kitab Muslim, Sahih.[132]

(17) Ibn ‘Umar tidak mengesahkan hadith Abu Hurairah mengenai landak dan terus meragui kesahihannya.

(18) Ibn ‘Umar terdengar Abu Hurairah meriwayatkan hadith bahawa barang siapa menyertai upacara pengusungan jenazah, akan mendapat satu bahagian pahala lalu menyatakan: Abu Hurairah telah menyampaikan hadith yang keterlaluan banyaknya.” Dia tidak mengakui kesahihannya sehinggalah dia menghantarkannya kepada ‘A’isyah untuk mendapatkan pandangannya.  ‘A’isyah turut meriwayatkannya dan barulah selepas itu, dia mengakui kesahihannya. Hadith ini telah dibuktikan benar. Muslim telah menyebutkannya dalam kitabnya, Sahih.[133]

(19) Amir bin Syuraih bin Hani turut melakukan perkara yang sama apabila dia terdengar Abu Hurairah menceritakan bahawa: “ Barang siapa mengingini bertemu Allah, Allah suka bertemu dengannya, dan barang siapa membenci bertemu Allah, Allah juga tidak suka bertemu dengannya. Dia tidak mengakui kesahihan Abu Hurairah sehingga dia bertanya ‘A’isyah mengenainya dan ‘A’isyah turut meriwayatkannya sambil memahamkan maksud hadith itu kepadanya. Hadith ini juga telah dibuktikan benar.[134]

      Berhubung dengan persoalan mengenai keadilan semua sahabat, tidak ada bukti yang menyokongnya. Bahkan para sahabat sendiri tidak menyedarinya. Malahan sekiranya diandaikan hadith itu benar, kita sebaiknya mengikutinya sebagai penghormatan kepada sahabat yang kedudukan mereka tidak diketahui, dan bukannya menghormati  sahabat yang ditolak oleh setiap orang termasuk ‘Umar, ‘Uthman, ‘Ali (‘a.s) dan ‘A’isyah atau seseorang yang patut ditentang kerana ada bukti yang jelas sementara menentang Abu Hurairah pula, kita memang mempunyai bukti yang cukup jelas.  

58. Protes Abu Hurairah terhadap orang-orang yang menyalahkannya

      Abu Hurairah biasanya memprotes terhadap orang-orang yang mendustakannya atau mencari kesalahannya. Dia berkata: Orang ramai berkata bahawa Abu Hurairah terlalu banyak menyampaikan riwayat, hanya kepada Allahlah tempat kembali. Mereka juga mengatakan bahawa golongan Muhajir dan Ansar tidak meriwayatkan seperti mana dirinya. Apa yang pasti saudara-saudaraku di kalangan Muhajirin biasanya menghabiskan masa berjualbeli di pasar manakala saudara-saudaraku di kalangan Ansar pula melibatkan diri dalam hartabenda mereka. Di pihak yang lain pula, aku tidak punya apa-apa dan senitasa bersama-sama Nabi (s.‘a.w)  sekadar untuk mengisi perutku. Oleh itu, aku hadir sedangkan mereka pula tidak hadir dan aku menghafal sedangkan mereka pula terlupa, dan pada suatu hari Nabi (s.‘a.w) bersabda: “ Tidak ada seorang pun di antaramu harus menggulungkan kainnya sehingga aku menghabiskan ucapanku ini kemudian dia hendaklah menyimpannya dalam dadanya agar dia lupa segala kata-kataku itu.” Justeru aku membentangkan pakaian bercorak kerana aku tidak mempunyai pakaian lain sehinggalah  Nabi (s.‘a.w) selesai mengucapkan kata-katanya, kemudian aku menyimpannya dalam dadaku. Lantaran itu, demi Dia yang mengutuskannya dengan kebenaran, aku tidak lupa segala sesuatu daripada kata-katanya sehingga ke hari ini. Demi Allah, bagaimanapun bagi dua ayat al-Qur’an aku tidak akan sekali-kali menceritakan sesuatu kepadamu, iaitu:

“ Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam al-Kitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati (pula) oleh semua (makhluk) yang dapat melaknati. Kecuali mereka yang telah taubat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan (kebenaran), maka terhadap mereka itulah Aku menerima taubatnya dan Akulah Yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.”[135]  

      Apa yang pasti, Abu Hurairah terpaksa memperlihatkan hadith ini untuk menentang orang-orang yang mendustakannya dalam kedua-dua perkara berkaitan bilangan hadith dan juga kandungan (kualiti) hadith tersebut. Namun apa yang jelas ini merupakan hadith palsu yang paling buruk dan jauh menyimpang daripada kebenaran. Tidaklah perlu ia diberikan perhatian sama sekali namun pada hakikatnya kedua-dua orang tokoh hadith besar telah memasukkannya sebagai hadith yang sahih dengan senang hati, begitu jelas sekali berdasarkan kepada pegangan mereka yang menganggap baik tentang sahabat secara keseluruhan walaupun dengan melakukan demikian, mereka jelas sekali berlawanan dengan logic dan bahkan keadilan itu sendiri. Terdapat beberapa perkara pokok untuk menggolongkan hadith itu sebagai hadith palsu:

            Pertama: Abu Hurairah mengandaikan bahawa jual dan beli di pasar menjauhkan golongan Muhajirin daripada Nabi (s.‘a.w) sementara penglibatan golongan Ansar pula dalam urusan hartabenda mereka menjadikan mereka berada dalam keadaan seperti itu juga. Namun demikian, apakah pula nilai pendapat ini di hadapan ayat al-Qur’an yang cukup jelas dan ketara ini yang menyebutkan:

“ Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jualbeli daripada mengingati Allah.”[136]

Malang sekali kenyataan yang sengaja diada-adakan bahawa Abu Hurairah mengatakan dia biasanya tetap bersama-sama di sisi Nabi (s.‘a.w) ketika ketua dan pemimpin lain tidak hadir, dan dia mengatakan demikian tanpa sedikit pun penyesalan atau sanggahan kerana pastinya, dia melakukannya pada zaman Mu‘awiyah ketika pada masa itu, ‘Umar, ‘Uthman, ‘Ali (‘a.s), Talhah, Zubair, Salman, ‘Ammar, Miqdad, Abu Dhar dan lain-lain dari kalangan kelompok tersebut telah tidak ada lagi. Sememangnya dia telah mengatakan sesuatu yang besar. Alangkah jauhnya persoalan tersebut daripada reality? Orang ramai sudah sedia mengetahui perhubungan di antara kedudukan ‘Ali (‘a.s)  dengan Nabi (s.‘a.w) iaitu hubungan darahnya, keluarbiasaannya, sentiasa bersama-sama dengan Nabi (s.‘a.w) dalam ketenteraan semenjak masih kanak-kanak, Nabi (s.‘a.w) mendakapkannya ke dadanya, menempatkannya di tempat tidurnya agar menyentuhi tubuhnya supaya ‘Ali (‘a.s) dapat menciumi bauan kenabiannya, dan Nabi (s.‘a.w) biasanya mengunyahkan sesuatu lalu memberi ‘Ali (‘a.s) makan. Justeru, tidak ditemui sebarang bentuk pendustaan dalam kata-katanya atau kekurangan dalam perbuatannya. Allah juga telah menempatkan ‘Ali (‘a.s) dari segi akhlak dan budi pekerti yang hampir sama dengan Nabi (s.‘a.w), sementara ‘Ali (‘a.s) pula biasanya mengikuti Nabi (s.‘a.w) seperti seekor anak unta mengikuti langkah ibunya. Nabi (s.‘a.w) pada setiap hari mengangkat kedudukannya semakin lama semakin tinggi dalam ilmu dan akhlak, dengan memerintahkannya mengikuti jejak langkahnya. Pada masa-masa tersebut, hanya terdapat dua orang sahaja iaitu ‘Ali (‘a.s) dan Umm al-Mu’minin Khadijah sentiasa berada bersama-sama dengan Rasulullah (s.‘a.w). Justeru itu, ‘Ali (‘a.s) menyaksikan cahaya wahyu  dan menciumi haruman kenabian baginda. Sebagai tambahan kepada keistimewaan-keistimewaan tersebut, beliau juga merupakan pintu ilmu Rasulullah (s.‘a.w), pemberi hukum yang terbaik di kalangan manusia muslim, penyimpan rahsia Rasulullah (s.‘a.w), pewaris kekuasaan baginda, pengganti kepimpinan baginda, pengelak segala kebimbangan Nabi (s.‘a.w), pemilik pendengaran yang sentiasa sedar, pemilik khazanah ilmu dalam kitab Allah. Adakah mungkin orang yang mempunyai keperibadian seperti ini  melupakan sebarang perbuatan atau perkataan Rasulullah (s.‘a.w.)  yang dikatakan dipelihara oleh Abu Hurairah dalam ingatannya, ataupun beliau menyembunyikan segala sesuatu sedankan Abu Hurairah pula mendedahkannya. Sesungguhnya ini merupakan tuduhan yang amat berat.

Lanjutan dari itu juga, di kalangan golongan Muhajirin, hanya terdapat sedikit sahaja bilangan orang yang melibatkan diri dalam jualbeli di pasar. Sebagai contoh, mereka ialah Abu Dhar, Miqdad, ‘Ammar dan 70 orang ahli Suffah yang merupakan sahabat Abu Hurairah dan seperti yang telah disebutkannya, tidak pernah memiliki sehelai kain pun pada diri mereka sedangkan dia sendiri memiliki kedua-duanya, kain cawat dan juga selimut. Bagaimana mungkin dapat diterima akal kebanyakan mereka tidak meriwayatkan hadith-hadith sampai ke tahap seperti Abu Hurairah lakukan atau sampai ke tahap keterlaluan sama seperti yang dilakukan Abu Hurairah. Sebenarnya, jumlah keseluruhan hadith mereka jauh lebih sedikit berbanding hadith-hadith yang secara khusus diriwayatkan Abu Hurairah seorang diri.

Keadaan yang sama juga berlaku kepada golongan Ansar. Kebanyakan mereka bukanlah orang berada dan berharta, seperti Abu Hurairah andaikan itu. Di kalangan mereka ada yang langsung tidak memiliki apa-apa seperti Salman al-Farisi yang dikatakan oleh Rasulullah (s.‘a.w): “ Salman ialah daripada kami, Ahl al-Bait,” dan telah dicatatkan mengenainya dalam kitab al-Isti‘ab, bahawa Nabi (s.‘a.w) bersabda: “ Sekiranya agama itu berada di bintang Surayya, Salman akan dapat mencapainya.” Sementara itu sekali lagi dalam kitab al-Isti‘ab, ‘A’isyah mengatakan sesuatu mengenainya: “ Pada suatu malam Nabi (s.‘a.w) mengizinkan Salman seorang diri mendengarnya sedemikian lama hingga dibimbangi dia mungkin mengatasi yang lain.” Selanjutnya, menurut kitab al-Isti‘ab lagi, ‘Ali (‘a.s) mengatakan sesuatu mengenai dirinya: “ Pasti, Salman seumpama Luqman al-Hakim kerana dia memiliki keilmuan masa silam dan masa depan. Dia merupakan lautan ilmu yang tidak pernah ketandusan.” Berhubung dengan dirinya juga, Ka‘b al-Ahbar mengatakan seperti yang dicatatkan dalam kitab al-Isti‘ab: “ Salman penuh dengan ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan…..” dan orang ramai sudah sedia mengetahui bahawa Abu Ayyub al-Ansari tidak memiliki sebarang harta duniawi, kecuali sepasang selipar, untuk menjauhkannya daripada ilmu atau perbuatan-perbuatan yang saleh. Kedudukan yang sama  terdapat pada diri Abu Sa‘id al-Khudri, Abu Fadl al-Ansari dan tokoh-tokoh lain seumpama mereka yang kesemuanya di kenali termasuk di kalangan tokoh ilmuan dan pemimpin golongan Ansar.

      Perlu juga diingat bahawa masa Nabi (s.‘a.w) bukanlah dihabiskan begitu sahaja, tetapi setiap masa baginda, sama ada siang atau malam diperuntukkan untuk perkara-perkara tertentu dengan teratur. Oleh itu, untuk tujuan menyampaikan ilmu baginda telah tetapkan masa tertentu yang tidak bertembung dengan urusan berjualbeli di pasar ataupun masa-masa melibatkan urusan hartabenda. Dengan demikian, golongan Muhajirin dan juga Ansar tidak pernah menggagalkan diri untuk hadir pada masa itu kerana mereka benar-benar memerlukan ilmu bukan seperti yang dibayangkan oleh orang-orang yang berfikiran cetek.

            Kedua, sekiranya Nabi (s.‘a.w) mengatakan sesuatu kepada para sahabatnya bahawa sesiapa yang membentangkan kain mereka sehingga selesai kata-kataku dan sebagainya …. Adalah benar, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Abu Hurairah, sudah tentulah mereka akan melompat ke atasnya dengan penuh semangat, kerana penghormatan tidak boleh diperolehi semata-mata dengan melakukan perjalanan atau ilmu boleh dijamin hanya dengan menghabiskan wang. Lebih dari itu, apakah yang ada di sana untuk menghalangi  mereka daripada mencapainya atau menghentikan mereka daripada membentangkan kain mereka untuk mengejarnya?  Kenapakah mereka mengelakkan diri daripada melakukan demikian kerana ia samalah seperti menjauhkan diri daripada mencari ilmu dan menyembunyikan sesuatu  yang Nabi (s.‘a.w) mengajak mereka kepadanya. Sudah pasti, ia bukanlah demikian dan kita tidak dapat fikirkan demikian mengenai mereka, khususnya kerana mereka semua memang bersemangat mengikuti perintah Rasulullah (s.‘a.w)  dan mengejar apa sahaja yang baginda seru kepadanya.

            Ketiga,  sekiranya riwayat Abu Hurairah itu memang benar, para sahabat sewajarnya bertaubat dan menyesal dengan begitu sekali kerana mencuaikan diri untuk mencapai kemuliaan yang sangat besar dan memperolehi ilmu yang begitu banyak. Kekecewaan mereka akan berpanjangan kerana kegagalan membentangkan kain mereka kepada Nabi (s.‘a.w)   walaupun tiada masalah atau usaha diperlukan untuk melakukannya. Sebenarnya mereka sudah sepatutnya mempersalahkan satu sama lain dan meletakkan kesalahan kepada satu sama lain kerana memilih untuk tidak melakukannya. Pada masa yang sama, mereka sepatutnya merasa cemburu terhadap Abu Hurairah kerana kejayaannya mengatasi mereka biarpun sebenarnya dia hanya mempunyai sehelai kain sahaja sementara tiada seorang pun di kalangan mereka yang memiliki dua helai kain atau lebih. Oleh kerana kita tidak pernah bertembung dengan sesuatu seperti itu, ia menunjukkan dengan jelas bahawa seluruh cerita atau riwayat ini merupakan cerita rekaan Abu Hurairah.

            Keempat,  sekiranya benar apa yang diceritakan oleh Abu Hurairah, orang lain yang Nabi (s.‘a.w) turut sampaikan kata-kata baginda dalam kejadian membentangkan kain mereka itu harus turut menyampaikan riwayat tersebut. Sebenarnya mereka patut menganggap cerita itu sebagai salah satu tanda kenabian, lambing kemuliaan Islam dan bukti yang menyokong agama itu. Cerita atau riwayat mengenainya tentulah tetap berlanjutan dan mereka pasti menjadikannya terang benderang seumpama matahari di siang hari. Oleh kerana perkara itu tidak pernah wujud, kita hanya dapat menganggapkannya sebagai rekaan Abu Hurairah.

            Kelima, terdapat kepelbagaian dalam riwayat tentang kejadian ini oleh Abu Hurairah sendiri. Menurut keterangan A‘raj yang kelihatan dalam Sahih al-Bukhari,[137] Abu Hurairah meriwayatkan bahawa  Nabi (s.‘a.w) bersabda pada suatu hari kepada para sahabat baginda: “ Tidak wajar bagi setiap seorang daripada kamu membentangkan kainnya sehingga kata-kataku ini berakhir dan kemudian membungkuskanya ke arah dadanya agar dia tidak lupa sesuatu daripada kata-kataku itu.” Justeru, aku membentangkan kain bercorakku kerana aku tidak mempunyai kain yang lain selain darinya sehingga Nabi (s.‘a.w) mengakhiri kata-kata baginda dan aku membungkuskannya ke dadaku. Demi Dia yang mengutuskannya dengan kebenaran, sampai ke hari ini aku tidak lupa sesuatu daripada kata-kata baginda itu.

            Di tempat yang lain pula seperti dicatatkan oleh al-Maqbari, dia meriwayatkannya seperti berikut:  Aku berkata, wahai Rasulullah (s.‘a.w), aku mendengar sebuah hadith daripadamu dan aku terlupa mengenainya.” Kata baginda: “ Bentangkan kain selimutmu.” Kemudian dia gerakkan tangan di atasnya, lalu berkata: “ Bungkuskanlah.” Aku membungkuskannya, dan  selepas dari itu aku tidak lagi terlupa.

            Kini, menurut bentuk riwayat yang diberitahu oleh A‘raj, perkara itu berlaku di antara Nabi (s.‘a.w) dan para sahabatnya menunjukkan bahawa Nabi (s.‘a.w) memanggil semua sahabat agar membentangkan pakaian mereka sebagai suatu pemahaman tentang sifat terlupa mereka, sedangkan dalam bentuk riwayat yang lain dicatatkan menerusi al-Maqbari, perkara itu berlaku di antara Abu Hurairah sebagai seorang darinya dan Nabi (s.‘a.w) menunjukkan bahawa Abu Hurairah mengadu kepada Nabi (s.‘a.w) tentang sifat pelupanya. Selanjutnya, bentuk  riwayat yang lain menerusi A‘raj merujuk kepada tidak melupakan ucapan kata-kata Nabi (s.‘a.w) manakala bentuk riwayat yang dicatatkan menerusi al-Maqbari merujuk kepada bebas daripada sifat pelupa secara umumnya, iaitu setiap perkara sama ada ia merupakan hadith atau sesuatu yang lain.

            Masih ada satu lagi bentuk riwayat hadith ini. Muslim telah menceritakan dalam Sahihnya,[138] daripada Ibn Musayyab di mana Abu Hurairah dikatakan telah mengatakan: “ Selepas hari itu aku tidak lagi terlupa sesuatu yang Nabi (s.‘a.w) ceritakan kepadaku.” Bentuk riwayat ini menerangkan keadaan lebih bebas daripada sifat pelupa berbanding dengan bentuk riwayat menerusi A‘raj tetapi lebih kurang sedikit berbanding dengan al-Maqbari.

            Kemudian terdapat bentuk riwayat Ibn Sa‘d dalam kitabnya, Tabaqat[139] bersumberkan Amr bin Mardas bin ‘Abd al-Rahman al-Jundi menunjukkan bahawa Abu Hurairah berkata: Nabi (s.‘a.w) berkata kepadaku, “ bentangkanlah pakaianmu.” Lalu aku membentangkannya. Kemudian baginda menceritakan kepadaku sepanjang hari. Kemudian aku membungkuskan pakaianku ke arah dadaku and aku tidak lagi terlupa sesuatu daripada kata-kata baginda. Di sini adalah wajar diperlihatkan bahawa kata-kata “ baginda menceritakan sepanjang hari “ kelihatan hanya dalam bentuk riwayat ini dan tidak ada dalam riwayat-riwayat yang lain.

            Kitab al-Isabah oleh Ibn hajar mengandungi suatu lagi bentuk riwayat hadith bersama dengan yang lain dan menunjukkan bahawa Abu Hurairah pergi menemui Nabi (s.‘a.w) sewaktu baginda sakit. Lalu dia memberikan salam kepadanya ketika dia sedang berdiri dan Nabi (s.‘a.w) bersandar ke dada ‘Ali (‘a.s) manakala tangan ‘Ali (‘a.s) di dada Rasulullah (s.‘a.w) mengurut-urutkannya. Kaki Nabi (s.‘a.w) diluruskan. Nabi (s.‘a.w)  berkata: “ Datang ke mari, wahai Abu Hurairah.” Dia pergi lebih dekat. Kata baginda: “ Datanglah lebih hampir, wahai Abu Hurairah.” Dia datang lebih dekat. Baginda sekali lagi berkata: “ Dekatlah lagi wahai Abu Hurairah.” Dia pun mendekatkan diri lebih hampir sehingga jarinya mencecah jari Nabi (s.‘a.w). Kemudian baginda berkata: “ Duduklah.” Lalu dia pun duduk. Kemudian baginda berkata: “ Letakkanlah pakaianmu di sebelah berdekatan denganku.” Abu Hurairah memegang pakaiannya, membukanya dan membentangkannya dekat Nabi (s.‘a.w). Nabi (s.‘a.w) kemudian berkata kepadanya: “ Haruskah aku memberitahumu cara bertindak yang kamu tidak patut tinggalkan selama hayatmu.” Katanya: “ Silalah beritahu.” Kemudian baginda berkata: “ Kamu hendaklah mandi pada hari Jumaat dan hendaklah melakukannya pada awal pagi dan tidak melibatkan diri dalam perkara-perkara yang sia-sia., dan aku nasihatkan kepadamu berpuasa selama 3 hari setiap bulan kerana ia seolah-olah seperti berpuasa selama sepanjang tahun. Dan aku nasihatkanmu mendirikan dua raka‘at salat subuh, tidak sekali-kali meninggalkannya, walaupun kamu mendirikan salat sepanjang malam, kerana salat dua raka‘at itu mengandungi banyak keistimewaan. Nabi (s.‘a.w) mengulanginya sebanyak 3 kali, kemudian baginda berkata: “ Bungkuslah pakaianmu.” Lalu aku membungkusnya ke dadaku.

            Menurut Abu Hurairah seperti dipetik oleh Ibn Hajar dalam kitabnya, al-Isabah,[140]
Abu Ya‘la turut menceritakan menerusi al-Walid bin Jami‘ bahawa Abu Hurairah meriwayatkan: Aku mengadu kepada Nabi (s.‘a.w) mengenai kelemahan ingatanku sewaktu baginda berkata: “ Bukalah kain selimutmu.” Kemudian dia membukanya sambil berkata: “Sekarang gulungkanlah ia ke dadamu.” Aku lalu menggulungkannya. Selepas dari itu, aku tidak pernah lupa mana-mana hadith.

            Sekali lagi, menurut Ibn Hajar dalam al-Isabahnya, Abu Ya‘la seterusnya menceritakan menerusi Yunus bin ‘Ubaid daripada Hasan al-basri daripada Abu Hurairah yang meriwayatkan bahawa Nabi (s.‘a.w)  bersabda: “ Sesiapa yang mengambil daripadaku suatu ayat, dua ayat atau tiga daripadanya agar mengikat mereka dan menyebarkannya.” Justeru, aku membentangkan kain selimutku di hadapan baginda sementara aku bercakap. Seterusnya aku menggulungkannya. Aku harap aku tidak melupakan sesuatu daripada kata-kata baginda.

            Imam Ahmad juga turut meriwayatkan bentuk hadith ini.

            Abu Nu‘aim juga dalam kitabnya, Hilyat al-Awliya’,[141] diceritakan daripada ‘Abdullah bin Abi Yahya daripada Sa‘id bin Abi Hind daripada Abu Hurairah yang meriwayatkan bahawa Nabi (s.‘a.w) bersabda: “ Wahai Abu Hurairah, tidak mahukan engkau menanyakanku perkara-perkara penting di bahuku dan berharga yang rakan-rakanmu tanyakan. Aku berkata: “ Aku mohon kepadamu supaya mengajarkan kami apa yang Allah telah memberitahumu.” Kemudian aku mengeluarkan pakaian berwarna di belakangku dan membentangkannya di antara diriku dan dirinya. Ia seperti aku masih melihat Kemudian Nabi (s.‘a.w) menceritakan kepadaku sedangkan aku mendengarnya dengan penuh perhatian. Kemudian baginda menyuruhku mengambil balik pakaian dan menggulungkannya ke arah diriku. Sebagai kesudahannya, aku tidak pernah terlupa lagi suatu patah perkataan daripada apa yang disampaikan kepadaku.

            Kini, sesiapa yang mengkaji hadith ini dalam segala bentuknya sebagai diriwayatkan menerusi pelbagai rangkaian perawinya, dia akan mendapati perbezaan dalam perkataan dan juga dari segi logik dengan setiap sumber perawi dan melihat bahawa tiada perkataan mahupun logik membawanya kepada satu matlamat bahkan ia tidak juga menuju ke arah yang sama kerana setiap satu daripadanya bercanggah di antara satu sama lain. Oleh yang demikian, hadith ini dengan jelas bukanlah hadith yang sahih.

            Keenam, Abu Hurairah berkata: Lalu aku membentangkan pakaian bercorakku itu, kerana aku tidak ada pakaian yang lain. Ini bermaksud bahawa dia berkeadaan telanjang. Kedudukan ini sudah tentu tidak dapat diterima. Untuk menyelesaikan kedudukan ini, al-Qastalani dan Zakariyya al-Ansari dalam syarah-syarah mereka cuba mentafsirkannya dengan maksud dia membentangkan sebahagian sahaja daripada pakaian itu. Bagaimanapun, ini tidak dapat disokong oleh kata-kata Abu Hurairah sendiri.

            Ketujuh, dalam kandungan hadith itu sendiri cerita yang digambarkan dalam hadith yang sedang dibincangkan menunjukkan cerita dongeng pada umumnya direka oleh seseorang yang tidak berilmu tinggi dan ia tidaklah sama sekali berbeza daripada ciptaan para penjahat. Dalam mana-mana keadaan, ia sama sekali tidak boleh diambil kira sebagai mu‘jizat Rasulullah (s.‘a.w).

59. Beberapa mu‘jizat Nabi (s.‘a.w) yang menakjubkan

      Mu‘jizat Nabi (s.‘a.w) yang hakiki membingungkan bukan sahaja orang yang bijaksana dengan cahaya kebenarannya dan mengalahkan para penzalim yang besar di bumi ini dengan kecemerlangan sifat tabi‘inya dan penerimaan kejadian itu hingga menyebabkan mereka menundukkan kepala mereka dalam keadaan mengaku kalah dan mengakui kebesarannya.

            Di sini ada beberapa contoh mu‘jizat:

(1) Ketika Nabi (s.‘a.w) mengutuskan ‘Ali (‘a.s) ke Yaman, baginda menepuk dada ‘Ali (‘a.s) dengan tangan baginda sambil berkata: “ Ya Allah, berilah petunjuk kepada hatinya dan perkukuhkan lidahnya.” ‘Ali (‘a.s) telah menceritakan bahawa selepas itu beliau tidak teragak-agak membuat keputusan di antara dua kumpulan.[142]

(2) Ketika Allah mewahyukan ayat: “ agar diperhatikan oleh telinga yang mendengar,”[143] Nabi (s.‘a.w) mengatakan kepada ‘Ali (‘a.s): “ Aku memohon Allah menjadikannya pada telingamu.” ‘Ali (‘a.s)  telah menceritakan bahawa selepas itu beliau tidak lagi terlupa segala sesuatu dan bagaimana dapat beliau lupa?[144]

(3) Pada peristiwa Khaybar, ‘Ali (‘a.s) memegang panji-panji, Nabi (s.‘a.w) berkata: “ Ya Allah, perkuatkanlah dia terhadap kepanasan mahupun kesejukan.” ‘Ali (‘a.s) berkata: “ Selepas dari itu, keadaan panas ataupun sejuk tidak lagi memberikan masalah kepadaku.” Pada hakikatnya, selepas itu ‘Ali (‘a.s) biasanya keluar pada musim sejuk dengan dua helai pakaian, sehelai kain dan selimut manakala pada musim panas pula dengan baju panjang luar yang agak tebal, memperlihatkan kebenaran mu‘jizat Nabi (s.‘a.w) dan meninggalkan kesan yang berkekalan. Keterangan ini diberikan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal dalam kitab Musnadnya, juga oleh Ibn Abi Syaibah, Ibn Jarir dan lain-lain dan diakui benar dalam kitab Muntakhab Kanz al-‘Ummal pada bahagian tepi kitab Musnad oleh Imam Ahmad ibn Hanbal.[145] 

(4) Ketika Jabir mengadu kepada Nabi (s.‘a.w) mengenai hutang bapanya, dia pergi bersama-sama dengannya ke kawasan pembantingannya dan berpusing mengelilinginya sambil berdoa mengharapkan kemurahan di dalamnya. Kemudian dia  duduk di sana dan para pemiutang juga turut datang ke sana. Baginda membayar semua hutang kepada mereka sementara bakinya masih ada untuk Jabir dalam jumlah yang sama dengan apa yang mereka kutip itu.

(5) Apabila Rasulullah (s.‘a.w) berkehendakkan kebaikan kepada seseorang, baginda akan berdoa untuknya, dan sekiranya berkehendakkan keburukan baginda akan memohon keburukan untuknya sebagaimana baginda lakukan terhadap Mu‘awiyah ketika baginda bersabda: “ Allah tidak akan memenuhkan perutnya, atau sebagaimana baginda lakukan terhadap Hakam bin Abi al-‘As.

            Dalam mana-mana keadaan, kita tidak dapati mana-mana perbuatan Nabi (s.‘a.w) seperti yang pernah dilaporkan oleh Abu Hurairah yang terlalu jauh daripada kebijaksanaan baginda yang begitu terserlah yang daripadanya, mata orang yang sesat turut memperolehi cahaya, dan darinya mercu ketinggian petunjuk biasanya muncul, seperti menyelesaikan kesukaran yang membingungkan dan menyimpangkan diri menerusi lorong-lorong kegelapan dan kejahilan.   

60. Sekilas pandang tentang kebaikan Abu Hurairah

            Kami telah meneliti semua kitab hadith yang mu‘tabar untuk mencari kemuliaan Abu Hurairah sekiranya ada diriwayatkan oleh Nabi (s.‘a.w), tetapi malangnya kami tidak menemui sesuatu kecuali Abu Hurairah sendiri sebagaimana dapat dilihat dengan jelas daripada contoh berikut.
            Pengarang kitab al-Isti‘ab mengatakan sesuatu mengenainya: Abu Hurairah menganuti Islam pada tahun berlakunya Perang Khaybar, mengambil bahagian dalam perang itu bersama-sama Nabi (s.‘a.w) dan kemudian merapatkan diri selamanya dengan Rasulullah (s.‘a.w) bukannya kerana cintakan ilmu, sekadar berpuashati hanya untuk mengisi perutnya. Justeru, tangannya biasanya berada pada tangan Rasulullah (s.‘a.w) dan dia biasanya pergi bersama baginda ke mana sahaja baginda pergi. Dia merupakan orang yang paling kuat ingatan di kalangan semua sahabat Nabi (s.‘a.w). Dia hadir mendengar Nabi (s.‘a.w) kerana tiada orang lain di kalangan semua Muhajirin dan Ansar hadir, kerana golongan Muhajirin sibuk dalam mengejar perniagaan sedangkan golongan Ansar pula melibatkan diri dalam perniagaan harian. Nabi (s.‘a.w) sendiri menyaksikan bahawa dia mengingini ilmu dan hadith seperti dikatakannya kepada baginda: “Wahai Rasulullah (s.‘a.w) Aku telah mendengar banyak hadith daripadamu dan aku bimbang mungkin aku lupa.” Nabi (s.‘a.w) berkata kepadanya: “ Bentangkanlah pakaianmu.” Aku lalu membentangkannya dan Nabi (s.‘a.w)  menggerakkan tangan baginda ke atasnya dan kemudian berkata: “ Gulungkanlah ia.” Selepas itu, aku tidak lupa segala sesuatu.

            Kelebihan-kelebihan ini dan yang lain-lain sepertinya  merupakan kandungan (teks) hadith-hadith yang Abu Hurairah sendiri ceritakan dan kita tidak pula dapat mencari mana-mana autoriti untuknya kecuali dirinya sendiri. Perkara yang sama juga membabitkan semua aspek yang diceritakan daripadanya sebagaimana kebanyakan ulama sudah pun sedia maklum.

            Marilah kita menganalisis kenyataan tersebut. Oleh kerana Abu Hurairah menganuti Islam dalam tahun berlakunya Perang Khaybar,  ia dibuktikan menerusi riwayat-riwayat selain daripada dirinya sendiri, namun begitu sama ada Abu Hurairah mengambil bahagian dalam peperangan tersebut bersama-sama dengan Rasulullah (s.‘a.w) , kami tidak pula temuinya diriwayatkan oleh mana-mana orang yang lain selain daripada Abu Hurairah sahaja, dan para cendikiawan dan ilmuan yang telah menjelaskan dakwaannya yang mengakui kehadirannya dalam peperangan itu dengan cara yang berbeza-beza.

            Dalam persoalan dia mendekatkan diri kepada Nabi (s.‘a.w) dan terus berada di situ bukannya kerana cintakan pengetahuan dan merasa puas dengan hanya mengisi perutnya dan tangannya dalam genggaman tangan Nabi (s.‘a.w), oleh yang demikian dia akan pergi ke mana sahaja Nabi (s.‘a.w) pergi, inilah perkara yang Abu Hurairah dakwakan tetapi pemberatan untuk membuktikan kesahihannya tergantung kepadanya. Dalam hubungan ini, dia berkata: “ Aku datang ke Madinah sementara Nabi (s.‘a.w) pula di Khaybar, dan pada masa itu aku berusia lebih 30 tahun. Justeru aku tinggal dengannya sehingga baginda wafat. Biasanya aku bergilir-gilir dengannya dalam rumah isteri-isterinya. Aku bekerja sebagai orang suruhannya, aku berperang  dalam peperangan bersama dengannya dan melakukan haji dengannya. Aku mengatasi semua manusia dalam ilmu mengenai hadith-hadithnya. Demi Allah, terdapat orang yang bersama dengannya lebih awal berbanding denganku, tetapi setelah mengetahui keakrabanku dengannya biasanya mereka menanyakanku tentang hadith-hadithnya. Mereka termasuklah ‘Umar, ‘Uthman, ‘Ali (‘a.s), Talhah, Zubair …… “ dan lain-lain.

            Sikap Abu Hurairah yang tidak sedikit pun merasa malu meriwayatkan hadith seperti itu benar-benar memeranjatkan, kerana ia jelas sekali berlawanan dengan kenyataan dan jauh sekali daripada kebenaran, tetapi bagi mereka yang benar-benar mengetahui fakta tersebut akan mengetahui bahawa dia tidak meriwayatkan hadith itu pada zaman para sahabat terdahulu, ulama dan anggota-anggota masyarakat yang penting. Hanya selepas kematian hampir semua sahabat itu dan penaklukan bumi yang lain seperti Syria, ‘Iraq, Mesir, Afrika dan Iran ketika sebilangan besar sahabat berkurangan sementara bilangan orang muslim di kawasan yang dikuasai bertambah dan mereka tidak pernah mengetahui sesuatu pada zaman Nabi (s.‘a.w), lalu Abu Hurairah memberanikan diri dengan mulai meriwayatkan hadith. Cara ini sebenarnya merupakan masa ketika kebanyakan pendusta mendapati diri mereka berada bersama di alam yang baru di mana hanya beberapa orang sahaja mengetahui kedudukan pada zaman awal Islam. Mereka mendapati orang ramai di persekitaran yang baru hanya bersetuju sahaja dengan mereka dan menerima sebagai suatu ibadat apa sahaja yang mereka dengar daripada mereka. Ini adalah kerana pada pandangan kumpulan baru ini, para pendusta tersebut mewakili kumpulan terakhir dari kalangan sahabat besar Nabi (s.‘a.w) yang dikatakan pemelihara segala perbuatan dan pemegang amanah perutusan baginda (s.‘a.w) yang baik, yang kerana itu bertanggungjawab kepada penyebarannya. Pada masa yang sama, pemerintahan Bani Umaiyyah mengabadikan segala usaha untuk menyokong mereka dan dalam keadaan inilah ia menggalakkan mereka untuk menceritakan segala bentuk hadith yang salah dan tidak dapat dibuktikan, walaupun hadith itu mungkin bercanggah dengan hukum-hakam Islam atau tidak dapat diterima akal, ataupun penuh dengan kekejian atau pendustaan, kerana ia bersesuaian dengan tujuan dan perintah dalam polisi mereka yang zalim kerana mereka menjadikan agama Allah sebagai dalih atau helah, menganggap semua makhluk Allah sebagai pengikut setia mereka manakala harta Allah sebagai hak milik mereka. Dengan cara ini, kumpulan pendusta ini memberikan khidmat sebagai alat pemerintah jahat dan zalim ini. Di pihak mereka  pula, para pemerintah tersebut menaungi dan dan membantu mereka dengan  menggunakan pelbagai cara menerusi kekuasaan mereka yang zalim itu secara berleluasa. Ini kerana para pendusta tersebut terbukti menjadi anggota yang berkhidmat kepada mereka, iaitu sebagai lidah kepada tuntutan mereka dan mata kepada semua perancangan mereka yang dapat dilihat. Jelaslah bahawa orang-orang seperti inilah yang dikatakan oleh al-Qur’an sebagai:

“ Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis al-Kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya: “ Ini daripada Allah.”[146]   

            Demi Allah, seseorang yang memberikan perhatian secara serius akan merasa hairan tokoh-tokoh hadith yang terkemuka seperti al-Bukhari, Muslim, Ahmad ibn Hanbal dan lain-lain dalam kelompok yang sama, yang menggunakan akal fikiran untuk mengkaji tetapi kemudian tunduk akur seperti orang-orang yang bisu dan bebal berhadapan dengan apa yang Abu Hurairah  dan lain-lain yang seumpama mereka inginkan. Terlalu banyak persoalan menjelma dalam benak fikiran di sini. Contohnya, adakah mereka mempunyai keberanian untuk mengetahui bila ‘Ali (‘a.s), ‘Umar, ‘Uthman, Talhah, Zubair dan lain-lain dari kalangan tokoh-tokoh terdahulu pernah bertanya sesuatu kepadanya? Adakah persoalan yang mereka tanyakannya pada masa jaga, tidur atau dalam keadaan khayal? Apakah pula hadith yang mereka tanyakan? Siapakah lagi selain daripada Abu Hurairah telah meriwayatkan perkara tersebut mengenai mereka? Pengarang kitab terkemuka manakah telah menyebutkan nama salah seorang daripada mereka yang meriwayatkan daripada Abu Hurairah walaupun sebuah hadith sekalipun? Bilakah pula mereka bergantung kepada riwayatnya?

            Kenyataannya adalah bahawa kami tidak pernah mendapatinya meriwayatkan (hadith) semasa mereka masih ada, atau dia berani menyampaikan riwayat di hadapan mereka. Di satu pihak lagi, mereka biasanya merendah-rendahkan kedudukannya dan seringkali pula mendustakannya sebagaimana yang telah dibicarakan dengan panjang lebar dalam halaman-halaman terdahulu.  

            Marilah kita terus menganalisis petikan daripada kitab al-Isti‘ab. Berkenaan dengan kenyataannya bahawa Abu Hurairah  merupakan tokoh yang paling kuat hafalan di kalangan semua sahabat Nabi (s.‘a.w), ia hanya diambil daripada hadithnya yang terdahulu: “ Aku merupakan orang yang paling mengetahui hadith dari sekalian orang.” Berhubung mengenai keterangan, “ dia hadir  mendengar Nabi (s.‘a.w) kerana tiada seorang pun dari kalangan golongan Muhajirin dan Ansar menghadirkan diri…” ia diambil daripada riwayat yang dia kemukakan mengenai pembentangan kainnya dan persoalan tersebut telahpun dibincangkan dengan panjang lebar untuk menunjukkan kepalsuannya.

            Berkenaan dengan kenyataannya bahawa Nabi (s.‘a.w) sendiri menyaksikan bahawa dia suka akan ilmu dan hadith adalah diambil daripada keterangan Abu Hurairah sendiri: Aku kata, Wahai Rasulullah (s.‘a.w), siapakah orang yang bernasib baik diberikan syafa‘atmu? Baginda membalas: “ Ketika aku memperhatikan keinginanmu kepada hadith, aku fikir tidak ada orang lain kecuali engkau berada dalam kedudukan yang baik untuk menanyakan soalan ini.” Ia telah diceritakan oleh al-Bukhari dalam kitab Sahihnya menerusi al-Maqbari daripada Abu Hurairah. Ibn Hajar turut memasukkannya ke dalam kitabnya, al-Isabah merujuk kepada Abu Hurairah. Turut sama diceritakan dalam kitab yang sama bahawa Abu Hurairah biasanya berkata: “ Aku tetap berada bersama Nabi (s.‘a.w)  selama 3 tahun ketika tiada seorang pun kecuali aku yang amat suka akan hadith-hadith daripada baginda.”

            Sebagaimana yang telah diperlihatkan dalam halaman-halaman terdahulu, keistimewaan-keistimewaan yang didakwanya itu termasuklah seperti berikut:

·       Bekas bekal (Mizwad) yang daripadanya seramai lebih daripada 200 orang dapat makan.
·       Hambanya yang dibebaskan atas nama Allah.
·       Dua buah bekas ilmunya, salah satunya dia bukakan manakala yang kedua dia tidak bukakannya.
·       Doa Nabi (s.‘a.w) untuknya dan untuk ibunya.
·       Dia berjalan di atas air sehingga melintasi seluruh teluk tanpa dibasahi air walaupun sebelah kaki.

Dilihat dari analisis setiap daripada keistimewaan tersebut yang dikemukakan dalam halaman-halaman sebelumnya, seseorang sudah tentu akan ketawa dan menangis pada masa yang sama. Dalam keadaan yang amat menyedihkan ini kita hanya dapat mengucapkan ayat al-Qur’an berikut:

Inna li-Llah wa inna ilaihi raji‘un (Daripada Allah kita datang kepada Allah pula kita kembali).”

61. Beberapa perkara baru tentang Abu Hurairah

(1) Imam Ahmad ibn Hanbal dalam Musnadnya[147], sebuah riwayat Abu Hurairah  menerusi Muhammad bin Ziad yang berkata: Ketika Marwan menjadi gabenor di Madinah dalam zaman kekuasaan Mu‘awiyah, biasanya dia melantik Abu Hurairah menjalankan kewajibannya. Kemudian Abu Hurairah biasanya menghentakkan kakinya dan melaungkan: “ Sila beri laluan, sila beri laluan, gabenor datang, gabenor datang.”

(2) Ibn Qutaibah al-Daynawari telah menceritakan dalam kitabnya, al-Ma‘arif[148] mengenai Abu Hurairah daripada Abu Raf‘i yang berkata: Marwan menlantik Abu Hurairah melaksanakan kewajibannya sebagai gabenor di Madinah. Dia kemudian akan  menunggang kaldai dengan meletakkan pelana keras dan menutup kepalanya dengan pelepah tamar. Sekiranya dia berjumpa seseorang, dia akan berkata: “ Tolong beri jalan, gabenor datang.” Kadang-kala dia melintasi kanak-kanak yang sedang bermain permainan gagak pada waktu malam. Mereka tidak dapat melihat sesuatu sehinggalah dia berada di khalayak mereka. Kemudian dia akan menghentakkan kakinya. Diceritakan juga oleh Ibn Sa‘d  dalam kitab Tabaqat,[149] mengenai Abu Hurairah daripada beberapa sumber.

(3) Abu Nu‘aim menceritakan dalam kitabnya, Hilyat al-Awliya’,[150] mengenai Abu Hurairah dengan sumbernya sampai kepada Tha‘labah bin Abi Malik al-Qarzi yang menceritakan: Abu Hurairah muncul di pasar membawa seikat kayu yang dijunjung di atas kepalanya sedangkan pada masa itu dia sedangkan menjalankan kewajiban sebagai pengganti Marwan, lalu dia melaungkan: “berilah laluan untuk gabenor, wahai Ibn Abi Malik.” Aku berkata kepadanya: Ini dah cukup untukmu.” Dia berkata sekali lagi: “ berilah laluan kepada gabenor,” dan ikatan kayu itu berada di atas kepalanya.
 
(4) Abu Nu‘aim turut menceritakan dalam Hilyat al-Awliya’,[151] mengenai Abu Hurairah menerusi Ahmad ibn Hanbal, daripada Abi ‘Ubaidah Haddad, daripada ‘Uthman al-Syahham daripada farqad al-Sabkhi yang menceritakan: “ Abu Hurairah sedang melakukan Tawad sambil berkata:  “ Celakalah perutku ini, apabila aku memenuhkannya, ia menyusahkanku dan apabila aku mengosongkannya ia mencelakakanku.”

(5) Al-Zamakhsyari menceritakan dalam kitabnya, Rabi‘ al-Abrar bahawa Abu Hurairah biasanya mengatakan: “ Ya Allah, kurniakanlah gigi yang dapat mengunyah, perut yang hadam dan isi perut atau usus yang mudah kosong.”

(6) Dalam kitab yang sama, diceritakan bahawa Abu Hurairah suka akan Muzirah. Muzirah ialah sejenis makanan yang disediakan bersama susu yang menjadikannya masam. Justeru, biasanya dia makan bersama-sama Mu‘awiyah, tetapi apabila sampai waktu salat, dia akan mendirikan salat yang diimamkan ‘Ali (‘a.s). Apabila ditanyakan kepadanya dikatakan: “ Muzirah Mu‘awiyah sungguh enak dan indah sedangkan salat di belakang ‘Ali (‘a.s) memberikan pahala yang lebih.” Oleh kerana alasan inilah, dia dikenali Syaikh al-Muzirah. Cerita ini menunjukkan bahawa Abu Hurairah ada dalam Perang Siffin, tetapi dia tetap mempertahankan keputusan yang tidak memihak di antara kedua-dua kumpulan dengan dua wajah dan dua lidah, yang bertujuan agar dia tidak memudaratkan dirinya untuk pergi kepada parti atau kumpulan yang menang pada akhirnya. 

      Masih terdapat satu tempat di antara Syria dan ‘Iraq berdekatan Siffin, sebuah binaan yang dikenali sebagai tempat Abu Hurairah. Orang ramai menceritakan bahawa sepanjang beberapa hari dalam Perang Siffin, Abu Hurairah  biasanya menunaikan salat bersama orang-orang ‘Ali (‘a.s), sementara makan pula bersama-sama Mu‘awiyah  dan ketika peperangan bertambah hebat, dia akan pergi ke kawasan berbukit yang berhampiran. Apabila ditanya mengenainya dia berkata: ‘Ali lebih mengetahui (alim), manakala Mu‘awiyah pula lebih selamat.”

(7) Abu Nu‘aim menceritakan dalam kitabnya,[152] Hilyat al-Awliya’ daripada Abu ‘Uthman al-Nahdi bahawa pada suatu ketika, Abu Hurairah dalam perjalanan ketika orang ramai berhenti dan bersedia menyiapkan makanan. Mereka mencari Abu Hurairah yang sedang sibuk menunaikan salat. Lalu dia berkata: “ Aku berpuasa.” Ketika mereka hampir selesai, dia pun datang dan mulai makan. Orang ramai melihat kepada Rasulullah (s.‘a.w) yang berkata: “ Kenapakah kamu melihatku. Dia telah memberitahuku bahawa dia berpuasa.” Justeru Abu Hurairah berkata: “ Dia benar. Aku terdengar Nabi (s.‘a.w) bersabda: “ Berpuasa pada seluruh bulan Ramadan ditambahi berpuasa 3 hari dalam setiap bulan menjadikan seseorang seolah-olah berpuasa sepanjang masa,” dan aku telah berpuasa 3 hari dalam bulan itu. Lantaran itu, aku makan sebagai mengurangkan kesukaran daripada Allah dan sedang berpuasa untuk menambahkan limpah rahmat daripada-Nya.”

(8) Al-Bukhari telah menceritakan dalam kitab Sahihnya[153] daripada Muhammad bin Sirin, dan demikianlah juga Abu Nu‘aim telah menceritakan dalam kitabnya, Hilyat al-Awliya’,[154] bahawa: “ Kami bersama-sama Abu Hurairah dan dia berpakaian dengan dua helai, diperbuat daripada kain daripada tumbuhan rami yang dengannya dia gunakan untuk membersihkan hidungnya. Kemudian dia berkata: “ Alangkah gembiranya Abu Hurairah sedang membersihkan hidungkan dengan kain tumbuhan rami, biarpun kamu telah menyaksikanku berdengkur di tempat antara mimbar Nabi (s.‘a.w) dan rumah ‘A’isyah sedangkan sesiapa pun boleh datang dann meletakkan kakinya ke tengkukku kerana percaya aku gila. Sebenarnya ia bukanlah kerana gila tetapi lebih kerana kelaparan.”

(9) Perkara baru mengenainya adalah dia biasanya bermain sidr sejenis permainan. Ibn al-Athir menulis tentang pengertiannya dalam kamus besarnya, al-Nihayah seperti berikut: Seseorang telah dikatakan menceritakan: “ Aku lihat Abu Hurairah bermain Sidr…” Kemudian dia menambahkan: “ Sidr ialah sejenis permainan melibatkan perjudian…” Kamus besar, Lisan al-‘Arab turut memberikan  pengertian yang sama kepada perkataan tersebut dengan tambahan bahawa terdapat sebuah hadith oleh Yahya ibn Abi Kathir mengenainya hingga dikatakan: “ Sidr merupakan permainan syaitan yang lebih ringan bermaksud bahawa ia perbuatan syaitan.” 

(10) Berbicara mengenai pengertian Aqrab dalam kitab Hayat al-Hayawan, al-Damiri menyatakan bahawa ia permainan “ syatranj ” (catur) sambil menambahkan bahawa Saluki menceritakan ia sah daripada ‘Umar ibn al-Khattab, khalifah kedua, Abu Basr serta Abu Hurairah, manakala Abu Hurairah bermain permainan ini sudah lumrah diketahui  dalam kitab-kitab hukum Islam. Dia juga turut mengatakan bahawa Ajiri telah menceritakan daripada Abu Hurairah bahawa Nabi (s.‘a.w) bersabda: “ Sekiranya kamu melintasi orang-orang yang sedang bermain dengan permainan catur dan silap mata, jangan berikan salam kepada mereka.” 

62. Kematian Abu Hurairah dan keturunannya yang masih selamat

      Kematian Abu Hurairah berlaku di istana dekat Abiq. Dia kemudian dibawa ke kota Madinah di mana anak-anak ‘Uthman bin ‘Affan (Khalifah ketiga) mengusung kerandanya ke maqam al-Baqi‘ sebagai balasan terhadap penghormatannya kepada bapa mereka. Salat jenazahnya dipimpin oleh al-Walid bin ‘Utbah bin Abi Sufyan, gabenor Madinah, kerana Marwan dipecat. Al-Walid memimpin salat jenazahnya selepas mendirikan salat ‘Asr bersama-sama orang ramai. Mereka yang hadir terdiri daripada Ibn ‘Umar, Abu Sa‘id al-Khudri dan yang lain-lain seperti mereka.

            Al-Walid kemudian menulis kepada bapa saudaranya, Mu‘awiyah, seorang khalifah memberitahunya  tentang kematian Abu Hurairah dan dia membalas balik: “ Carilah orang-orang yang masih ada dan bayarkanlah mereka 10 000 dinar. Jagalah kaum kerabatnya dan berbuat baiklah dengan mereka, kerana dia merupakan salah seorang yang membantu ‘Uthman dan bersama-sama dengannya dalam rumahnya.

            Kematiannya berlaku pada tahun 57 atau menurut sumber lain 58 manakala yang lain-lain menyebutkan 59 Hijrah pada usianya 78 tahun.

            Di antara kaum kerabatnya yang masih ada yang kami ketahui ialah anaknya, Muharrir bin Abu Hurairah dan anak perempuannya yang dia selalu sebutkan: “ Bapaku tidak membenarkanku memakai emas kerana takutkan api neraka.” Diketahui juga bahawa Muharrir mempunyai seorang anak bernama Naim. Dialah yang menceritakan tentang datuknya bahawa dia memiliki tali dengan 1000 biji manik dan dia tidak akan tidur kecuali dia menyebutkan mengenainya.

            Diceritakan juga daripadanya bahawa seseorang bertanya kepada Nabi (s.‘a.w): “ Berilah nasihat kepadaku tentang apa yang patut aku tukarkan?” Nabi (s.‘a.w) berkata: : Kamu patut berurusan dalam urusan pakaian kerana ia menggembirakan penjual kain bahawa orang ramai patut berpakaian cantik dan mengikut stail moden.”

            Ibn Sa‘d telah menyebutkan Muharrir dalam kitabnya, Tabaqat dan menunjukkan susurgalur keturunannya yang berkait dengan Dus. Dia mati semasa pemerintahan ‘Umar bin ‘Abd al-‘Aziz. Dia sangat sedikit meriwayatkan hadith.63. Glosari

Bani Umaiyyah
 Kaum kerabat dan keturunan Umaiyyah dikenali sebagai Bani Umaiyyah termasuklah rangkaian khalifah diketuai Mu‘awiyah yang berkuasa selepas kesyahidan ‘Ali (‘a.s) dan perjanjian damai dengan Imam al-Hasan (‘a.s).
Bi‘thah
Permulaan kenabian Nabi Muhammad (s.‘a.w)
Dinar
Wang emas bersamaan dengan 20 Dirham
Dirham
Wang perak
Fiqh
Nama digunakan kepada hukum-hakam Islam dalam pelbagai subjek.
Fitrah
Zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang berada pada Hari Raya ‘Aid al-Fitri – 1 Syawwal
Haj atau Hajj
Menziarahi Ka‘bah (Baitullah di Makkah) dengan melakukan amalan-amalannya
 Hanafi
Merujuk kepada madhhab fiqh Islam yang mengikuti tafsiran hukum Islam yang dihubungkan kepada Abu Hanifah al-Nu‘man bin Thabit, yang  kini merupakan kumpulan majoriti umat Islam
Junub (daripada Janabat)
Keadaan seseorang sebelum melakukan mandi wajib selepas mengadakan hubungan kelamin atau mengeluarkan mani
Kursi (ayat
Ayat al-Qur’an yang di dalamnya perkataan kursi (bermaksud kerusi) disebutkan
Qunut
Bahagian salat yang dilakukan seseorang yang bersalat untuk memohon kepada Allah mengurniakan ganjaran tertentu sebagaimana dia kehendaki
Raka‘at
Bahagian yang membahagikan setiap bahagian salat pada umumnya terdiri daripada perbuatan berdiri sementara waktu, ruku‘, dua sujud dan akhirnya duduk sementara waktu dengan setiap satu disertai bacaan-bacaan tertentu.
Syahadatain
Dari segi bahasa, dua penyaksian iaitu menyaksikan dalam bentuk tertentu bahawa tiada tuhan melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu rasul Allah.
Tasbih
Dari segi bahasa, mengagungkan atau membesarkan Allah. Juga dipakai merujuk kepada suatu tali yang pada kebiasaannya mengandungi 100 biji manik digunakan untuk mengulang-ulangkan perkataan atau kalimah tertentu yang dibaca untuk mengagungkan atau membesarkan Allah.
Ummah atau Ummat
Kata nama digunakan kepada sekumpulan orang yang mengikut Nabi (s.‘a.w) iaitu orang-orang Islam merupakan umat Nabi Muhammad (s.‘a.w). Oleh yang demikian, ia juga turut digunakan kepada umat muslim secara keseluruhannya.
Umm al-Mu’minin (Jamak Ummahat al-Mu’minin)
Dari segi bahasa, ibu kaum mu’minin. Gelaran pelengkap digunakan kepada seorang atau beberapa orang isteri Nabi Muhammad (s.‘a.w) dalam bentuk bilangan tunggal atau jamak mengikut peristiwa.
Wudu’
Membasuh tangan, muka dan lain-lain mengikut cara yang telah ditentukan pada umumnya ketika hendak menunaikan salat sebagai suatu tuntutan awal.
Zakat
Mengeluarkan cukai yang telah diwajibkan Islam ke atas harta.

[1]Ibn Hanbal, Musnad, II, h.282 (Hadith ini berlawanan dengan ayat al-Qur’an, surah al-Hujurat (49): 9: “ maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah.”)
[2] Abu Nu’aim, Hilyat al-Awliya’, I, h. 381.
[3] Al-Humaidi, Syarh Nahj al-Balaghah, I, h. 358.
[4] Lihat: Al-Humaidi, Syarh Nahj al-Balaghah, I, h.359.
[5] Al-Hakim, al-Mustadrak, III, h. 510.
[6] Lihat: al-Isabah,  IV, h. 240. (Sila lihat baris akhir, dicetak di bahagian tepinya, kitab al-Isti‘ab)
[7] Ibn ‘Abd al-Barr, al-Isti‘ab - mengenai ‘A’isyah bersumberkan   daripada Ibn Syihab bahawa Rasulullah (s.‘a.w) mengahwininya   pada bulan Syawal, tahun ke-10 selepas kenabian (bi‘thah) iaitu 3 tahun sebelum Hijrah.
[8] Al-Bukhari, Sahih, I, h. 24. (Kitab al- ‘ilm; Bab Hifz al-‘ilm)
[9] Hadith ketiga dengan sanadnya sampai kepada Abu Hurairah. (Ibn Sa‘d, Tabaqat, IV, (bab II), h. 57.)
[10] Al-Hakim, al-Mustadrak, III, h. 509; al-Dhahabi, Talkhis - dan dikatakan oleh al-Hakim sebagai hadith sahih.
[11] Abu Nu‘aim, Hilyat al-Awliya’, h. 381.
[12] Ibn Sa‘d, Tabaqat, II, (bab 2), h. 119.
[13] Al-Bukhari, Sahih, I,  h.22 (Kitab al-‘ilm). Daripada Wahb bin Munabbih daripada saudaranya Hammam daripada Abu Hurairah.
[14] Al-Qastalani,  Irsyad al-Sari fi Syarh Sahih  al-Bukhari, I, h.373.
[15] Al-Bukhari, Sahih, IV, no.1, h.57 (Kitab al-Isti’zan); Mus­lim, Sahih, II, h.481 (Kitab al-Jannah); Ibn Hanbal, Musnad, II, h.315.
[16] Al-Qastalani, Irsyad al-Sari, VII, h.90 (Kitab Bid‘i al-khalq).
[17] Tarikh Baghdad, II, h.235 - mengenai Muhammad  bin  al-Husayn al-Matbakhi  dipetik daripada kitab Perjanjian Lama (al-‘Ahd  al-Qadim).
[18] Al-Bukhari, Sahih, IV, h.92; I, h.100.  
[19] Muslim, Sahih, I, h.86.  
[20] Ibn Hanbal, Musnad, II, h.275.  
[21] Al-Bukhari, Sahih, III, h.127 (mengenai tafsiran  surah  Qaf); Muslim, Sahih, II, (Bab al-Nar) yang dimasukkan dengan  orang-orang  zalim (al-Jabbarun) dan syurga yang dimasukkan  dengan orang-orang  yang  lemah (al-du‘afa’) -  menerusi  5  riwayat daripada  Abu Hurairah; Ahmad ibn Hanbal, Musnad,  II,  h.314 - daripada Abu Hurairah.
[22] Al-Bukhari, Sahih, IV,  h.68 (Kitab al-da‘wa; bab al-du‘a’ nisf al-lail); (Kitab al-Kusuf; bab al-du‘a’ wa’l-salat  min akhir al-lail),  I, h.136; Muslim, Sahih, (Bab al-targhib fi  al-du‘a’ wa’l-zikr  fi akhir al-lail), I, h.283; Ahmad ibn Hanbal,  Mus­nad, II, h.258 - daripada Abu Hurairah.
[23]  Ibn  Batutah, Kitab al-Rihlah,I, h.57 - turut menghadirinya dan melihat  dengan  matanya  sendiri. Perkara ini diceritakannya dalam kitab pengembaraan­nya, ketika membicarakan para Qadi di Damsyiq.
[24] Al-Bukhari, Sahih, (Kitab bid’i al-khalq, bab qaulu-hu  ta‘ala: wa  wahab-na li-Dawud Sulaiman ni‘ma al-‘abd  inna-hu  awwab), II, h.166; dan Muslim, Sahih, (Kitab al-‘Aqdiyyah, bab  bayan  ikhtilaf  al-mujtahidin), II, h.57; Ahmad ibn Hanbal, Musnad, II,  h.322 - daripada hadith Abu Hurairah.
[25] Al-Qur’an, surah Sad (38):26.
[26] Al-Qur’an, surah Sad (38):17-20.
[27] Al-Qur’an, surah Sad (38):40.
[28] Al-Qur’an, surah al-Isra’ (17):55.
[29] Al-Qur’an, surah al-Ma’idah (5):47.
[30] Surah Yusuf semuanya diturunkan di Makkah kecuali empat  ayat yang diturunkan di Madinah.
[31] Al-Qur’an, surah Yusuf (12): 7.
[32] Al-Qur’an, surah Yusuf (12): 31.
[33] Ibn Hanbal, Musnad, II, h.230 - daripada riwayat  Muhammad ibn Ja‘far daripada Syu‘bah daripada al-‘Ala’ daripada bapanya daripada Abu Hurairah, diriwayatkan secara marfu‘.
[34] Kami  menyebutkannya berdasarkan lafaz hadith  Muslim  daripada Abu  Hurairah menerusi banyak saluran. Dalam Muslim, Sahih,II, h.309 (bab Fada’il  Musa, Kitab  al-Fada’il); al-Bukhari,  Sahih, (Kitab  bid’i  al-khalq;  bab wafat Musa),  selepas  hadith  al-Khaydir, lebih  kurang  dua halaman, lihat juga dalam II, h.163; dalam Sahih, I, h.158, (Bab man ahabba al-dafn fi al-ard al-muqaddasah; Bab al-Jana’iz).
[35] Ibn Hanbal, Musnad, II, h.315.   
[36] Ibn Jarir al-Tabari, Tarikh al-Umam wa al-Muluk, II.   
[37] Lihat Al-Qur’an, surah al-Ma’idah (5): 45 – dapat dilihat dalam perenggan 23, al-Asihhah 21,  daripada Kitab Tawrat Yahudi dan Nasrani yang menyebutkan:  “ Diri dengan diri (nyawa), mata dengan mata, gigi dengan gigi, tangan dengan tangan, kaki dengan kaki.......!”
[38] Al-Bukhari, Sahih, II, h. 162; I, h. 42.
[39] Muslim, Sahih, II, h. 308.
[40] Al-Qur’an, surah al-Ahzab (33): 69).
[41] Al-Bukhari, Sahih, III, h. 100. 
[42] Muslim, Sahih, I, h. 97.
[43] Al-Bukhari, Sahih, II, h.158.
[44] Muslim, Sahih, I, h.71.
[45] Al-Qur’an, surah al-Anbiya’ (21): 51.
[46] Al-Qur’an, surah al-An‘am (6): 75.
[47] Al-Bukhari, Sahih, I, h.42 (sebelum Kitab al-Haid); II, h.160 (sebelum hadith al-Khaydir bersama Musa).
[48] Al-Bukhari, Sahih, II, h.114.
[49] Muslim, Sahih, II, h.264.
[50] Al-Bukhari, Sahih, I, 145 (Bab man yukabbir fi sajdatai al-sahw).
[51] Muslim, Sahih, I, h.215 (Bab al-sahw fi al-salat wa al-sujud lahu). Lihat: Ibn Hanbal, Musnad, II, h.234; al-Nawawi, Syarh Sahih Muslim, XI, h.6.
[52] Al-Nawawi, Syarh Sahih Muslim, IV, h.235.
[53] Ibn Hanbal, Musnad, II, h.271; 284.
[54] Muslim, Sahih, I, h.215-216.
[55] Al-Bukhari, Sahih, IV, h.71.
[56] Muslim, Sahih, II, h.392.
[57] Al-Bukhari, Sahih, IV, h.39.
[58] Al-Bukhari, Sahih, I, h.143.
[59] Muslim, Sahih, I, h.204.
[60] Al-Qur’an, surah Fussilat (41): 36; al-A‘raf (7): 200.
[61] Al-Qur’an, surah al-‘Ankabut (29): 45.
[62] Al-Qur’an, surah al-Nahl (16): 98.
[63] Muslim, Sahih, I, h.254 (Bab Qada’ al-salat al-fa’ilah)
[64] Al-Qur’an, surah al-Muzammil (73): 1-4.
[65] Al-Qur’an, surah (20): 2-3.
[66] Al-Bukhari, Sahih, I, h.136 (Bab ‘aqd al-syaitan ‘ala qafiyah al-ra’s idha lam yasil bi’l-lail); Ibn Hanbal, Musnad, II, h.153.
[67] Al-Bukhari, Sahih, I, h.73 (Kitab al-Salat; Bab fadl salat al-‘isya’)
[68] Lihat: Al-Bukhari, Sahih, II, h.179; Ibn Hanbal, Musnad, II, h.251.
[69] Muslim, Sahih, I, h.254.
[70] Al-Bukhari, Sahih, II, h.171, 190.
[71] Muslim, Sahih, II, h.316; juga Ibn Hanbal, Musnad, II, h.246.
[72] Al-Bukhari, Sahih, I, h.192; III, h.90.
[73] Muslim, Sahih, I, h.517.
[74] Lihat: Al-Bukhari, Sahih, III, h.9.
[75] Al-Hakim, al-Mustadrak, II, h.131.
[76] Ibn Hanbal, Musnad, I,h.2.
[77] Lihat: Syarh Nahj al-Balaghah, I, h.369.
[78] Al-Qanduzi al-Hanafi, Yanabi‘ al-Mawaddah, I, h.90-91; Ibn Hajar al-Haythami, al-Sawa‘iq al-Muhriqah, h.190-193; al-Syablanji, Nur al-Absar, h.89.
[79] Lihat: Al-Hakim, al-Mustadrak, III, h.124.
[80] Al-Hakim, al-Mustadrak, III, h.111.
[81] Al-Bukhari, Sahih, II, h.194.
[82] Al-Bukhari, Sahih, II, h.171.
[83] Al-Bukhari, Sahih, II, h.125.
[84] Muslim, Sahih, II, h.74.
[85] Al-Qur’an, surah al-Naml (27): 16.
[86] Al-Qur’an, surah Maryam (19): 5-6.
[87] Al-Qur’an, surah al-Nisa’ (4): 11.
[88] Al-Qur’an, surah al-Baqarah (2): 180.
[89] Al-Bukhari, Sahih, II, h.124.
[90] Muslim, Sahih, I, h.31.
[91] Al-Qur’an, surah al-Qasas (28): 56.
[92] Al-Bukhari, Sahih, II, h.86 (Kitab al-Wisayah; Bab hal yadkhulu al-nisa’).
[93] Al-Qur’an, surah al-Kahfi (18): 5.
[94] Al-Bukhari, Sahih, II, h.149.
[95] Muslim, Sahih, II, h.536.
[96] Muslim, Sahih, I, h.412.
[97] Al-Bukhari, Sahih, IV, h.15.
[98] Al-Bukhari, Sahih, II, h.167.
[99] Muslim, Sahih, II, h.377.
[100] Al-Qur’an, surah al-Rum (30): 30.
[101] Al-Bukhari, Sahih, II, h.29.
[102] Muslim, Sahih, II, h.357.
[103] Lihat: Ibn ‘Asakir, Kanz al-‘Ummal, V, h.239 (Hadith al-Sa’ib bin Yazid; no.4857).
[104] Al-Bukhari, Sahih, III, h.5.
[105] Muslim, Sahih, II, h.533.
[106] Al-Bukhari, Sahih, II, h.26.
[107] Al-Bukhari, Sahih, II, h.170.
[108] Al-Bukhari, Sahih, II, h.149.
[109] Muslim, Sahih, II, h .445.
[110] Al-Bukhari, Sahih, II, h.35; IV, h.36.
[111] Al-Bukhari, Sahih, II, h.35; IV, h.36.
[112] Muslim, Sahih, II, h.444.
[113] Lihat: Khatib al-Baghdadi, Tarikh Baghdad, IX, h.125.
[114] Al-Bukhari, Sahih, IV, h.6.
[115] Al-Bukhari, Sahih, II, h.22.
[116] Al-Bukhari, Sahih, IV, h.65.
[117] Al-Bukhari, Sahih, II, h.168 (Bab wa udhkur fi al-kitab Maryam…)
[118] Lihat: Al-Hakim, al-Mustadrak, II, h.325. al-Dhahabi turut mengesahkannya dalam kitab Talkhis al-Mustadrak.
[119] Lihat: Al-Hakim, al-Mustadrak, II, h.48.
[120] Lihat: Al-Bukhari, Sahih, III, h.34.
[121] Al-Qur’an, surah  al-Baqarah (2): 159.
[122] Lihat: Syarh Nahj al-Balaghah, I, h.359.
[123] Lihat: Ibn Qutaibah, Ta’wil Mukhtalaf al-Hadith, h.27.
[124] Al-Qur’an, surah al-Baqarah (2): 18.
[125] Ibn ‘Asakir, Kanz al-‘Ummal, V, h.239. (Hadith no.4885).
[126] Muslim, Sahih, I, h.34.
[127] Al-Hakim, al-Mustadrak, III, h.509.
[128] Ibn Qutaibah, Ta’wil Mukhtalaf al-Hadith, h.27.
[129] Ibn Qutaibah, ibid, h.126.
[130] Lihat: Ahmad Amin, Fajr al-Islam, h.259.
[131] Ahmad Amin, ibid, h.259.
[132] Lihat: Muslim, Sahih, I, h.625.
[133] Muslim, Sahih, I, h.349; al-Hakim, al-Mustadrak, III, h.510.
[134] Ibid.
[135] Al-Qur’an, surah al-Baqarah (2): 159-160.
[136] Al-Qur’an, surah al-Nur (24): 37.
[137] Al-Bukhari, Sahih, II, h.34.
[138] Lihat: Muslim, Sahih, II, h.358.
[139] Ibn Sa‘d, Tabaqat, IV, h.56.
[140] Ibn Hajar, al-Isabah, h.381 (dalam keterangan mengenai Abu Hurairah)
[141] Abu Nu‘aim, Hilyat al-Awliya’, h.381 (dalam keterangan mengenai Abu Hurairah).
[142] Lihat: Al-Isti‘ab dan kitab-kitab lain. Ahli-ahli hadith menceritakan hadith ini menerusi rangkaian perawi yang dipercayai.
[143] Al-Qur’an, surah al-Haqqah (69): 12.
[144] Lihat: Al-Zamakhsyari, al-Kasysyaf; al-Tha‘labi, Tafsir al-Tha‘labi, al-Razi dan lain-lain.
[145] Ibn Hanbal, al-Musnad, V, h.44.
[146] Al-Qur’an, surah al-Baqarah (2): 79.
[147] Ibn Hanbal, Musnad, II, h.43.
[148] Ibn Qutaibah, al-Ma‘arif, h.94.
[149] Ibn Sa‘d, Tabaqat, IV, (Bab II), h.6.
[150] Abu Nu‘aim, Hilyat al-Awliya’, I, h.382.
[151] Abu Nu‘aim, Hilyat al-Awliya’, I, h.382.
[152] Abu Nu‘aim, Hilyat al-Awliya’, I, h.386.
[153] Al-Bukhari, Sahih, IV, h.175.
[154] Abu Nu‘aim, Hilyat al-Awliya’, I, h.379.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar